6. Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások elszámolható költségei

  • A projekt keretei között megvalósítandó közbeszerzési eljárások költségei (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei. 
  • Amennyiben a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek végrehajtását nem vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján vásárolják, hanem a Pályázó munkatársai – munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek – látják el, akkor a munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére), személyi jellegű egyéb kifizetései, és bérjárulékai, illetve azoknak a végrehajtásra fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe. A számfejtett megbízási díj ezen a soron kerül elszámolásra. 

  • A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy az lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl munkaköri leírás, időkimutatás). 

  • A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. 

  • Abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt, a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók.
A 13. havi fizetés, jutalom/jubileumi jutalom, prémium és végkielégítés nem számolható el költségként!

A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költsége 
  • A projekt nyitó és záró konferencia költsége (terembérlet, eszközbérlet, szervezés költségét is beleértve) nem lehet több, mint maximum  300.000 Ft/konferencia. 
  • A projekthez kapcsolódó sajtótájékoztatók költsége nem lehet több mint maximum 50.000 Ft/db – a maximális összeg indokolt esetben fogadható el!

Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége
 
Egyszeri alkalommal a záró beszámolóval egy időben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás eredeti példányát csatolni.
  • Könyvvizsgálói díjak: amennyiben a pályázati útmutató előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni.

 

Comments