ประวัติการศึกษา

ระดับประถม 1-6
        โรงเรียน ปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร
ระดับมัธยม 1-6 
        โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิตร     http://www.pakthongchai.ac.th/

ระดับปริญญาตรี
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th/nrru2011.php
       
Comments