คุณธรรมจริยธรรม

 

( ตัวอย่างของ สกก.ปป.)

 • โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมยุวกาชาด
 • โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
 • โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร
 • โครงการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
 
 
                กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ
ชุมชน เช่น ส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่าย
พุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
2) กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย
3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
                กิจกรรมคุณธรรมวิถีพุทธ
 
    กิจกรรมประจำวัน
 
 
 
เช้า           มาโรงเรียน (ทักทายคุณครู และไหว้พระ)  เก็บกระเป๋า  ทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ
                 กิจกรรมหน้าเสาธง (เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญานตน คารวะธรรมน้องเคารพพี่
                 ภาษาไทยและพุทธภาษิตวันละคำเข้า)  ชั้นเรียน
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ เรียนรู้ตามอัธยาศรัย กิจกรรมรักการอ่าน และเสียงตามสาย
                เข้าพบคุณครูประจำชั้น เข้าเรียนตามปกติ
 
เย็น          เตรียมทำความสะอาดห้องเรียน ปิดประตู หน้าต่าง พบคุณครูเวรประจำวันเตรียมเดินทางกลับบ้าน
                ลาคุณครู เพื่อน น้อง และพี่ กลับบ้าน  เดินแถวกลับอย่างเป็นระเบียบ
 
   
   
   
   
   
   
   
  กิจกรรมศาสนทายาท
   
   
   
   
   
   
   
Comments