ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชุม ได้แก่ 

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หน้าเว็บย่อย (1): งานวิจัย