2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Decency)

Decency   = คุณธรรมความเป็นไทย คือ มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่คนนับถือตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)

โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก   (วัดพระธรรมกาย. 2552 : เว็บไซต์)

โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลกมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือดาวแห่งความดี (The Virtuous Star หรือ V-Star) โดยผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรม และคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของผู้นำเยาวชนต้นแบบได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความดี แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชน คนรอบข้างสังคมไทย และสังคมโลกต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง  และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 
2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคมทั่วประเทศ 
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
2.4 เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 2.5 เพื่อยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก ตลอดจนพลโลกให้สูงขึ้น โดยผ่านการประกวด ประเมินมาตรฐานศีลธรรม 
 2.6 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมมาพุทธเจ้า

โรงเรียนวัดเขารวกได้จัดกิจกรรมทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย      (โรงเรียนวัดเขารวก. 2552 : เว็บไซต์)

1.  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้ามีการให้นักเรียน สวดมนต์ไหว้พระ จัดให้มีการทักทายโดยให้น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง การยืนสมาธิและเดินเข้าชั้นเรียนอย่างมีสติ

2. การทำบุญทุกวันพระ มีการจัดตารางให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวียนกันไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ทุกวันพระ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำบุญ และปลูกฝัง ปลุกจิตสำนึก ให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัด ลำดับการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้นักเรียนมีอารมณ์ที่อ่อนโยน จิตใจสงบ มีสมาธิในการเรียน

 3. ชั่วโมงพระพุทธศาสนา โรงเรียนได้จัดชั่วโมงเรียนพระพุทธศาสนาให้แต่ละระดับชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยให้พระมาเป็นครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากพระคุณเจ้า

 

 4. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมในวันสำคัญทางศาสนาได้แก่ การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและการถวายเทียนจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี 

5. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกปีโรงเรียนได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. “แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย.     

 31 ตุลาคม 2552. <http://www.edlaw.moe.go.th/index.php?option=com_content&view>  22มีนาคม 2554.

 
 วีดีโอคุณธรรม จริยธรรม
 
Comments