คำศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1.    เศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency economy)

หมายถึง

วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น

2.    พระเจ้าอยู่หัว

(The King)

หมายถึง

พระเจ้าอยู่หัว,ในหลวง,กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์

3.    วิถีชีวิต

(Way of life)

หมายถึง

ทางดำเนินชีวิต

4.    คุณธรรม       

(Virtue)

หมายถึง

สภาพคุณงามความดี

5.    ความเพียร  

(Assiduity)

หมายถึง

ความขยัน,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความตั้งใจ

6.    ความอดทน        

(Tolerance)

หมายถึง

ความอดกลั้น,การอดใจ

7.    ไม่ใจร้อน

(Not hot-tempered)

หมายถึง

ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน

8.   พอประมาณ

(Tolerable)

หมายถึง

เพียงปานกลาง,พอควร,พอสมควร

9.   มีเหตุผล

(Rational)

หมายถึง

มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม

10.   มีภูมิคุ้มกัน

(Are immune)

หมายถึง

สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

11.   ความรู้

(Cognition)

หมายถึง

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ

12.   ทางสายกลาง

(The middle line)

หมายถึง

การปฏิบัติที่ไม่ตึงนักไม่หย่อนนัก, การปฏิบัติที่ไม่ตึงไปทางใดทางหนึ่ง

13.   เศรษฐกิจ

(Economy)

หมายถึง

งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน

14.   สังคม

(Society)

หมายถึง

คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน

15.   สิ่งแวดล้อม

(Environment)

หมายถึง

สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

16.   พึ่งพาตนเอง

(Self-reliance)

หมายถึง

อาศัยตนเอง, ช่วยตนเอง

17.   ลดกิเลส

(Desires)

หมายถึง

เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง

18.   สันโดษ

(Solitary)

หมายถึง

เกี่ยวกับความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่

19.   แบ่งปัน

(Portion out)

หมายถึง

แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน

20.   ไม่โลภมาก

(Not Greedy)

หมายถึง

ไม่เป็นผู้ที่ อยากได้ไม่รู้จักพอ

21.   อบายมุข 6

(All vices)

หมายถึง

สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย

22.   ศีล 5

(Precept)

หมายถึง

ข้อกำหนด,ข้อปฏิบัติ,ข้อห้าม ขั้นต่ำสุดของศาสนาพุทธ

23.   ภูมิปัญญา

(Intellect)

หมายถึง

พื้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่

24.   วนเกษตร

(Agro forestry)

หมายถึง

การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท

25.   พลังงานชีวภาพ

(Bio energy)

หมายถึง

เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองโดยกลไกของธรรมชาติอ้างอิงจาก:

http://th.w3dictionary.org/index.php?q=
http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en|th|

Comments