3.กิจกรรมส่งเสริมด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพย์ติด

 
3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน
              ช่วยเพื่อน ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
          2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์
              เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE               การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก การจัดนิทรรศการความรู้
          3) การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา
          4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
          5) มีการประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

ตัวอย่าง

นโยบายส่งเสริมด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Drug) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
        ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อให้กับผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจโทษและอัตรายของสารเสพติด  และเพื่อให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติดโดยมีกิจกรรมเด่น ดังนี้
         3.1  ให้ครูสอดแทรกความรู้และโทษของยาสพติดให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
         3.2  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเผาบุหรี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
         3.3  จัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ  การเขียนคำขวัญ  การวาดภาพเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
         3.4  ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
         3.5  ให้ความรู้ 5 รั้วปลอดภัยต้านภัยยาเสพติดแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองได้แก่ รั้วครอบครัว  รั้วโรงเรียน  รั้วชมชน  รั้วสังคม 
และรั้วชายแดน
         3.6  จัดอบรมนักเรียนแกนนำ  60  คน
         3.7  จัดตั้งชมรม To be number one
         ฯลฯ
ผลการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (Drug)
      1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด
      2.  นักเรียนมีความรู้และรู้ถึงโทษของภัยยาเสพติด
      3.  นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล
      4.  ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นโรงเรียนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
      ฯลฯ

 

วิดีโอ YouTube


  

 


 

Comments