ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 24)

 โดยมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชุม ได้แก่ 

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหน้าเว็บย่อย (1): งานวิจัย