การทำวีซ่า พาสปอร์ต

 
เตรียมการเรื่อง พาสปอร์ต ก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ
             การเดินทางเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่อง ยาก แต่ท่านควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง ไม่เช่นนั้นอาจต้องเสียทั้งเงิน หรือเวลาเพิ่มขึ้น โดยหลักการสากลทั่วโลกที่ถือได้ปฏิบัติกันมา ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังอีกประเทศหนึ่ง จำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญ คือ หนังสือเดินทาง และวีซ่าประเภทการท่องเที่ยว และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตามสิทธิของประเทศนั้นๆ จึงจะสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการได้ ซึ่งการทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ ฉะนั้นท่านควรดำเนินการทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนยื่นวิซ่า อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีข้อยกเว้นไม่ต้องดำเนินการขอวิซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละประเทศ เช่น หากท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียใกล้ ๆ ไม่เกิน 2 อาทิตย์ อาจไม่ใช้วีซ่า ยกเว้น ญี่ปุ่น และ จีน


หนังสือเดินทาง (Passport)
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ เปรียบเสมือนบัตรประชาชนยืนยันตัวบุคคล และถือเป็นหนังสือรับรองของประเทศต้นทางยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการเดินทางออก นอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของเรื่อง การลักลอบเข้าเมือง, ยาเสพติด, ค้ามนุษย์, อาชญากรหนีออกนอกประเทศ, แรงงานเถื่อน เป็นต้น 

หนังสือเดินทางปัจจุบัน ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-พาสปอร์ต (e-passport) ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) เช่น ลายนิ้วมือ รูปถ่ายใบหน้าเก็บเอาไว้ใน Chip ที่ฝังอยู่ในตัวหนังสือเดินทางด้วย หนังสือเดินทางรูปแบบนี้มีประโยชน์มากหลายด้าน เช่น ป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากต้องปลอมแปลงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดิน ทางให้ตรงกันสองอย่าง ซึ่งมีความเป็นไปได้ยากทำให้สามารถสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ และปัญหาการลักลอบเข้าเมือง อีกทั้ง ยังทำให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทางรวดเร็วและแม่นยำมาก ยิ่งขึ้น สุดท้ายยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้หนังสือเดินทางประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน การทำพาสปอร์ตมีความสะดวกและรวดเร็วมาก ดำเนินการทำการได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อาจออกในประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรือสถานกงสุลไทยทั้ง 86 แห่ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนทำ พาสปอร์ต

ขั้นตอนการขอทำพาสปอร์ต ดังนี้

1. ดำเนินการทำพาสปอร์ต ณ สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง ในกรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด ดังนี้

- กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256)

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา (ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1 โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398)
- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9)

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางสำหรับต่างจังหวัด
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. ยื่นคำร้อง คือ รับบัตรคิว, ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) ที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อม เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล, เก็บข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง) แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์

3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โดยท่านสามารถรับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิ ยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า หรือท่านสามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 14 วัน ทั้งนี้ กรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ โดยท่านจำเป็นต้องกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนด โปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-981-7278 , 02-981-7171 ต่อ 2101-5

4. การทำหนังสือเดินทางใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง สำหรับผู้มีหนังสือเดินทางที่อายุใช้งานเหลือ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 
ก่อนเดินไปเที่ยวต่างประเทศ ท่านต้องได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศตามสิทธิของประเทศนั้นๆ จึงจะสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการได้ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการทำเอกสารสำคัญ นอกเหนือจากพาสพาสปอร์ตแล้ว วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว ถือ เป็นหลักฐานสำคัญที่อนุญาตให้เข้าประเทศได้เช่นกัน ทั้งนี้ ท่านต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป เสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าในหนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีข้อยกเว้นอนุญาติให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่าเลยก็ได้


การขอวีซ่า
การขอวีซ่าจำเป็นต้องไปดำเนินการ ณ สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไปรอกันแต่เช้าเพื่อเข้าคิวยื่นเอกสารคำร้องขอทำวีซ่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายมีคนไปใช้บริการน้อยแล้ว ไม่ต้องรอคิวนาน ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการขอวีซ่าเช่นกัน ในบางประเทศการขอวีซ่านั้นค่อนข้างเข้มงวด ท่านจำเป็นต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง และขอดูเอกสารต่างๆ ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากกลัวคนหนีเข้าประเทศเขา อย่างไรก็ตาม ในการขอวีซ่านั้นจำเป็นจะต้องมีพาสปอร์ต ที่ประเทศต้นทางออกให้ก่อน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปต่างประเทศ จึงต้องไปขอทำพาสปอร์ต ณ สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการยื่นวีซ่า ดังนั้น การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเป็นเรื่องที่ดี ไม่เช่นนั้น ท่านอาจเสียเวลาไปสถานทูตเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกันหลายรอบ และเสียเงินเพิ่มขึ้น

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือเดินทางไปต่างประเทศ

เมื่อท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ควรเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้น ก่อนเดินทาง
ศึกษาให้รอบคอบว่าประเทศที่จะเดินทางไป มีกฎหมายห้ามนำสิ่งของใดเข้าประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ห้ามนำอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษถึงประหารชีวิต โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป หรือประเทศมุสลิม อย่าง อินโดนีเซีย ไม่อนุญาติให้นำ CD ลามกเข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกข้อหาเป็นผู้นำสื่อลามกอนาจารเข้าประเทศ และถูกจำคุกได้

2. ข้อพึงระวังในการรับฝากของจากผู้อื่น
ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่า สิ่งของนั้นไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ หรือสารต้องห้าม เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจพบจะยากในการแก้ข้อหา อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศไม่อนุญาติให้นำอาหาร มิเช่นนั้น อาจเสียค่าปรับได้ นอกจากนี้ หากนำสินค้าที่ต้องเสียภาษีฟุ่มเฟื่อยประเภท เหล้า หรือ บุหรี่ มากเกินกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ที่กำหนด ท่านอาจเสียค่าปรับมาก เช่น ในเยอรมัน ตามกฏหมายไม่อนุญาติให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ไม่เกิน 200 มวน หากเกินกำหนด ท่านต้องจ่ายภาษีเท่านั้น หรือเสียค่าปรับมาก
3. จดจำหรือพกพาหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือใน กรณีฉุกเฉิน
4. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมาก
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และควรถ่ายสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด ไม่ให้บุคคลใดเก็บเอกสารสำคัญนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่มีสิทธิขอดูและตรวจสอบ ในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้ท่านจำเป็นต้องแจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่น และนำใบแจ้งความมาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ที่ สุดทันที เพื่อขอออกเอกสารการเดินทางแทน กรณีเช่นนี้ หากมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเดินทางได้เร็วขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ในการเดินทางไปต่างประเทศ ท่านควรพกบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
 
5. หมั่นตรวจสอบอายุวีซ่า
หากวีซ่าขาดอายุ ท่านอาจถูกปรับ จำคุก และ/หรือส่งตัวกลับประเทศไทยได้
6. กรณีประสบเหตุร้ายในต่างประเทศ
เหตุร้ายต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ประสบอุบัติเหตุ, ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี, หรือถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลไทยทุกแห่ง แม้ว่าท่านอาจไม่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าขาดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม
7. ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน
ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่ไปอยู่ทราบ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อทางสถานทูต สถานกงสุลไทย สามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน และจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งแจ้งญาติ บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทให้ทราบไว้ด้วย
 
ที่มา http://blog.mushroomtravel.com/2010/05/blog-post.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Comments