LỜI TRI ƠN ĐỨC TRƯỞNG LÃO

Chúng con thành kính tri ơn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, bậc Thầy tôn kính đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Người đã dựng lại Chánh pháp của đức Phật, thắp sáng ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh cho nhân loại trên hành tinh này.

Chúng con nguyện làm theo lời dạy của Người, sống một đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả, biết thương yêu và tha thứ, biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để không làm khổ mình – khổ người và khổ các loài chúng sanh.

Chúng con cùng ước nguyện thực hiện đời sống ly dục, ly bất thiện pháp; sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp như lời Thầy dạy cho đến ngày giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc.

Chúng con thành kính khắc ghi,

NHÓM ĐÁNH MÁY
The gadget spec URL could not be found
         


http://61cuonbang.blogspot.com/                                                 Flag Counter