แหล่งอ้างอิง & ความหมายของระบบปฏิบัติการ


   Deitel, Harvey M.; Deitel, Paul; Choffnes, David. Operating Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 978-0-13-092641-8.
 
 

วิดีโอ YouTube                                                  

 Thank you

        
Comments