Programy

W tym miejscu mogą państwo zapoznać się z programami w których uczestniczy nasze Stowarzyszenie:

PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis)

opublikowane: 30 mar 2010, 08:17 przez Jakub Pełka   [ zaktualizowane 1 kwi 2010, 09:38 ]

PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - po polsku tłumaczonej jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej.

Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie.

PEAD to największy program pomocy żywnościowej w Polsce i zarazem największy program Federacji Polskich Banków Żywności co do wielkości przekazywanej żywności.

Podstawą realizacji PEAD jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane do dystrybucji organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.

W Polsce Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej akredytowało do dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 4 organizacje społeczne: Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz FEDERACJĘ POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI.

Przy dużym zaangażowaniu organizacji w rozwój struktur i możliwości logistyczno-magazynowych oraz w obliczu realnych potrzeb potrzebujących pomocy żywnościowej wielkość programu od momentu jego uruchomienia w Polsce wzrosła już ponad czterokrotnie.

Od jak dawna...?

Program PEAD funkcjonuje w Unii Europejskiej już od 1987 roku. W Polsce, od momentu wejścia Polski do UE, Banki Żywności zabiegały o uruchomienie programu na terenie naszego kraju i przygotowywały się do jego uruchomienia od 2000 roku. W wyniku czteroletnich starań pierwsza edycja programu w naszym kraju została zrealizowana w 2004 roku.

Skąd pomysł...?

Sama idea stworzenia programu powstała jeszcze w latach 80-tych w krajach unijnych, w okresie, kiedy w magazynach agencji interwencyjnych zgromadzone zostały ogromne ilości nadwyżek żywności. Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje członkowskie, m.in. ze względu na wysokie koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie magazynowanie nadwyżek wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne rozdysponowanie nagromadzonych zapasów wśród ludności ubogiej z terenu krajów członkowskich. Obecnie w zapasach interwencyjnych UE nie gromadzi się już tak wielkich ilości żywności i program PEAD realizowany jest głównie poprzez przekazanie środków finansowych zamiast gotowych artykułów spożywczych czy surowców do ich produkcji.

Jakie organizacje mogą odbierać żywność z Banku Żywności?

Do otrzymywania pomocy z Banku Żywności uprawnione są tylko organizacje charytatywne, tj. podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku. Jednym z zadań statutowych takiej organizacji musi być wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Ponadto organizacje musza spełniać szereg warunków dotyczących dystrybucji, magazynowania oraz prowadzenia sprawozdawczości.

Jakie są warunki współpracy?

Każda organizacja zanim rozpocznie współprace z wybranym Bankiem Żywności podpisuje z nim porozumienia o współpracy, w którym zobowiązuje się między innymi do:

- przekazywania żywności osobom potrzebującym w sposób bezpłatny

- odbioru artykułów spożywczych własnym transportem zapewniającym utrzymanie cech jakościowych żywności

- posiadania odpowiedniego sprzętu i pomieszczeń do przechowywania żywności w sposób zabezpieczający zachowanie jakości pożywienia 

- racjonalnej dystrybucji żywności tylko do osób uprawnionych do otrzymywania pomocy żywnościowej oraz zgodnie z wytycznymi MPiPS

- prowadzenia rzetelnej dokumentacji: odrębnej ewidencji magazynowej żywności, potwierdzeń kwalifikowalności beneficjentów, sprawozdań z dystrybucji 

- przechowywanie przez okres 5 lat całości wymaganej dokumentacji 

Poszczególne Banki Żywności mogą ustalić dodatkowe kryteria i wymogi względem współpracujących z nimi organizacji. Skontaktuj się z najbliższym Bankiem, by dowiedzieć się dokładnie co trzeba zrobi, by stać się partnerem-odbiorcą unijnej żywności.

Gdzie można odebrać unijną żywność?

Żywność w ramach programu PEAD rozdysponowywana jest regularnie w 31 Bankach Żywności (w tym 27 zrzeszonych w Federacji). Mają one siedziby w różnych regionach całej Polski.

Jak działa PEAD?

Każdego roku organizacje zainteresowane realizacją Programu zgłaszają do Agencji Rynku Rolnego chęć przystąpienia do Programu a następnie polski rząd deklaruje przez Komisją UE udział w Programie i wnioskuje o przydział pomocy żywnościowej w ramach PEAD dla Polski. Komisja Europejska w oparciu o wskaźniki ubóstwa oraz zgłoszone zapotrzebowanie ustala budżet dla każdego kraju. 

Następnie Agencja Rynku Rolnego organizuje przetargi, w których wyłania przedsiębiorców, którzy w zamian za otrzymanie środków finansowych produkują i dostarczają gotowe artykuły spożywcze do wybranych magazynów akredytowanych do dystrybucji organizacji charytatywnych, w tym do Federacji Polskich Banków Żywności. Żywność od producentów trafia do magazynów Banków Żywności, mieszczących się w różnych regionach Polski całej Polski. 

Stanowią one punkty regularnego odbioru dla ponad 3 tys. organizacji i instytucji wspierających bezpośrednio osoby potrzebujące. Zarówno Banki Żywności jak i organizacje odbierające od nich żywność dla osób potrzebujących przekazują artykuły spożywcze nieodpłatnie.

Jakie produkty spożywcze można otrzymać?

W 2010 do beneficjentów trafia aż 20 rodzajów specjalnie przygotowanej żywności. Tegoroczne produkty żywnościowe to: mąka, makaron świderki, makaron krajanka, kasza jęczmienna, kasza jęczmienna z warzywami, kasza manna, płatki kukurydziane, musli, dania gotowe na bazie kaszy, dania gotowe na bazie makaronu, krupnik, mleko UHT i mleko w proszku, sery żółte i topione, herbatniki, kawa zbożowa, masło, cukier oraz dżemy.

Kto odbiera żywność z Banku Żywności?

Do otrzymywania pomocy z Banku Żywności uprawnione są organizacje charytatywne, tj. podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Każda organizacja jest zobowiązana do podpisania porozumienia o współpracy z Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności. Porozumienie to określa m.in. wymogi dotyczące magazynowania, dokumentacji, a także sposobu kwalifikowania osób do pomocy. 

W jaki sposób osoby są kwalifikowane do pomocy żywnościowej?

W ramach PEAD organizacje charytatywne są zobowiązane do kwalifikowania osób, którym pomagają, zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 5 oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowym możliwym sposobem kwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej jest tzw. kryterium dochodowe, związane z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej często wspierają organizacje w prowadzeniu weryfikacji, stosując ww. kryteria.


Powyższe informacje pochodzą ze STRONY

1-1 of 1