4. สถิติการดื่มสุรา

ข้อที่         2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20
 
 4.สถิติการดื่มสุราของคนไทย และของประเทศต่างๆ ในโลก
 

ตัวเลขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บล่าสุดในปี 2550 พบว่าประชากรกว่า 15 ล้านคน หรือคิดเป็น 30% ของประชากรดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นเพศชายประมาณ 13 ล้านคน และหญิง 2 ล้านคนโดยเครื่องดื่มที่ประชากรนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์มีจำนวน 7,015,907 คน คิดเป็น 45.67% ของผู้บริโภคสุราทั้งหมด รองลงมาคือผู้ดื่มเหล้าขาวหรือสุรากลั่นชุมชน 6,016,624 คน คิดเป็น 39.17%ตามด้วยผู้ดื่มสุราสียี่ห้อไทย 1,642,786 คน คิดเป็น 10.69%และสุราสียี่ห้อต่างประเทศ 324,198 คน คิดเป็น 2.11%ยาดองเหล้า 203,309 คน คิดเป็น 1.32%ไวน์คูลเลอร์ 64,265 คน คิดเป็น 0.42%ไวน์หรือแชมเปญ 35,519 คน คิดเป็น 0.23%สุราหมักพื้นบ้าน 24,417 คน คิดเป็น 0.16%สุราจีนเชี่ยงชุน 18,581 คน คิดเป็น 0.12% ตามลำดับ

 

                                                 ที่มา :  http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/14934
 


 
 

 
 
 
 
Comments