Информационни технологии - 8 клас

В националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища, главната цел e ефективно използуване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

Обучението по Информационни технологии” (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране.

Обучението по ИТ в осми клас се явява четвърти етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в V-VII клас знания, умения и отношения. Предвиденото ново съдържание позволява ориентирането на учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с цел избора на бъдеща професионална реализация.

 

Посетете този сайт, може да ви бъде полезен: http://safe.teacher.bg/html/etusivu.htm