ต้านภัยยาเสพติด

 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่นการคัดกรองผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การทำให้จำนวนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่นกิจกรรมนักศึกษาแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่(สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี การแข่งขันกีฬา การจัดนิทรรศการความรู้
3.3 การบริหารจัดการสวัสดิศึกษา(Safety Education) เช่น การขจัดมุมอับลับตา
3.4 จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
3.5 ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น
 

( ตัวอย่างของ สกก.ปป.)

  • โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
  • ออกนิเทศ ติดตาม การเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  • จัดโครงการศึกษาปัจจัยปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแนวทางแก้ไข
 
รูปภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments