PrOFilE‎ > ‎

บัญญัติ10ประการของการใช้อินเทอร์เน็ต

                     มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต     เรียกว่า 


   โดย   อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
แหล่งอ้างอิง   :      หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4-6
Comments