วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อใช้พืชพรรณในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อให้รู้คุณค่าของพืชพรรณในธรรมชาติ

3. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทำเทียนหอมสมุนไพร

Comments