สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเมืองโคราช


   
      
  พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของสมเด็จพระ
  มหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตพระเถระสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธ
  จินดา อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดยพระองค์ได้สะสมโบราณศิลปวัตถุจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนั้น ทรงมีอำนาจ
  ปกครองคณะสงฆ์อยู่แล้ว นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกถนนจอมพล ตัดกับถนนประจักษ์ ใกล้กับวัดพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นศาลเจ้า

แบบจีน ประดิษฐานเสาหลักเมืองนครราชสีมา เป็นที่สักการะบูชาของชาวไทยและจีน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ระหว่าง พ.ศ.2199-2231 ตัวศาลและเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ ผนังศาลด้านทิศตะวันออกเป็นกระเบื้องดินเผาปั้น

ลวดลายนูนต่ำ เป็นเรื่องราวการสู้รบของท้าวสุรนารีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยใน สมัยโบราณ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 

2476 ตั้งอยู่กลางเมือง ชาวต่างถิ่นที่แวะมาเยือนและชาวเมืองโคราชนิยมมาสักการะและขอพรจากย่าโมอยู่ เสมอ 

อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวา

กุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว
แหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติถ้ำแก้วสารพัดนึกอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

สถานที่ท่องเที่ยวที่จะนำท่านไปแห่งนี้ เป็นสถานที่อยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพของอำเภอปากช่อง ถ้าท่านมาจาก

กรุงเทพฯ ตรงข้ามคือ ฟาร์มโชคชัยอันลือชื่อ ที่มีการแสดงสาธิต ในเรื่องผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากเนื้อวัว หรือ

นมวัวหลากหลายทั้ง เสต็ก ไอศครีม นมสด ท่านกลับรถมาอีกฝั่ง บริเวณที่เรียกว่าโรงเรียนมัธยมวัชชิราลงกรณ์ จะเห็น

ป้ายบอกทางว่าทางไปถ้ำแก้วสารพัดนึก 
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ 7 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 

304(นครราชสีมา - ปักธงชัย) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร แยกขวาทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ประตูที่ 

2) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร

สวนไม้ดอกไม้ประดับ

สวนไม้ดอกไม้ประดับ ไม่แนะนำที่นี่ คงไม่ได้ไม่บอกให้มาก็คงไม่ใช่ คงบอกได้ให้มาช่วยอุดหนุนชาวสวนของเราเยอะๆ

นะครับ ที่นี่เขาใจดี แถมพันธุ์ไม้งามๆทั้งนั้น ที่ท่องเที่ยวของคนที่รักธรรมชาติ ชอบต้นไม้ ดอกไม้ ชอบการปลูกต้นไม้

 ตกแต่งสวน เชิญที่นี่เลยครับ สวนไม้ดอกไม้ประดับ ของชาวตำบลโครกกรวด
สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา... อยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 โคราชปักธงชัย ระยะทาง 12 

กิโลเมตร เลี้ยงซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2310 ไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นสวนสัตว์แบบกึ่งเปิดและปิด พื้นที่กว่า 500 ไร่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขา ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507 สร้างกั้นลำน้ำ

ตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่น และช่องเขาถ่านเสียด พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความยาวตลอดลำน้ำ 19 กิโลเมตร 

สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณรอบของอ่างมีทิวทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นได้รอบด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาพระอาทิตย์ตก จะมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามจับใจยิ่ง

เขายายเที่ยง

แหล่งชมวิวเมืองโคราช อีก แห่งครับอาจจะยังไม่มีใครรู้จักมากนัก คาจว่าเร็วๆนี้ น่าจะมีคนไปเที่ยวเยอะครับเพราะความ

งามของวิวลำตะคองนั่นละครับเขายายเที่ยง เราอาจจะได้ยินจากท่านนายก สุรยุทธ์ ทางโทรทัศน์แต่ส่วนที่ผมจะพา

ไปชมวิววันนี้ เรียกว่าอ่างเก็บน้ำทีู่ดูดขึ้นมาจากเืขื่อนลำตะคอง เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ตอนนี้มีกังหันลม ขนาดใหญ่เพิ่ม

ขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร9.


สวนน้ำเฉลิมพระเีกียรติ หรือที่เรียกกันว่า บุ่งตาหลั่ว... ตั้งอยู่ระหว่างถนนพิบูลละเีอียด กับถนนเดชอุดม(หนองไผ่ล้อม) 

แต่เดิมเป็นหนองน้ำตามธรรมชาติ ต่อมากองทัพภาคที่ 2 ได้มีการพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้มี

คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะนำแนวพระราชดำริแก้มลิงเพื่อการสำรองน้ำให้กับประชาชนโดยรอบ


แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน

ปราสาทหินพิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโคราช เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร

 ตามเส้นทางสายมิตรภาพ(โคราช - ขอนแก่น)อุทยานวัติศาสตร์พิมายครอบคลุมพื้นที่เมืองโบราณอันเป็นที่ตั้งขอศาสนา

สถานที่ใหญ่โต และงดงามแห่งหนึ่ง คือ "ปราสาทหินพิมาย" เป็นแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้น

ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 และมาต่อเติมอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งครั้งนั้น

เมืองพิมายเป็นเมืองใหญ่ของขอมบนแผ่นดินที่ราบสูง


ปราสาทหินพนมวัน

ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามถนนสายโคราช - ขอนแก่น ระยะทาง

ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวา่ตลาดค้าส่งโชคทวีไปตามทางลาดยางอีก 5 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานสมัย

ขอม สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน


ปราสาทโนนกู่

เป็นปราสาทองค์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเมืองโคราฆปุระ ก่อด้วยอิฐปนทราย สร้างเป็นปราสาทหลังเดี่ยวตั้งบนฐานสูง ด้าน

หน้ามีวิหารหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานอันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูในราว

พุทธศตวรรษที่ 16 สภาพปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคาร


ปราสาทเมืองแขก

เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอมที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโคราช ก่อด้วยอิฐปนทราย มีปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐาน

เดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านนอกเป็นแนวคูน้ำขนานกับแนวคันดินเกือบรอบโบราณสถาน ด้านเหนือมีประตูหรือ

โคปุระเป็นทางเดินเชื่อมไปยังด้านใน เมื่อคราวกรมศิลปากรบูรณะ ได้พบทับหลังสลักลานก้านต่อดอกซึ่งเทียบได้กับ

ลวดลายในศิลปะเขมรโบราณสมัยบันทายศรีราว ปี พ.ศ. 1510 - 1550 ปราสาทเมืองแขกตั้งอยู่ห่างจากปราสาทโนนกู่ไป

ประมาณ 500 เมตร

ปราสาทเมืองเสมา

ที่แห่งนี้หรือคือจุดเริ่มต้น ของชาวโคราช ทำไมขาดการดูแลและเอาใจใส่อย่างนี้ตอนนี้เหลือแค่ซากหินทราย ต่อไปจะ

เหลืออะไรให้ดูละครับ เมืองเสมาเป็นเมือขนาดใหญ่ แผนผังเมืองเป็นรูปไข่กว้าง 1,400 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีการค้น

พบโบราณวัตถุในบริเวณนี้มากมาย ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงเนินดินเป็นแนวยาวคล้ายกำแพง และพระนอนสมัยทวารวดี

ปราสาทเมืองเก่า

ปราสาทเมืองเก่า(ชมอโรคยาศาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และบารายหรือบันนาราย หรือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์).....เป็นอโรคยา

ศาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1724 - 

1758 ทั่วราชอาณาจักรขอม สร้างจากศิลาแลงและหินทราย มีแผนผังสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยปรางค์ประธาน 

วิหาร กำแพงแก้วซุ้มประตู สระน้ำ ปัจจุบันเหลือเพียงซากกองหิน


แหล่งท่องเที่ยวไหว้พระชมวัด

ไหว้พระชมถ้ำที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราขสีมา เป็นอำเภอที่ติดเขตชายแดนจังหวัดชัยภูมิ  แยกมาจากอำเภอด่านขุนทด ซึ่งหลาย

คนจะได้ยินชื่ออำเภอนี้บ่อย เนื่องจาก หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง อยู่ที่วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด 

และหลวงพ่อเคยธุดงค์ผ่านอำเภอเทพารักษ์ เดิมเรียกว่า สำนักตะคร้อ เมื่อยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ท่านจึงตั้งชื่อเพื่อให้

เป็นสิริมงคลว่า เทพารักษ์ เนื่องจากอำเภอเทพารักษ์ อยู่ติดกับอำเภอเทพสถิตของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เทวดาได้ปกปัก

รักษาดูแล จึงเป็นที่มาของอำเภอนี้ หากจะไหว้พระขอแนะนำที่นี่ วัดถ้ำเพกา อำเภอเทพารักษ์ หลายคนไม่รู้จัก ไม่เคย

ได้ยิน ทางไปก็สะดวกสบาย ไปตั้งหลักหน้าที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ ก่อน ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวขวาตรงไป

จนพบวัดบึงปรือ เลี้ยวซ้ายผ่าน อบต.บึงปรือไปเรื่อยๆ จะพบป้ายบอกทางเข้าวัดถ้ำเพกา อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติ


วัดหลวงพ่อโต

วัดหลวงพ่อโต.....ก่อสร้างโดยมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(่โต  พรหมรังสี) เมตตาบารมีโดยสรพงศ์  ชาตรี ประธาน

กรรมการมูลนิธิ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างบนพื้นที่ 100 ไร่ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒา

จารย์(โต  พรหมรังสี) นับว่าเป็นรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 13 เมตร ขณะนี้กำลังดำเนิน

การก่อส้างยอดมณฑปมหาวิหารครอบองค์หลวงพ่อฯ และศาลาทานบารมี...ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพขาขึ้น ตำบลมิตรภาพ 

อำเภอสีิคิ้ว มองเห็นได้

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย.....ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง ทางเข้าแยกจากถนนรอบเมืองเข้าไปประมาณ 500 เมตร

 อยู่ติดกับลำตะคอง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำมูลมีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และพระอุโบสถหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 

2510 เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภอโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน

 วัดนี้ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูล

นิธิเสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516


วัดป่าหลักร้อย

สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ชอบไหว้พระทำบุญหรือต้องการศึกษาธรรมต้องที่นี่เลยครับ วัดป่าหลัก

ร้อย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วัดนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากวัดอื่นๆ ในจังหวัดคือ ทางวัดจะมีการจัดทำรูปปั้น

การแสดงเกี่ยวกับเรื่องของ นรก และสวรรค์


วัดธรรมจักรเสมาราม

วัด ธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสมา อ. สูงเนิน แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทราวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญ

คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ  13.30 

เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1200 ที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมจักรเก่าแก่ ลักษณะเมือนเสมาธรรมจักร ที่ขุดพบที่

จังหวัดนครปฐม
วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ) ตั้งอยู่ใน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงเนื่องจากหลวงพ่อ

คูณ ปริสุทโธ  พระเกจิชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จึงทำให้วัดแห่ง

นี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วย หลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการ

เมืองไปจนถึงชาวบ้าน ด้วยท่านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาง่ายแก่การเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวสินค้าขึ้นชื่อ
บ้านด่านเกวียน

บ้านด่านเกวียนเป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศและต่างประเทศ มีรูปแบบที่ทัน

สมัยและมีเอกลักษณ์สวยงาม แบบแปลกๆ มากมายปัจจุบันชาวด่านเกวียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครัวเรือน

คราวละจำนวนน้อย สู่กระบวนการผลิตคราวละมากๆ เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม

การทำเครื่องปั้นดินเผาได้ภายในบริเวณร้านค้าแตะละร้านที่ตั้งเรียงรายอยู่
บ้านหนองโสน

บ้านหนองโสน "ศูนย์รวมประติมากรรมหินทราย แหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย" บ้านหนองโสนแรกเริ่มชื่อ"บ้าน

หนองไทร" เมื่อก่อนนี้เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านดอนพราหมณ์ แต่ภายหลังเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้มีการแยกการ

ปกครองออกมาและได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "บ้านหนองโสน"


แหล่งกินเดินเที่ยวยามราตรี


ตลาดเซฟวัน

ตลาดนัดเปิดกรุสมบัติเซฟวัน หรือที่วัยรุ่นเรียกว่า เซฟวัน นั้น เป็นตลาดนัดช่วงเย็น เปิดให้

บริการประมาณ 6 โมงเย็น ซึ่งจริงๆแล้วในตัวเมืองโคราชมีตลาดเดินกลางคืนอยู่หลายที่ 

แต่ละที่มีเสน่ห์ต่างกัน สำหรับตลาดเซฟวัน เขาเด่นในเรื่องตลาดขายของเก่า ของมือสองไนท์บาซ่า โ่คราช

ไนท์บาซาร์โคราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อขายสินค้าทั่ว ๆ ไปในยามค่ำคืน 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือประชาชนในบริเวณตัวเมืองโคราชจะออกมา

จับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้อสินค้า ที่มีอยู่มากมาย อาทิ เสื้อผ้า โทรศัพท์ อาหาร เป็นต้น 

ตลาดจะมีคนมากในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. - 22.00 น.
Comments