ประวัติจังหวัดเลย

ประวัติจังหวัดเลย

 

 
        ดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดเลย มีหลักฐานและประวัติความเป็นมาวำกํอตั้งโดยชนเผ่าไทย ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่สถาปนาอาณาจักรโยนก โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพํอขุนผาเมือง ได้อพยพผู้คน จากอาณาจักรโยนกที่ลํมสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามล้าน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของล้าหมันจนถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา สํวนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย จากนั้นได้อพยพขึ้นไปตามล้าน้ำและได้สร้างบ้านหนองคูขึ้น พร้อมกับนำชื่อหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่เป็นเมืองด่านซ้าย และอพยพไปอยู่ที่บางยางในที่สุด ต่อมามีชาวโยนกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตล้านช้างอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้นจากหลักฐานสมุดข่อยที่มีการค้นพบเมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัยขึ้นจึงได้พาผู้คนอพยพไปตามล้ำแม่น้ำเซไล และได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามวำ"ห้วยหมาน"  ในปีพ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีประชากรเพิ่มมากขึ้นสมควรจะได๎ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิดจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย"   ต่อมาในปีพ.ศ. 2440 ได๎มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่
ร.ศ. 116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 4 อำเภออำเภอที่ตั้งเมืองคืออำเภอกุดป่องในปีพ.ศ.2442-2449 ได้เปลี่ยนที่ตั้งเมืองเลยเป็นบริเวณล้าน้ำเหืองและในปี 2450 ได๎มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4 มกราคม
พ.ศ.2450 ยกเลิกบริเวณล้าน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะเมืองเลยโดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่องเป็นอำเภอเมืองเลยจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

วันจัดตั้งเมือง

         ในปีพ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ทรงพิจารณาเห็นวำหมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นสมควรจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครอง

อย่างใกล๎ชิดจึงได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย"

ตราประจำจังหวัด

มีลักษณะวงกลม ตรงกลางมีรูปพระธาตุศรีสองรักสีขาวอยู่ตรงกลาง

 พันธุ์ไม้ประจาจังหวัด

ต้นสนสามใบ (Pinus Kesiya)

พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

ต้นสนสามใบ เป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2538

ธงประจาจังหวัด

 
ที่ตั้งของจังหวัด

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

แผนที่จังหวัดเลย
 
 

 

 

 

 

 

 

Comments