ARC 120 - Assignment 05

 
                                                                                                                        ภาพของศิลปิน : ภาพนี้เป็นภาพของศิลปินชื่อดัง "แวนโก๊ะ"
                                                                                                                        เป็นภาพอีกากำลังบินอยู่บนทุ่ง ลายเส้นที่ใช้วาดให้ความรู้สึกพริ้วไหว
 
                                                                                                                        มายา : ความอิสระเสรี
 
                                                                                                                        Visual element : สี - harmony of different tone 
                                                                                                                                                 เส้น - ลายเส้นอิสระ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        ประติมากรรม : ผลงานชิ้นนี้คือรูปปั้นนกฟินิกซ์ มองแล้วให้ความรู้สึกสง่า
                                                                                                                        สูงส่ง สวยงาม มั่งคง
 
                                                                                                                        มายา : ความสง่า , ความสูงส่ง , ความสวยงาม
 
                                                                                                                        Visual element : ระนาบ เส้นและรูปทรงอิสระ รูปทรงเรขาคณิต(ทรงกลม)
                                                                                                                                                 
 
 
 

 

                                                                                                                        สถาปัตยกรรม : ภาพนี้เป็นภาพส่วนประกอบของตึก เป็นโครงสร้างเหล็กต่อกันเป็นชั้นเท่าๆกัน
                                                                                                                        stye modern ให้ความรู้สึกเป็นระเบียบ คงทน ทันสมัย
 
                                                                                                                        มายา : ความมั่นคง
 
                                                                                                                        Visual element : รูปทรงเรขาคณิต(สี่เหลี่ยม) , เส้นตรง , ระนาบ
 
l
l
l
l
l
l
l
V
V
 
 
 "FINDING COMPO"
 
 

 

 

                                                                                                                        งานชิ้นนี้เป็นการนำรูปทรงเรขาคณิตมาซ้อนกัน (รูปที่ 3 - สถาปัตยกรรม)

                                                                                                                        เกิดเป็นเส้นและรูปทรงที่ทำให้เกิดความพริ้วไหว (รูปที่ 1 - ภาพวาดศิลปิน)

                                                                                                                        อีกทั้งเมื่อมองโดยรวมยังทำให้รู้สึกถึงความสง่า สูงส่ง (รูปที่ 2 - ประติมากรรม)

                                                                                                                         มายา : ความอิสระ , ความพริ้วไหว , ความสง่า , ความมั่นคง

                                                                                                                        Visual element : รูปทรงเรขาคณิต(สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม)ซ้อนกัน

                                                                                                                                                 รูปทรงอิสระ , เส้นตรง , ระนาบ

 

 

Comments