งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักบวช

 
งานวิจัย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักบวช
กรณีศึกษาพุทธสถานศีรษะอโศก และพุทธสถานราชธานีอโศก

ความสำคัญ

 จากการเกิดโรคของนักบวช จะเห็นได้ว่าผลการสำรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์กว่า 90,250 รูปทั่วประเทศไทย พบว่ามีสุขภาพดี 45.08% และมากกว่า 50% อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและภาวะเจ็บป่วย แบ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค 24.35% และภาวะเจ็บป่วย 30.57% โรคที่พบมากในพระภิกษุสงฆ์ 5 อันดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปอด หัวใจและหลอดเลือด สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า นำไปสู่แนวคิดและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดแก่นักบวชนั้นมีมาก การเกิดปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวของนักบวชเป็นหลัก

ดังนั้นเมื่อทราบถึงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของนักบวช ก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดแก่นักบวชนั้นได้

             ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของนักบวชชายและนักบวชหญิง ในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและพุทธสถานศีรษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอปัญหาและเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักบวชในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและพุทธสถานศรีษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.      เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักบวช

2.      เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของนักบวช

 

สมมุติฐาน

    นักบวช ในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและ  พุทธสถานศีรษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ได้แก่ เพศ อายุ จำนวนพรรษา หรือไม่

 

คำสำคัญ  พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นักบวช

 

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักบวช ในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและพุทธสถานศีรษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ระยะเวลาในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ มีระยะเวลาการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2550

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

1.         ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- หน้าที่ที่รับผิดชอบ

- การมีโรคประจำตัว

1.2 การรับรู้ประโยชน์การดูแลสุขภาพตนเอง

 

2.         ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนักบวช ในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและพุทธสถานศีรษะอโศก ตำบลกระแชง              อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.         พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักบวชในพุทธสถานราชธานีอโศกและพุทธสถานศรีษะอโศก

           ด้านการกินอาหาร หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารในแต่ละวันให้ครบทั้ง 3 มื้อและครบทั้ง 5 หมู่ และถูกต้องได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย และอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

          ด้านการออกกำลังกาย หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการมี กิจกรรมกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อและและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายครั้งละ 20-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งตามความสามารถของแต่ละบุคคล ได้แก่ การเดินเร็ว กายบริหารและการวิ่งเหยาะ รำมวยจีน         แอโรบิค ตลอดจนการออกกำลังกายด้วยการทำงานอดิเรก เช่นการทำสวนครัว ปลูกต้นไม้ ดายหญ้า เป็นต้น

         การพักผ่อน หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อลดความเมื่อยล้าของร่างกาย และความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่ง

สามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่ การนอนวันละ 6 – 8 ชั่วโมง การอ่านหนังสือ การดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบ การฟังวิทยุ การศึกษาธรรมมะ การอ่านหนังสือนิยาย อ่านหนังสือพิมพ์ ดูภาพยนต์

        การทำความสะอาดร่างกาย หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายสะอาด สดชื่น ได้แก่ การอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันอย่างถูกวิธีและบ้วนปากหลังอาหารทุกมื้อ การล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหารและภายหลังการขับถ่าย

        การตรวจสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติ ได้แก่ การเอกซเรย์ปอด ตรวจฟัน วัดความดันโลหิต การตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไขมันในกระแสเลือด การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ การตรวจวัดสายตา

        การดูแลสุขภาพจิต หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคลายความเครียดด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวลและส่งเสริมสุขภาพจิต ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิ การพูดคุยหรือขอคำปรึกษาจากบุคคลอื่น การกินยาคลายเครียด การ

หางานอดิเรกทำเช่นการปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา

      การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อมุ่งที่จะป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย

      การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจกระทำกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ได้แก่ การซื้อยามารับประท่านเองเมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย การปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ การนำเอาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาตนเอง

2.นักบวช หมายถึงนักบวชชาวอโศกผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มี 3 ฐานะ คือ สมณะ(นักบวชชาย) ปฏิบัติตามจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล และวินัย 227 สมณุทเทส หรือ สามเณร (นักบวชชายที่กำลังฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นสมณะ) และ สิกขมาตุ (นักบวชหญิง) ถือศีล 10

3.ชาวอโศก หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งสมณะโพธิรักษ์และนักบวชชาวอโศกเป็นผู้นำในการศึกษาและการปฏิบัติ โดยการถือศีล ละอบายมุข รับประทานอาหารมังสวิรัติ และดำรงชีวิตตามหลักสัมมาอริยมรรคมีองค์ 81 มีกฎระเบียบเฉพาะของตนเอง เสียสละเวลาทั้งชีวิตเพื่องานในชุมชนโดยไม่มีรายได้ตอบแทน

4. พุทธสถาน หมายถึง อาณาบริเวณที่ประกอบด้วยสถานที่อาศัยของนักบวชและชาวชุมชนอโศกเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนาได้แก่นักบวช ในเขตพื้นที่ของพุทธสถานราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีและพุทธสถานศีรษะอโศก ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

5.ชุมชนชาวอโศก หมายถึง พื้นที่ที่ชาวอโศกมาอยู่อาศัยและปฏิบัติงาน ซึ่งอาจรวมเอาพุทธสถานไว้ประกอบขึ้นเป็นชุมชนหรือไม่ก็ได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.         ทราบถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของนักบวช

2.         ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ

 

 
Ċ
พวงพร บุญทะจิตร์,
4 ก.พ. 2555 19:34
ĉ
พวงพร บุญทะจิตร์,
22 ม.ค. 2555 17:37
Comments