Znalezione obrazy dla zapytania girlanda przedszkole


       Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. 

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

 2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.

 4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.

 5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka                            z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Cele strategiczne przedszkola:

 1. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.

 2. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.

 3. Wspieranie we wszystkich sferach ( psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

 4. Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.

 5. Dostrzeganie potrzeb drugiego  człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 6. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy      i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

 7. Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.

 8. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi aby wyrównywać szanse edukacyjne.

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 1. bycie sobą wśród innych

 2. rozwijanie wiary we własne siły i umiejętności pokonywania trudności

 3. wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności

 4. przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym

Zasoby ludzkie:

 1. Wykwalifikowana, kompetentna zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna

 2. Zespół specjalistów – logopeda, tyflopedagodzy, psycholog, ortoptystka, oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, pedagog,

Zasoby materialne:

 1. Sale wyposażone w różnorodne pomoce  dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integracje dzieci.

 2. Gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny.

 3. Sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

 4. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w odpowiedni sprzęt do zabawy i rekreacji.