RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.00-8.00
Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy   i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne;


7.45–8.00 

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;


8.00-8.30 

Śniadanie, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;


8.30-12.00 

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe;


12.00-12.30 

Obiad, czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;


12.30-14.00 

Grupa IV – odpoczynek poobiedni (leżakowanie), grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela;


14.00-14.30 

Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku;


14.30-16.30 

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym; Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe;


16.30–17.00 

Rozchodzenie się dzieci.