รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย พะเยา ปีการศึกษา 2557
 ขอประกาศคะแนนและเกรดสำหรับวิชา 302151 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นิสิตรีบตรวจสอบ
 และแจ้งกลับอาจารย์ด้วย ถ้านิสิตคิดว่ามีการตรวจหรือประเมินเกรดผิดภายใน 21 ตุลาคม 2553
 ใครที่จะแก้การบ้าน ต้องแก้หลังจากประกาศคะแนนแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์นะครับ 
 
  เข้าสู่เวบบอร์ดเพื่อฝากข้อความ

 Glass Box Concept   

  จุดประสงค์ของรายวิชา
    
นิสิตมีทักษะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนและการอ่านแบบวิศวกรรม ที่ใช้ในกระบวนการออกแบบ และการสั่งทำชิ้นส่วน
 
  ผลลัพธ์จากการเรียนรู้  
       1. เขียนและสเก็ตส์แบบออโธกราฟฟิกหลายวิวของวัตถุได้
         2. อ่านแบบออโธกราฟฟิกหลายวิวได้
         3. สเก็ตช์ภาพพิกทอเรียลจากแบบออโธกราฟฟิกหลายวิวได้
         4. บอกมิติและหมายเหตุในแบบออโธกราฟฟิกหลายวิวได้
         5. เขียน/สเก็ตช์ภาพตัดได้
         6. เขียนแบบภาพประกอบได้
        
7. ประยุกต์การเขียนแบบในกระบวณการออกแบบได้

  ดาวน์โหลดเอกสาร      
        ประมวลรายวิชา
        แบบฟอร์มแผนการสอน
        
   
    
     เอกสารประกอบการบรรยาย    
        บทที่ 1 บทนำและการเขียน Lettering
         บทที่ 2 อุปกรณ์เขียนแบบและการเขียนรูปเรขาคณิตฯ
         AutoCAD       
  
                      ดาวน์โหลดplotstyle 302151.ctb
                      ดาวน์โหลดฟ้อนต์ angsana.shx

  หัวข้อการสอบกลางภาค  

 สอบกลางภาคปีการศึกษา 2553 ภาคปลาย
       
 

  หัวข้อการสอบปลายภาค 

  สอบปลายภาคปีการศึกษา 2553 ภาคปลาย
    

 ข้อแนะนำ  
      1. ควรนอนให้เต็มที่ก่อนมาสอบ
      2. ทำโจทย์แบบฝึกหัดอย่างน้อย 10-20 ข้อต่อเนื้อหาหนึ่งเรื่องด้วยตนเอง โดยทำอย่างมีขั้นตอน และมีเหตุมีผล เพื่อสร้างรูปแบบการแก้ปัญหา
ของตนเอง

  
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการบรรยายทั้งมหมดป็นลิขสิทธ์ของ ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
                    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               อาจารย์นพรัตน์ เกตุขาว ขอขอบพระคุณอาจารย์ ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเอื้อเฟื้อเอกสาร

   เวบไซต์ที่น่าสนใจ
       1.
พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม 2103105
       2.
http://wps.prenhall.com/esm_giesecke_8   


ขอให้นิสิตทุกคนสอบผ่านวิชานี้และได้เกรดที่ต้องการ

ด้วยความหวังดี

อ.นพรัตน์ เกตุขาว
Comments