- การให้บริการอินเทอร์เน็ต 23. บริการอินเทอร์เน็ตด้านอื่นๆ
                       
                   1.  e-Commerce     คือ   การดำเนินธุรกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

                2.  e-Learning        คือ   รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                3.  e-News             
คือ   บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
                4.  e-Phone  
               คือ   บริการสมุดโทรศัพท์ออนไลน์
                5.  e-government
    คือ   รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
                6.  e-Registration
    คือ   ระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการปกครอง 
                7.  e-Publishing
       คือ   สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                8.  e-Dividend        
คือ  บริการรับเงินปันผลทางอิเล็กทรอนิกส์
                9.  e-Auction          
คือ  การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

              10.  e-Library          คือ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

              11.  e-Business         คือ  รูปแบบของธุรกิจ ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่าย

              12.  e-Products        คือ   ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

              13.  e-mail                      คือ   การส่งข้อความซึ่งไม่มีรูปแบบบังคับ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดตายตัว

              14.  e-Advertising      คือ   โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์

              15.  e-Education       คือ    การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลสื่อการศึกษา 

                   
              16.  e-Book                    คือ   หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่าน สามารถอ่าน 

                                                                                                    พร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป                 

              17.  e-card              คือ   บัตรอวยพร อิเล็กทรอนิกส์ 

                 18.  e-gold                     คือ   ธนาคาร online ซึ่งเปิดบริการฟรีทุกอย่าง 
                 19.  e-Marketing 
       คือ   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
                 20.  e-Office 
                คือ   สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ 
                 21.  e-Certificate 
     คือ   การรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                 22.  e-Job 
                      คือ   การหางานอิเล็กทรอนิกส์ 
                 23.  e-Marketplace  
คือ  ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัท จำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน    
                 24.  e-Journal 
             คือ   การบริการบทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต 
                 25.  e-licensing 
          คือ   ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

              26.  e-Research             คือ   บริการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
              27.  e-Activities       
คือ   บริการข่าวสารการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
              28.  e-NU-Net 
                  คือ   บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
              29.  e-Trade 
                      คือ   การค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์         
              30.  e-Investment 
      คือ   การลงทุนอิเล็กทรอนิกส์
 
    *** ซึ่งทุกๆบริการมักจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น ***

 
 
E-learning

 ข้อดี

  • เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล
  • ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน
  • ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน
  • ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี
  • ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
  • ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
  • ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน
  • ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Comments