ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 23) โดยมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชุม ได้แก่ 

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหน้าเว็บย่อย (1): งานวิจัย