6ฟิลิปปินส์

ความเป็นมา

ฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Philippines; ฟิลิปีโน: Pilipinas) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Republic of the Philippines; ฟิลิปีโน: Republika ng Pilipinas) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็นสองอิทธิพลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (อีกชาติหนึ่งคือติมอร์-เลสเต) และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์

ประวัติศาสตร์

Ferdinand Magellan

หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบ่งบอกว่ามีมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เคยอาศัยอยู่ในเกาะปาลาวันตั้งแต่ ประมาณ 50,000 ปีก่อน ชนเผ่าที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียได้เข้ามาตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ และจัดตั้งเส้นทางเครือข่ายการค้ากับเอเชียอาคเนย์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล

เฟอร์ดินานด์ มาเจลลันมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) มีเกล โลเปซ เด เลกัสปี มาถึงฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึ่งนำไปสู่การตั้งอาณานิคมในเวลาต่อมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แปรศาสนาของชาวเกาะทั้งหมดให้หันมา นับถือศาสนาคริสต์ ในช่วง 300 ปีนับจากนั้น กองทัพสเปนได้ต่อสู้กับเหตุการณ์กบฏต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเข้ามาครอบครองอาณานิคม ซึ่งได้แก่ อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และโปรตุเกส สเปนสูญเสียไปมากที่สุดในช่วงที่อังกฤษเข้าครอบครองเมืองหลวงเป็นการชั่ว คราวในช่วงสงครามเจ็ดปี (Seven Years' War) หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) ถึงปี ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) และนับจากนั้นฟิลิปปินส์ก็อยู่ใต้การปกครองของสเปนโดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manila Galleon) จากฟิลิปปินส์ไปเม็กซิโก เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และหมู่เกาะฟิลิปปินส์เปิดตัวเองเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834

การเมืองการปกครอง

ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับเอกราชในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 จึงจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ

การแบ่งเขตการปกครอง

ฟิลิปปินส์แบ่งเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (local government units, LGUs) โดยที่มีจังหวัดเป็นหน่วยหลัก ในปี พ.ศ. 2545 มี 79 จังหวัด (provinces) แบ่งออกเป็น นคร (cities) และ เทศบาล (municipalities) ซึ่งหน่วยการปกครองทั้งสองยังประกอบไปด้วย บารังไกย์ (barangay) อีกทอดหนึ่ง ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง

หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสำนักงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ ภูมิภาคไม่มีรัฐบาลท้องถิ่นแยกต่างหาก ยกเว้นเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิมและเขตบริหารคอร์ดิลเลราซึ่งปกครองตนเองไม่ได้ให้ผู้อื่นปกครอง

เขต (regions)

¹ ชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เป็นชื่อย่อจากชื่อจังหวัดและเมืองในภูมิภาคนั้น ๆ

Ph administrative map blank.png


ภูมิศาสตร์

นาขันบันได
ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด
ลักษณะภูมิอากาศ 
มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เศรษฐกิจ

ย่านออติกัส
เกษตรกรรม 
พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า
ป่าไม้ 
มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี
เหมืองแร่ 
ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง เงิน
อุตสาหกรรม 
ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเยื่อกระดาษ แปรรูปไม้ ปูนซีเมนต์

ประชากร

แผนที่แสดงชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในฟิลิปปินส์

มีปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเกาะมินดาเนา ซึ่งต้องการแยกตัวเป็นอิสระ เรียกว่า "แนวปลดปล่อยแห่งชาติโมโร"

วัฒนธรรม

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน

ภาษา

มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษา ตากาล็อก

หมายเหตุ: จากการพูดคุยกับชาวฟิลิปปินส์ (รวมถึงนั่งดูรายการทีวีและฟังจากสถานีวิทยุ) ทราบว่า ปัจจุบัน ชาวฟิลิปปินส์ มีการใช้ภาษาที่เรียกว่า ทากรีส (Tagalog + English) คือพูดตากาล็อกคำอังกฤษคำ ผสมกันไปในประโยคสนทนา แต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ของประชาชน แม้แต่ในรายการทีวีและรายการวิทยุ

ศาสนา

ศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
ศาสนา

%
คริสต์
  
92%
อิสลาม
  
5%
ฮินดู
  
2%
พุทธ
  
1%
สัดส่วนของศานาต่างๆ ในฟิลิปปินส์ สีน้ำเงินคือศาสนาคริสต์ สีเขียวคือศาสนาอิสลาม

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก (ดูเพิ่มได้ใน พุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์)

ร้อยละ 92.5 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์

เศรษฐกิจ

เกษตรกรรม 
พืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า
ป่าไม้ 
มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี
เหมืองแร่ 
ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกสำคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง เงิน
อุตสาหกรรม 
ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเยื่อกระดาษ แปรรูปไม้ ปูนซีเมนต์

ประชากร

มีปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเกาะมินดาเนา ซึ่งต้องการแยกตัวเป็นอิสระ เรียกว่า "แนวปลดปล่อยแห่งชาติโมโร"

วัฒนธรรม

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน

ภาษา

มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษา ตากาล็อก

หมายเหตุ: จากการพูดคุยกับชาวฟิลิปปินส์ (รวมถึงนั่งดูรายการทีวีและฟังจากสถานีวิทยุ) ทราบว่า ปัจจุบัน ชาวฟิลิปปินส์ มีการใช้ภาษาที่เรียกว่า ทากรีส (Tagalog + English) คือพูดตากาล็อกคำอังกฤษคำ ผสมกันไปในประโยคสนทนา แต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ของประชาชน แม้แต่ในรายการทีวีและรายการวิทยุ

ศาสนา

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก (ดูเพิ่มได้ใน พุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์)

ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์


[แสดง]
    
Flag of the Philippines หัวข้อเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์
[แสดง]
    
ประเทศและดินแดนในทวีปเอเชีย
[แสดง]
    
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
[แสดง]
    
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก)

                                                                                                                                อาหาร
                                                                          ฟิลิปปินส์ (Philippines) : อโดโบ้ (Adobo)

                   
                                                                                                                             เสื้อผ้า
                                                                                                            ชุดประจําชาติ ประเทศฟิลิปปินส์

                                                                                                                         ดอกไม้
                                Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

                                                                                                
                                                                                                                             การส่งออก

                                                         รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าการส่งออก

                                                                             

รายชื่อประเทศเรียงตามมูลค่าการส่งออก

อันดับ ประเทศ มูลค่าการส่งออก ข้อมูล (ปี)
- โลก $13,077,506,000,000 2009
- Flag of Europe สหภาพยุโรป $1,525,000,000,000 2009
1 ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน $1,506,000,000,000 2010
2 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี $1,337,000,000,000 2010
3 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา $1,270,000,000,000 2010
- ธงชาติของอาเซียน อาเซียน $831,088,000,000 2010
4 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น $735,800,000,000 2010
5 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส $508,700,000,000 2010
6 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ $466,300,000,000 2010
7 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี $458,400,000,000 2010
8 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ $451,300,000,000 2010
9 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา $406,800,000,000 2010
10 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร $405,600,000,000 2010
- ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง $321,800,000,000 2010
11 ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย $303,400,000,000 2010
12 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม $254,300,000,000 2010
13 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ $230,000,000,000 2010
14 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก $229,800,000,000 2010
15 ธงของประเทศสเปน สเปน $218,000,000,000 2009
16 ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย $210,000,000,000 2010
17 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน $204,000,000,000 2010
18 ธงของประเทศบราซิล บราซิล $201,900,000,000 2010
19 ธงชาติของไทย ไทย $616,506,000,000 2012
20 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย $189,000,000,000 2009
21 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ $175,000,000,000 2010
22 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ $173,000,000,000 2009
23 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย $157,000,000,000 2010
24 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย $154,000,000,000 2010
25 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก $145,800,000,000 2008
26 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย $136,800,000,000 2009
27 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ $134,700,000,000 2009
28 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน $132,800,000,000 2009
29 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ $122,000,000,000 2009
30 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย $115,600,000,000 2009
31 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี $111,100,000,000 2009
32 ธงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ $107,300,000,000 2009
33 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก $88,870,000,000 2009
34 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย $79,120,000,000 2008
35 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี $78,610,000,000 2009
36 ธงชาติของแอลจีเรีย แอลจีเรีย $75,060,000,000 2008
37 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา $73,000,000,000 2008
38 ธงชาติของแองโกลา แองโกลา $72,580,000,000 2008
39 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน $70,160,000,000 2009
40 ธงชาติของชิลี ชิลี $69,100,000,000 2008
41 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ $67,930,000,000 2009
42 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน $66,570,000,000 2008
43 ธงชาติของลิเบีย ลิเบีย $66,130,000,000 2008
44 ธงของประเทศอิรัก อิรัก $66,100,000,000 2008
45 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน $64,890,000,000 2008
46 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม $63,730,000,000 2008
47 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ $62,440,000,000 2008
48 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย $59,750,000,000 2008
49 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ $57,880,000,000 2009
50 ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส $57,800,000,000 2008
51 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล $54,160,000,000 2008
52 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา $51,990,000,000 2009
53 ธงของประเทศคูเวต คูเวต $49,520,000,000 2009
54 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ $49,000,000,000 2008
- ธงของเปอร์โตริโก เปอร์โตริโก $46,900,000,000 2001
55 ธงชาติของไนจีเรีย ไนจีเรีย $45,430,000,000 2009
56 ธงชาติของโคลอมเบีย โคลอมเบีย $41,080,000,000 2008
57 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน $38,280,000,000 2008
58 ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย $34,270,000,000 2008
59 ธงของประเทศโอมาน โอมาน $33,900,000,000 2008
60 ธงชาติของอียิปต์ อียิปต์ $33,360,000,000 2008
61 ธงชาติของเปรู เปรู $33,270,000,000 2008
62 ธงชาติของเบลารุส เบลารุส $31,810,000,000 2008
63 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ $29,530,000,000 2008
64 ธงของประเทศกรีซ กรีซ $27,400,000,000 2008
65 ธงชาติของลิทัวเนีย ลิทัวเนีย $23,480,000,000 2008
66 ธงชาติของบัลแกเรีย บัลแกเรีย $22,300,000,000 2008
67 ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก $20,780,000,000 2008
68 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน $20,620,000,000 2008
69 ธงชาติของตูนิเซีย ตูนิเซีย $19,700,000,000 2008
70 ธงชาติของเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ $19,400,000,000 2008
71 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน $19,170,000,000 2008
72 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก $16,730,000,000 2008
73 ธงชาติของโมร็อกโก โมร็อกโก $16,140,000,000 2008
74 ธงชาติของอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี $15,820,000,000 2008
75 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ $13,970,000,000 2008
76 ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน $13,620,000,000 2008
77 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย $13,160,000,000 2008
78 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย $13,120,000,000 2008
79 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย $12,360,000,000 2008
80 ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ $11,960,000,000 2008
81 ธงชาติของเซอร์เบีย เซอร์เบีย $10,973,000,000 2008
82 ธงของประเทศปานามา ปานามา $10,370,000,000 2008
83 ธงของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน $9,960,000,000 2008
84 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน $9,887,000,000 2008
85 ธงของสาธารณรัฐกาบอง กาบอง $9,743,000,000 2008
86 ธงของสาธารณรัฐคอสตาริกา คอสตาริกา $9,675,000,000 2008
87 ธงของประเทศเยเมน เยเมน $9,234,000,000 2008
88 Flag of the Republic of the Congo สาธารณรัฐคองโก $9,009,000,000 2008
89 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย $8,364,000,000 2008
90 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน $8,250,000,000 2007
91 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา $8,100,000,000 2008
92 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา $8,028,000,000 2008
93 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน $7,170,000,000 2008
94 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย $6,901,000,000 2008
95 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ $6,846,000,000 2008
96 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน $6,521,000,000 2008
97 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย $6,384,000,000 2008
98 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส $6,236,000,000 2008
99 ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า $6,149,000,000 2008
100 Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก $6,100,000,000 2007
101 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย $6,000,000,000 2008
102 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี $5,658,000,000 2008
103 ธงชาติของแซมเบีย แซมเบีย $5,632,000,000 2008
104 ธงชาติของชาด ชาด $5,501,000,000 2008
105 ธงของประเทศกานา กานา $5,439,000,000 2008
106 ธงชาติของแคเมอรูน แคเมอรูน $5,246,000,000 2008
107 ธงชาติของบอตสวานา บอตสวานา $5,127,000,000 2008
108 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา $5,092,000,000 2008
109 ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา $4,882,000,000 2008
110 ธงของสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน $4,628,000,000 2007
111 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา $4,616,000,000 2008
112 ธงชาติของเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ $4,550,000,000 2008
113 ธงของประเทศมาซิโดเนีย มาซิโดเนีย $4,397,000,000 2008
- Flag of the United States Virgin Islands หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา $4,234,000,000 2001
- Flag of the Netherlands Antilles เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส $3,710,000,000 2006
114 ธงชาติของเลบานอน เลบานอน $3,500,000,000 2008
115 ธงของประเทศคิวบา คิวบา $3,497,000,000 2008
116 ธงของสาธารณรัฐมอลตา มอลตา $3,491,000,000 2008
117 ธงชาติของนิการากัว นิการากัว $3,183,000,000 2008
118 ธงชาติของนามิเบีย นามิเบีย $2,980,000,000 2008
119 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย $2,761,000,000 2008
120 ธงชาติของโมซัมบิก โมซัมบิก $2,693,000,000 2008
121 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา $2,569,000,000 2008
122 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย $2,539,000,000 2008
123 ธงของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แทนซาเนีย $2,490,000,000 2008
124 ธงชาติของลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ $2,470,000,000 1996
125 ธงชาติของมอริเชียส มอริเชียส $2,360,000,000 2008
126 ธงของสาธารณรัฐยูกันดา ยูกันดา $2,030,000,000 2008
- ธงของมาเก๊า มาเก๊า $2,000,000,000 2008
127 ธงชาติของเซเนกัล เซเนกัล $1,904,000,000 2008
128 ธงชาติของสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ $1,830,000,000 2008
129 ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว $1,806,000,000 2008
130 ธงชาติของมอลโดวา มอลโดวา $1,790,000,000 2008
131 ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ $1,684,000,000 2007
132 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน $1,676,000,000 2008
133 ธงชาติของไซปรัส ไซปรัส $1,530,000,000 2008
134 ธงชาติของเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย $1,439,000,000 2008
135 ธงชาติของแอลเบเนีย แอลเบเนีย $1,416,000,000 2008
136 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน $1,400,000,000 2008
137 ธงชาติของมอริเตเนีย มอริเตเนีย $1,395,000,000 2006
138 ธงชาติของซูรินาเม ซูรินาเม $1,391,000,000 2006
- ธงชาติของนิวแคลิโดเนีย นิวแคลิโดเนีย $1,341,000,000 2006
139 ธงชาติของมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ $1,316,000,000 2008
140 ธงของประเทศอาร์เมเนีย อาร์เมเนีย $1,225,000,000 2008
141* ธงชาติของฟิจิ ฟิจิ $1,202,000,000 2006
142* ธงชาติของกินี กินี $1,202,000,000 2008
143 ธงชาติของไลบีเรีย ไลบีเรีย $1,197,000,000 2006
144 ธงชาติของเลโซโท เลโซโท $1,060,000,000 2008
145 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว $1,033,000,000 2008
146 ธงชาติของโตโก โตโก $1,001,000,000 2008
147 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล $868,000,000 2008
148 ธงชาติของบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ $809,000,000 2008
149 ธงชาติของเบนิน เบนิน $776,000,000 2008
- ธงชาติของเบอร์มิวดา เบอร์มิวดา $763,000,000 2006
150 ธงชาติของกายอานา กายอานา $736,900,000 2008
151 ธงชาติของโมนาโก โมนาโก $716,300,000 2005
152 ธงชาติของมาลาวี มาลาวี $679,000,000 2008
153 Flag of the Bahamas บาฮามาส $674,000,000 2006
- Flag of the Faroe Islands หมู่เกาะแฟโร $634,000,000 2006
154 ธงชาติของโคโซโว โคโซโว $527,000,000 2007
155 ธงชาติของเบลีซ เบลีซ $496,000,000 2008
156 ธงชาติของเฮติ เฮติ $491,000,000 2008
- ธงชาติของกรีนแลนด์ กรีนแลนด์ $480,000,000 2006
- ธงชาติของอเมริกันซามัว อเมริกันซามัว $445,600,000 FY04
157 ธงชาติของไนเจอร์ ไนเจอร์ $428,000,000 2006
158 Flag of the Seychelles เซเชลส์ $425,000,000 2008
159 ธงชาติของบาร์เบโดส บาร์เบโดส $385,000,000 2006
160 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน $350,000,000 2006
161 ธงชาติของจิบูตี จิบูตี $340,000,000 2006
- Palestinian flag ฉนวนกาซา $339,000,000 2006
- Palestinian flag เวสต์แบงก์ $339,000,000 2006
162 ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน $327,000,000 2007
163 ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย $300,000,000 2006
164 ธงชาติของมาลี มาลี $294,000,000 2006
165 ธงชาติของเซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย $288,000,000 2006
- ธงชาติของยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์ $271,000,000 2004
166 Flag of the Solomon Islands หมู่เกาะโซโลมอน $237,000,000 2006
167 ธงชาติของรวันดา รวันดา $219,000,000 2008
168 ธงชาติของเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน $216,000,000 2006
- ธงชาติของเฟรนช์โปลินีเซีย เฟรนช์โปลินีเซีย $211,000,000 2005
- ธงชาติของสฟาลบาร์ สฟาลบาร์ $197,600,000 2004
169 ธงชาติของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ $193,000,000 2006
170 ธงชาติของมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร $171,300,000 2003
- Flag of the Turks and Caicos Islands หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส $169,200,000 2000
171 Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง $146,700,000 2007
172 ธงชาติของกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา $133,000,000 2006
173 ธงชาติของซามัว ซามัว $131,000,000 2006
- Flag of the Falkland Islands หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ $125,000,000 2004
- ธงชาติของอารูบา อารูบา $124,000,000 2006
174 ธงชาติของอันดอร์รา อันดอร์รา $117,100,000 2007
175 Flag of the Maldives มัลดีฟส์ $113,000,000 2008
176 ธงชาติของสาธารณรัฐแกมเบีย แกมเบีย $111,000,000 2008
177 ธงชาติของเคปเวิร์ด เคปเวิร์ด $102,000,000 2008
- Flag of the Northern Mariana Islands หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา $98,200,000 2008
178 ธงชาติของโดมินิกา โดมินิกา $94,000,000 2006
179 ธงชาติของแอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา $84,300,000 2007
180 ธงชาติของเซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส $84,000,000 2006
181 ธงชาติของบุรุนดี บุรุนดี $47,000,000 2008
- ธงชาติของกวม กวม $45,000,000 2004
182 ธงชาติของวานูอาตู วานูอาตู $40,000,000 2006
183 ธงชาติของเกรเนดา เกรเนดา $38,000,000 2006
184 Flag of the Comoros คอโมโรส $32,000,000 2006
- Flag of the British Virgin Islands หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน $25,300,000 2002
185 ธงชาติของตองกา ตองกา $22,000,000 2006
186 Flag of the Marshall Islands หมู่เกาะมาร์แชลล์ $19,400,000 2008
- ธงชาติของเซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลนา $19,000,000 2004
187** ธงชาติของคิริบาส คิริบาส $17,000,000 2004
187** Flag of the Federated States of Micronesia ไมโครนีเซีย $17,000,000 2004
189 ธงชาติของเอริเทรีย เอริเทรีย $14,000,000 2008
- ธงชาติของแองกวิลลา แองกวิลลา $13,000,000 2006
190 ธงชาติของประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก $10,000,000 2005
191 ธงชาติของเซาตูเมและปรินซิปี เซาตูเมและปรินซิปี $9,000,000 2008
- ธงชาติของมายอต มายอต $6,500,000 2005
192 ธงชาติของปาเลา ปาเลา $5,882,000 2004
- ธงชาติของฝรั่งเศส Saint Pierre and Miquelon $5,500,000 2005
- Flag of the Cook Islands หมู่เกาะคุก $5,222,000 2005
- ธงชาติของหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน $2,520,000 2004
- ธงชาติของเกาะนอร์ฟอล์ก เกาะนอร์ฟอล์ก $1,500,000 FY91/92
193 ธงชาติของตูวาลู ตูวาลู $1,000,000 2004
- ธงชาติของมอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต $700,000 2001
- ธงชาติของนีอูเอ นีอูเอ $201,400 2004
194 ธงชาติของนาอูรู นาอูรู $64,000 2005
- ธงชาติของหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา $47,450 2004
- ธงชาติของโตเกเลา โตเกเลา $0 2002

        สัตว์

Philippines
Carabao

ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Republic of the Philippines (อังกฤษ)
Republika ng Pilipinas (ฟิลิปิโน)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญMaka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa
(เพื่อพระเจ้า ประชาชน ธรรมชาติ และบ้านเมือง)
เพลงชาติLupang Hinirang
"แผ่นดินที่ถูกเลือก"
เมืองหลวง มะนิลา
14°35′N 121°0′E / 14.583°N 121°E
เมืองใหญ่สุด เกซอนซิตี
ภาษาทางการ ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษ*
การปกครอง สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
 -  ประธานาธิบดี เบนิกโน อากีโนที่ 3
 -  รองประธานาธิบดี เฮโฮมาร์ บีไนย์
ได้รับเอกราช จาก สเปน และ สหรัฐอเมริกา 
 -  ประกาศ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2441 
 -  เป็นที่ยอมรับ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 
 -  รธน. ปัจจุบัน 25 มีนาคม พ.ศ. 2529 
พื้นที่
 -  รวม 300,000 ตร.กม. (72)
115,831 ตร.ไมล์ 
 -  แหล่งน้ำ (%) 0.6%
ประชากร
 -  ก.ค. 2548 (ประเมิน) 83,054,000 (13)
 -  2543 (สำมะโน) 76,504,077 
 -  ความหนาแน่น 276 คน/ตร.กม. (42)
715 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2548 (ประมาณ)
 -  รวม 453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (25)
 -  ต่อหัว 4,923 ดอลลาร์สหรัฐ (102)
ดพม. (2546) 0.758 (กลาง) (84)
สกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)
เขตเวลา PST (UTC+8)
 -  (DST) ไม่ใช้ (UTC)
โดเมนบนสุด .ph
รหัสโทรศัพท์ 63


Comments