หน้าที่9 ประเทศเวียดนาม

 
9.เวียดนาม (Vietnam)

ธงชาติเวียดนาม

ตราแผ่นดิน

แผนที่

 

 

ภาษาที่ใช้

       ภาษาเวียดนาม (tiếng Việt, Việt ngữ) เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ และเป็นภาษาทางการของประเทศเวียดนาม เป็นภาษาแม่ของประชากรเวียดนามถึง 87% รวมถึงผู้อพยพจากเวียดนามประมาณ 2 ล้านคน และรวมถึงชาวเวียดนาม-อเมริกันเป็นจำนวนพอสมควรด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีน และเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก ซึ่งในกลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด (10 เท่า ของภาษา ที่มีจำนวนคนพูดเป็นอันดับรองลงมา คือ ภาษาเขมร) ในด้านระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน เรียกว่า "จื๋อญอ" ต่อมาชาวเวียดนามได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพื่อใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า "อักษรจื๋อโนม" แต่ในปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส


ศาสนา

      ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และ ขงจื้อตามลำดับ

พุทธศาสนาในปัจจุบันของเวียดนาม

เมืองหลวง

      ฮานอย (ภาษาเวียดนาม: อักษรกว๊กหงือ (quoc ngu) Hà Nội; อักษรจื๋อโนม (chu nom) 河内) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียตนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวีตนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง    พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม

สกุลเงิน

     ใช้เป็นสกุลด่อง (VPN) อัตราแลกเปลี่ยนคือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 14,000 ด่อง

อาหารประจำชาติ

 ปอเปี๊ยะสด

หมี่กะทิญวน

ดอกไม้ประจำชาติ

 ดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามคือดอกบัว

ชุดประจำชาติ

สถานที่ท่องเที่ยว

        เซนได (Sendai)  เป็นเมืองใหญ่สุดในเขตโทโฮกุและเขตชายฝั่งตะวันออก ชื่อ เดิมคือเซ็นไตโจ(ตั้งตามวัดพันพระที่เคยตั้งอยู่บนยอดเขาอาโอบะ) หลังตระกูลดาเตะเข้ามาปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเซนได (แปลว่า พันชั่วคน) ด้วยคาดหมายว่าตระกูลดาเตะจะปกครองที่นี่สืบต่อกันนับพันชั่วรุ่น ปัจุบัน เซ็นได มีประชากรราว 910,000 คน มีฐานะเป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ  และเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในเขตโทโฮกุ  มีสมญานามว่า  เมืองสีเขียวและเมืองแห่งต้นไม้  สถานีรถไฟชื่อ เซ็นไดเอกิ เป็นสถานีที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments