ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

3D ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

( ตัวอย่างของ สกก.ปป.)

  • โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
  • ออกนิเทศ ติดตาม การเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  • จัดโครงการศึกษาปัจจัยปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแนวทางแก้ไข
นโยบายส่งเสริมด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Drug)
       
ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อให้กับผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจโทษและอัตรายของสารเสพติด  และเพื่อให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติดโดยมีกิจกรรมเด่น ดังนี้
         3.1  ให้ครูสอดแทรกความรู้และโทษของยาสพติดให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
         3.2  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเผาบุหรี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
         3.3  จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ  การเขียนคำขวัญ  การวาดภาพเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
         3.4  ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
         3.5  ให้ความรู้ 5 รั้วปลอดภัยต้านภัยยาเสพติดแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองได้แก่ รั้วครอบครัว  รั้วโรงเรียน  รั้วชมชน  รั้วสังคม 
และรั้วชายแดน
         3.6  จัดอบรมนักเรียนแกนนำ  60  คน
         3.7  จัดตั้งชมรม To be number one
         ฯลฯ
ผลการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Drug)
      1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด
      2.  นักเรียนมีความรู้และรู้ถึงโทษของภัยยาเสพติด
      3.  นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล
      4.  ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นโรงเรียนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
      ฯลฯ
ภาพกิจกรรม

 
Comments