Hình ảnh 50 năm Khoa Toán

 

 Giới thiệu 

Trang này tập hợp:

  • hình ảnh của cán bộ và sinh viên Khoa Toán trong 50 năm qua ;
  • hình ảnh của Hội Khoa ; 
  • hình ảnh các khóa cựu sinh viên về tham gia Hội Khoa kỷ nệm 50 năm thành lập. 

A. Cán Bộ Khoa Toán

B. Cựu Cán Bộ Khoa Toán

B. Hình ảnh Hội Khoa

  

 

1. Cựu sinh viên Khóa từ 1960 đến 1970

2. Cựu sinh viên Khóa từ 1971 đến 1975

3. Cựu sinh Khóa 1976

4. Cựu sinh viên Khóa 1977