Kötelezően választható tevékenységek

Kötelezően választható tevékenységek

A következőkben felsorolt tevékenységcsoportok (Lakosság bevonása; Szakmai-, módszertani fejlesztés; Szolgáltatásfejlesztés és koordináció) mindegyikéből minimum 1-1 arab számmal jelölt tevékenység megvalósítása kötelező! Lehetőség van egynél több választható tevékenység vállalására is!
A kiválasztott tevékenységek nem lehetnek azonosak a kötelező tevékenységek keretében vállaltakkal.

I. Lakosság bevonása
18. Gyermek és diákönkormányzatok
19. Együttműködés, párbeszéd elősegítése
20. Előítélet- és konfliktus kezelés
21. Kistérségi Gyerekesély honlap
22. Civilek segítése
23. Állampolgárság erősítése

II. Szakmai-, módszertani fejlesztés

24. Szakemberek képzése
25. Tapasztalatcsere
26. Szakmai szolgáltatások

III. Szolgáltatásfejlesztés és koordináció
27. Biztos Kezdet szemlélet elősegítése
28. Bölcsődei, óvodai, iskolai, telepi szociális munka
29. Szülők felkészítése a szülői szerepre
30. Hiányzó, elégtelen szolgáltatások fejlesztése
31. Nyári napközi, tábor
32. Gyerekétkeztetéshez kapcsolódó programok
33. Gyerekétkeztetés szakmai fejlesztése
34. Fiatalok programjai
35. Szakmaválasztás elősegítése
36. Információs társadalom fejlesztése
37. Önkéntesek bevonása
38. Sport és játszóudvarok
39. Hiányzó szaktudás bevonása


Kiírásban
Pályázati útmutató C.1.1. 18. old.
Az alábbi tevékenység csoportok mindegyikéből legalább 1-1 arab számmal jelölt tevékenység megvalósítása kötelező! A választott tevékenységek nem lehetnek azonosak a fenti kötelező tevékenységek keretében vállaltakkal.


I. A lakosság bevonása
18.Gyermek- és/vagy diákönkormányzatok létrehozása és működési feltételeik biztosítása.
19. A helyi közösség különböző csoportjai és vezetői közötti, és a gyermekes családok és intézmények/szolgáltatások közötti együttműködés, párbeszéd, elősegítése, pl. képzések, tréningek, fókuszcsoportok, stb. szervezésével, amelyben segítséget nyújthatnak a helyi internetes közösségi terek pl. eMagyarország Pont, Teleház, stb., és az ott dolgozó személyzet (pl. eTanácsadó, IT mentor).
20.Az előítéletek leküzdését, a harmonikus együttélést szolgáló tevékenységek megvalósítása, pl. mediáció, tréningek, felvilágosító programok megvalósítása, családi és közösségi konfliktusok kezelése.
21.Kistérségi gyerek(esély) honlap létrehozása és működtetése. A honlapon biztosítani kell a projekt tevékenységeinek és eredményeinek nyilvánosságát, közzé kell tenni a gyermekeket és családjaikat érintő legfontosabb információkat (pl. intézmények, szolgáltatások elérhetősége, rendezvények, programok, e-ügyintézés, stb.).
22.A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, szakmai-módszertani támogatása.
23.Állampolgári ismeretek elsajátítását, az állampolgárok önszerveződését, jogérvényesítését, valamint a közösségek együttműködését elősegítő szolgáltatások és módszerek kialakítása, bevezetése, fejlesztése.
A 19., 22., 23. pontok a Türr István Képző- és Kutatóintézet regionális igazgatóságának bevonásával tervezendők.

II. Szakmai-módszertani fejlesztés (képzés, tapasztalatcsere, tréning, konzultációs és tanácsadási lehetőségek)
24.A programban résztvevő, valamint a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó helyi szakemberek felkészítése, képzése, továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik körében végzett eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében.
25.Hazai és határmenti* tapasztalatcserék szervezése jó gyakorlatok megismerése, megismertetése és az adott kistérségben való hasznosítása érdekében, különös tekintettel az integrált gyerekesély programot megvalósító kistérségek együttműködésére, tapasztalatcseréjére.
26.A szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést megelőző szolgáltatások (esetmegbeszélés, szupervízió, mestertanár, stb.) a gyermekekre és családjaikra irányuló szolgáltatásokat megvalósító intézményekben és szervezetekben.
*csak határmenti kistérségek esetében

III. Szolgáltatásfejlesztés és koordináció
27.Bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatán, és más kisgyermekkori szolgáltatásokban a Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése.
28.Bölcsődei, óvodai, iskolai, telepi szociális munka biztosítása.
29.Szülők felkészítése a szülői szerepre, gyermeknevelésre (a gyerekház szolgáltatáson kívüli baba-mama klubok, játszóházak, tanácsadások, képzések, stb.).
30.Hiányzó, vagy a szükségletekhez képest elégtelen mértékben rendelkezésre álló szolgáltatások fejlesztése.
31.Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári napközi, csoportos családi táborozás, 7-14 napos tábor jellegű (egész napos együttlétet biztosító) programok, illetve egyéb szabadidős programok megszervezése és működtetése, valamint ezekhez kapcsolódóan a meleg étkeztetés biztosítása, s az ehhez szükséges feltételek megteremtése – a rendelkezésre álló intézményi keretek kihasználásával.
32.Az iskolai szünetekben a gyermekek szervezett étkeztetéséhez kapcsolódó programok szervezése.
33.A kistérségi gyerekétkeztetés szakmai fejlesztése és az egészséges táplálkozás szempontjainak beépítése.
34.Fiatalok számára közösségi terek kialakítása és működtetése, alacsonyküszöbű szolgáltatások, képzések, továbbképzések, szabadidős és sportprogramok megszervezése és működtetése információk nyújtása, önkéntesség meghonosítása a célcsoport szükségleteinek megfelelően. A tevékenység olyan helyszínen valósítható meg, ahol nincs TÁMOP-3-as prioritásból finanszírozott hasonló program.
35.A szakmaválasztást elősegítő tevékenységek, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készség- és képességfejlesztés, különösen a korai iskolaelhagyók, valamint az általános- vagy középiskolás fiatalok számára. A tevékenység olyan helyszínen valósítható meg, ahol nincs TÁMOP-3-as prioritásból finanszírozott hasonló program.
36.Az információs társadalom fejlesztése céljából közösségi internet hozzáférési pontok kialakítása, vagy a meglévőkkel való együttműködés, a hozzá kapcsolódó információszolgáltatás, az IKT oktatás, a digitális írástudás elsajátítása lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében együttműködés a közeli nyilvános internetes közösségi terekkel (pl. eMagyarország Pont, Teleház, stb.), a gyerekházba és közösségi házba érkező családtagok motiválása a számítógép- és internethasználatra, részükre oktatás szervezése a digitális és információs írástudás elterjesztése érdekében. E-közszolgáltatások közvetítése, népszerűsítése, tanácsadás az e-ügyintézésben, Foglalkoztatási Információs Pont (FIP) létesítés az internet hozzáférési pontok és személyzetük segítségével. Open source tanácsadás (szabad- és nyílt forráskódú szoftver megoldások terjesztése, szakmai tanácsadással, technikai segítségnyújtással az önkormányzatok és intézményeik
felé, illetve szükség esetén a lakosságnak is).
37.Önkéntesek bevonása a program megvalósításába.
38.A gyerekházhoz, közösségi házhoz, vagy a program egyéb szolgáltatásához kapcsolódó sport- és játszóudvarok kialakítása és működtetése gyermekek és fiatalok számára, amennyiben elérhetőek a helyi közösség számára. Sportudvar kialakítása indokolt nagyságrendben történhet, nem jelentheti komplett, versenyzésre alkalmas sportpályák kialakítását.
39.A kistérségben hiányzó, vagy a szükségletekhez képest nem megfelelő mértékben rendelkezésre álló szaktudás és szakértelem programba vonása (pl. gyógytornász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, dietetikus, stb.).