แบบประเมินความมีวินัย ความมีระเบียบ

พฤติกรรม             ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามระเบียบ  และปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้นของแต่ละศาสนา

คำอธิบาย              ผู้เรียนตั้งใจทำงาน  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  เพื่อนนักเรียน  ชั้นเรียน  โรงเรียน  ชุมชนและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและสังคม  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและร่วมประกอบศาสนพิธี

แบบประเมินความมีระเบียบ วินัย และปฏิบัติตามหลักธรรม

 
 

แบบประเมินความมีระเบียบ วินัย และปฏิบัติตามหลักธรรม

Comments