บันทึกการประชุม

วันที่ 1/11/53
 
    - สร้างกลุ่มบ้านท่ามะปรางใน face book
    - กำหนดขอบเขตโครงการ
    - จัดแบ่งหน้าที่ในการทำงาน
    - สรุปตารางเวลาในการทำงาน
    - แบ่งงานในการทำ story board

greenzone บ้านท่ามะปราง จ.นครราชสีมา

Comments