Oszukiwanie i manipulacja wynikami badania diagnostycznego

Opiekun naukowy i koordynator: mgr Piotr Haładziński hp@amu.edu.pl

Opis problematyki:

Oszukiwanie, manipulowanie wizerunkiem, odpowiadanie zgodne z aprobatą społeczną, to szeroko opisywane w literaturze zachowania osób diagnozowanych, które prowadzą do wypaczenia badania i zmniejszenia udziału diagnozowanej cechy w wyjaśnianiu uzyskanych wyników. Manipulowanie, inaczej odpowiadanie, czy szerzej – zachowanie – instrumentalne można traktować na dwa sposoby. Pierwszym jest uznanie go za źródło zakłócenia w badaniu, które należy identyfikować i, w miarę możliwości, kontrolować. Druga perspektywa to dostrzeganie w takim zachowaniu osób badanych istotnych informacji o motywacji do badania, zdolnościach adaptacyjnych - umiejętności przewidywania aprobowanych zachowań lub przekonań i postaw, czy wreszcie specyficznej organizacji cech osobowości, które mogą odpowiadać za prymat autoprezentacji nad chęcią poddania się obiektywnej ocenie.

Celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniu z obu perspektyw, uwzględniając również przyczyny i konsekwencje manipulowania - zarówno dla narzędzi diagnostycznych (np. wysycenie pozycji testowych czynnikiem aprobaty społecznej - przyczyna, czy obniżenie trafności narzędzia - konsekwencja), jak i badanych osób (np. unikanie odpowiedzialności prawnej - przyczyna, obciążenie poznawcze związane z uczestniczeniem w badaniu - konsekwencja).    

 

Tytuły wystąpień oraz nazwiska referentów:

  • dr Marlena Banasik (Zakład Psychologii, Instytut Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie), mgr Łukasz Barwiński (Zakład Psychologii Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna  w Krakowie) "Jak diagnozować „patologicznych kłamców”? Kontrowersje wokół diagnozy psychopatii"
  • mgr Dominik Wieczorek (Pracownia Testów Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym) "Skuteczność interwencji zapobiegających manipulowaniu wizerunkiem w badaniach kwestionariuszami psychologicznymi – przegląd badań i wynikające z nich implikacje dla praktyków"
  • mgr Wojciech Anczurowski (Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ośrodek Badań i usług PTP) "Trafność diagnostyczna Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI wg C. D. Spielbergera i in. w badaniu osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni"
  • dr Piotr Zieliński, mgr Marta Musiałek (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie) "Zastosowanie NEO-PI-R w selekcyjnych badaniach grup skrajnych, czyli: jak oddzielić autoprezentację od efektu preselekcji?"
  • mgr Piotr Haładziński (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Czy manipulowanie odpowiedziami jest trudne? Związek pozytywnej autoprezentacji z obciążeniem poznawczym i emocjonalnym w badaniu kwestionariuszowym"

Pytania odnośnie sympozjum prosimy kierować na adres mailowy koordynatora. W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt przez adres mailowy: 5.konferencja.diagnoza@gmail.com