บทสรรเสริญพระธะศาสดา

บทสรรเสริญพระอาจารย์ชาเก้าพระองค์

( บทกวีที่ประพันธ์โดย จอมมุนีมานพ )

พระจอมเมตตาคือ พระพุทธะปัจเจกะพุทธเจ้า

กายในใสแวววาว             ผ่องแพรวพราวพระทรงชัย

องค์ธะเหนือสมมุติ                     พามนุษย์ข้ามพ้นภัย

เหนือศาสนาใด                            คือสัจจะธรรมชาติ

ส่องทางพระนิพพาน      วิชชาการท่านสามารถ

ใจท่านนั้นองอาจ                     ได้ประกาศหลักธัมมา

พระ อะ-นัด-นัง-ธะ-โครต               แผ่ประโยชน์ธะเมตตา

องค์พระอาจารย์ชา                  เก้าพระองค์ทรงพระคุณ

ท่านสอนให้ทำดี                 บอกวิธีการสร้างบุญ

พระองค์ทรงการุณ                           สอนวิธีการนี้ไว้

ทำตนให้เป็นสุข                       อย่าให้ทุกข์เกิดกับใคร

เมื่อมีสุขกายใจ                                 จงแผ่ให้ผู้อื่นมี

ให้ผู้อื่นมีสุขด้วย                   เราจงช่วยตามวิถี

โดยที่ตัวของเรานี้                     ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจ

คำสอนนี้จงจำ                             แล้วจงนำเอามาใช้

สันติสุขจะเกิดได้                     ด้วยคำสอนดังกล่าวนี้

จากการสรรเสริญ                แผ่เจริญคุณความดี

ขอพรพระบารมี                         แห่งองค์พระโพธิชา

หมายสิ่งใดจงสมหวัง                                สำเร็จดังปรารถนา

จงสำเร็จผลทันตา                   ได้ผลเร็ว ธะ เทอญ

Comments