เด็กไทยสู่อาเซียน

ะแฮ่มอีก เพียง 2 ปีเท่านั้นนะคะ  เราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ตื่นเต้นจริงๆ งั้นวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนก่อนนะคะ

ธงอาเซียน


“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สัญลักษณ์
                                                                   
                                                                                             สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
                                                                                             สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
                                                                                              สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
                                                                                              สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

                                                                                                                                                                     คำควัญ
"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

จุดประสงค์
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ตามปฏิญญากรุงเทพฯ คือ
             O เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
              O เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
             O เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาค
             O เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
              O เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             O เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
            O เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือ
แห่งภูมิภาคอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศ

ประเทศสมาชิก
1.บูรไน
2.กัมพูชา
3.อินโดนีเซีย
4.ลาว
5.มาเลเซีย
6.พม่า
7.ฟิลิปปินส์
8.สิงคโปร์
9.ไทย
10.เวียดนาม
Comments