วิสัยทัศน์วิทยาลัย

             “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี แบบเรียนรวม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ  เพื่อการมีงานทำ


เอกลักษณ์วิทยาลัย

“สร้างโอกาส สร้างงาน  สร้างอาชีพ”


อัตลักษณ์วิทยาลัย

“ทักษะดี  มีวินัย จิตบริการ”