Phương pháp tính giá xuất kho

    PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO
 Hàng tồn kho gồm các tài khoản 15 : 151-152-153-154-155-156-157-158-159
Hàng nhận gia công , bán ký gởi thì không ghi vào hàng tồn kho trên báo cáo tài chính mà ghi vào tài khoản ngoài bảng .
ü 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên & kiểm kê định kỳ 
2.1ü Phương pháp kê khai thường xuyên : Giá trị , số lượng hàng xuất được kiểm soát thường xuyên , không phải chờ đến thời điểm định kỳ  kiểm kê mới biết lượng hàng đã xuất 
2.2ü Phương pháp kê khai định kỳ  : Giá trị hàng xuất = giá trị tồn đầu + giá trị nhập - giá trị tồn cuối .
üThực tế áp dụng thường dùng phương pháp kê khai thường xuyên vì phù hợp qui định về luật quản lý thuế yêu cầu ghi nhận doanh thu chi phí kịp thời . 
        PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  XUẤT  KHO 
üKế toán chỉ được áp dụng một trong các phương pháp tính giá xuất kho , nếu muốn thay đổi_ phải hết kỳ kế toán và phải giải trình trong thuyết minh báo cáo tài chính ._______________                       
ü Ví dụ : hàng hoá tồn kho đầu tháng : 1000 kg * 10.000 đ/ kg = 10.000.000 đồng               
Nhập đợt 1 :3.000 kg đơn giá 12.000 đồng /kg Thành tiền : 36.000.000 đồng 
Nhập đợt 2 :5.000 kg đơn giá 13.000 đồng /kg Thành tiền :65.000.000 đồng 
Nhập đợt 3 :2.000 kg đơn giá 12.500 đồng /kg Thành tiền :25.000.000 đồng 
                                Tổng giá trị hàng tại thời điểm cuối tháng là :136 triệu                                                       
   DN xuất 8.000 kg với phương pháp kê khai thường xuyên thì trị giá xuất kho là bao nhiêu theo các phương pháp sau :                                                                                            
1.ü Nhập trước xuất trước - FIFO ( first in first out )
    Hàng nào nhập kho trước thì lấy giá nhập đó làm giá xuất kho , nếu không đủ thì lấy lô hàng nhập tiếp theo với giá tương ứng .
    Giá xuất kho theo chi tiết sau :
    =(1.000 * 10.000)+(3000*12.000)+(4.000 * 13.000)  = 98.000.000 đồng 
2.ü Nhập sau xuất trước - LIFO ( last in first out )
 Hàng nào nhập kho sau cùng  thì lấy giá nhập đó làm giá xuất kho , nếu không đủ thì lấy lô hàng nhập kế trước theo với giá tương ứng .
Giá xuất kho theo chi tiết sau :
    =(2.000 * 12.500)+(5000*13.000)+(1.000 * 12.000)  = 108.000.000 đồng

3.üBình quân gia quyền :
   3.1 ü: Bình quân gia quyền trong kỳ := Tổng giá trị hàng tại thời điểm cuối kỳ / tổng lượng hàng . = 136.000.000/11.000 = 12.364 đ/kg
Giá xuất kho theo của 8.000 kg = 8.000 * 12.364 = 98.912.000 đ/kg .
Đơn Giá tồn kho theo phương pháp này cũng là đơn giá xuất kho .
 3.2 :üBình quân gia quyền liên hoàn : là bình quân giá tại thời điểm xuất hàng . Học viên sẽ thấy rõ trên file thực hành excel tại Hoàng Gia
   4.üThực tế đích danh : Giá nhập của lô hàng là bao nhiêu thì xuất đúng lô hàng đó theo giá nhập của nó .
    Xuất 8.000 kg của lô hàng nhập đợt 1 và đợt 2 .
   Trị giá = 3.000 * 12.000 + 5.000* 13.000 = 101.000.000 đồng 
   các công ty dược phẩm thường áp dụng phương pháp này để theo dõi thời hạn còn sử dụng của lô hàng .
 5. üGiá hạch toán : áp dụng cho sản xuất khi kỳ kế toán không trùng với kỳ giá thành .
 
Comments