Regulamin III Biegu Dębowego

Osoby biegające wolniej mogą wystartować  wcześniej, czyli razem z rajdem

NW o godzinie 11:00

 

Internetowy panel zapisów został zamknięty

W dniu zawodów nie będzie przeprowadzana rejestracja zawodników

Osoby, które znajdują się na liście startowej jednak nie posiadają statusu "zapłacone" powinny zabrać ze sobą potwierdzenie wpłaty

 

-Opłacenie wpisowego bez prawidłowego wypełnienia i podpisania druku zgłoszeniowego nie upoważnia do startu w biegu.
-Nie ma możliwości odebrania w biurze zawodów pakietu startowego osobie ,która z różnych względów nie mogła przyjechać a opłaciła start.
-Wydanie pakietu startowego nastąpi po weryfikacji zawodnika na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

 

Dystans:  15 km 


Trasa atestowana

 

 

Dąbrowa  08.03.2014 r.  / sobota/  godz. 11:00

 

1.Organizatorzy  i współorganizatorzy:

 

 • Stowarzyszenie Olimpia Dąbrowa
 • Gmina Dąbrowa
 • Zespół Szkół w Dąbrowie
 • OSP Dąbrowa
 • OSP Parlin
 • Sołectwo Dąbrowa
 • Sołectwo Parlin
 • Sołectwo Parlinek

2.Cel i założenia biegu:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia 
 • Promocja Gminy Dąbrowa

 

3.Trasa biegu:

 

-Dystans 15 km ,nawierzchnia asfaltowa.

-trasa posiada atest PZLA

-oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr

Na starcie, półmetku i mecie  ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata, ,cukier, czekolada /

/ Start i meta przy boisku Zespołu Szkół  08.03.2014r.  / sobota/

Limit ukończenia biegu: 2.5 godziny

 

4.Program szczegółowy:

 

07:00 -    otwarcie biura zawodów 

10:45 -    zamknięcie listy startowej

10:55-     wspólne zdjęcie na boisku ORLK

11:00-     start rajdu NW (według odrębnego regulaminu)

11:30 -    start ostry II Zimowego Biegu Dębowego

12.15 -    orientacyjny czas pierwszego zawodnika

14:00 -    ceremonia zakończenia ,wręczenie nagród

 

 

5.Klasyfikacje

 

 • Generalna kobiet i mężczyzn 
 • Klasyfikacja wiekowa:

  

Mężczyźni :                                     Kobiety :  

  

M16 16-19lat                                   K16 16- 19lat    

M20 20-29lat                                   K 20 20-29lat                                                                         M30 30-39lat                                   K 30 30-39lat    

M40 40-49lat                                   K 40 40-49lat    

M50 50-59lat                                   K 50 50-59lat    

M60 60-69lat                                   K 60 60–69 lat  

M70 70 lat i więcej                         K 70 70 lat i więcej

 

 

Rywalizacja drużynowa:

Rywalizacja ma charakter koleżeński. Zawodnicy powinni należeć do jednego klubu oraz powinni prawidłowo(jednolicie)wpisać swoją przynależność klubową podczas zapisów do biegu.

Drużyny są czteroosobowe( mogą być mieszane). Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy

Nagradzamy najszybsze drużyny 1-6 miejsca (Puchary)    

 

6.Nagrody

 

 Klasyfikacja generalna

Mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca:

 • I - 750 zł +puchar + nagrody rzeczowe
 • II - 500 zł + puchar + nagrody rzeczowe
 • III - 400 zł+ puchar + nagrody rzeczowe

Kobiety - klasyfikacja generalna miejsca I-III

 • I - 750 zł + puchar + nagrody rzeczowe
 • II - 500 zł+ puchar + nagrody rzeczowe
 • III - 400 zł + puchar + nagrody rzeczowe
 •  

 Klasyfikacja wiekowa

puchary za pierwsze miejsce w każdej z grupy wiekowej kobiet i mężczyzn

-  nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn


Przyznane zostaną również puchary i nagrody dla:

 

Najstarszy zawodnik biegu nagroda rzeczowa+puchar

Najstarsza zawodniczka nagroda rzeczowa+puchar

Najmłodsza zawodniczka nagroda rzeczowa+puchar

Najmłodszy zawodnik nagroda rzeczowa+puchar

Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa – 6 osób nagroda rzeczowa+pucha

Najlepszy zawodnik z Powiatu Mogileńskiego – w kategorii kobiet i mężczyzn

 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.

 

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych


7.Uczestnictwo :

-Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu:

www.biegdebowy.pl

oraz:

datasport.pl

 

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 

 • ukończą przed 8 marca 2014  16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001)
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie


UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego(legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.


Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 


 

8.Sprawy finansowe

 

·         Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

·         Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

·         Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:

·         Do 28 lutego  30pln

·         1-8 marca 40 pln

·         Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

 

Bank Spółdzielczy Pruszcz Oddział Dąbrowa

Gminny Ludowy Zespół Sportowy Olimpia Dąbrowa

06 8170 1021 0000 2990 2000 0010

z dopiskiem:
startowe III Bieg Dębowy, Imię i nazwisko zawodnika i data urodzenia

·         W przypadku wpłacenia na konto należy podczas  pobierania numerów   startowych  okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.

·         Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 05 marca 2014 r. Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w dniu 8 marca.

·         Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

·         Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz  innego zawodnika.

·         Zgłoszenia należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres organizatora do dnia  05.03.2014r .


Dyrektor Biegu                                                                       tel. 781-154-571

                                                                                                    mail.  Marek.cy@op.pl


Koordynator biegu :  Anna Kocikowska-Dworek         tel. 530 556 565

                                                                                                    mail. kultura@ug-dabrowa.pl

Dane organizatora:

 

Urząd Gminy w Dąbrowie

Ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

Tel. 52-315-32-15/16

Fax.52-315-32-01

 

      

·         W przypadku zgłoszeń przez internet, uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.

 ·         Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

·         Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.

·         Organizator zapewnia kąpiel/natrysk/po zakończeniu imprezy w  Zespole Szkół w Dąbrowie.

·         Organizator zapewnia pomiar elektroniczny(Data Sport) ,chip będzie umieszczony w numerze startowym.

·         Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu  Dębowego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

 

9.Postanowienia końcowe

 

·         Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

·         Organizator zapewnia gorącą herbatę  i ciepły posiłek,

·         Bieg  jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

·         Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

·         Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

·         Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy.

·         Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Organizator  zapewnia  bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie(własny śpiwór i materac)

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

 

                                                                                                    ORGANIZATORZY