เอกสารประกอบการเรียน

LEC575TP01.pdf แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฟัซซีลอจิก
LEC575TP02.pdf ความสัมพันธ์แบบฟัซซี
LEC575TP03.pdf การทำให้เป็นฟัซซีเซต
LEC575TP04.pdf การทำให้เป็นค่าทั่วไป
LEC575TP05.pdf การสร้างระบบฟัซซี
LEC575TP06.pdf โครงข่ายประสาทเทียม
LEC575TP07.pdf การเรียนรู้สำหรับโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น
LEC575TP08.pdf การเรียนรู้สำหรับโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
LEC575TP09.pdf 
LEC575TP10.pdf 
LEC575TP11.pdf 
LEC575TP12.pdf