2014 Spring 華台語文對譯

2013 Spring ê華台對譯作品Liong-4 不知道的幸福 龍瑛宗 龍瑛宗集 14 沛嘉
Tsiu-2 志願兵 周金波 周金波集 23 沛嘉
Se-11 戀情與惡靈 西川滿 西川滿小說集2 18 佳芳
IunnK-5 泥娃娃 楊逵 楊逵集 18 佳容
Se-10 嶽帝廟的美女 西川滿 西川滿小說集2 18 芳婷
IunnS-2 生命的價值 楊守愚 楊守愚集 8 冠中
IunnS-21 楊守愚 楊守愚集 8 冠中
Liong-5 龍舌蘭與月 龍瑛宗 龍瑛宗集 7 冠中
Tsu-10 脫穎 朱點人 王詩琅 朱點人合集 18 思穎
Ang-5 可憐的阿蕊婆 翁鬧 翁鬧 巫永福 王昶雄合集 22 珮綺
IunnS-10 十二錢又帶回來了 楊守愚 楊守愚集 5 婷勻
IunnS-34 退學的狂潮 楊守愚 楊守愚集 11 婷勻
Tsiu-20 娶嫁等事 周金波 周金波集 5 婷勻
TiunnB-5 論語與雞 張文環 張文環集 19 欹茹
Li-3 婚約奇譚 呂赫若 呂赫若集 23 雅涵
Lim-2 月下情話 林越峯 陳虛谷 張慶堂 林越峯合集 5 鈺欣
OngS-2 青春 王詩琅 王詩琅 朱點人合集 13 鈺欣
IunnK-10 歸農之日 楊逵 楊逵集 9 稷安
Liong-7 龍瑛宗 龍瑛宗集 12 稷安
Hua-5 熱帶柳的種子 中村地平 華麗島的冒險 11 薏婷
IunnS-15 元宵 楊守愚 楊守愚集 8 薏婷
Lim-3 好年光 林越峯 陳虛谷 張慶堂 林越峯合集 7 薏婷
Tenn-6 黑面進旺之死 鄭清文 鄭清文集 22 馥蓮
姚嘉文  黑水溝   昱君、文琇、蕭晴(畢業專題)
           小飛俠   瓊誼(畢業專題)

台語漢字書寫較捷錯誤ê所在

l   ah :  / 

華文

台文

說明

 hó --ah

華文ê」對應台文ê「矣」

 hó ah

華文ê」對應台文ê「啊」

 

l   ê   /    cf 

華文

台文

說明

、你

guá ê、你lí ê

華文ê」對應台文ê「的」

、兩

tsi̍t ê、兩nn̄g ê

華文ê」對應台文ê「个」

個人、一個月

kò-jîn、一tsi̍t kò gue̍h

 

 

l   kā  / kah  / kah kap 

華文

台文

guá kah lí、我 guá hām lí

很大聲

真大聲tshiùnn kah tsin tuā-siann

打你

你拍 kā lí phah

 

l   bē/buē  / buē/bē 

華文

台文

我不會做

曉做guá bē-hiáu tsò

想不到

 siūnn bē kàu

還沒來

 iáu-buē lâi

 

l   khah      *

華文

台文

錯誤

 khah lòkhah kuân

 

l   hōo     *

華文

台文

錯誤

hōo lí

 

l   gín  kiánn

華文

台文

小孩

 gín-á kiánn-jî

 

l   tsia hia tse he 這个tsit-ê 彼个hit-ê 遮爾tsiah- nī 遐爾hiah-nī

華文

台文

錯誤

這裡、那裡

tsiahia

 

這個、那個

tse 這个tsit ê he 彼个hit ê

 

這麼、那麼

遮爾 tsiah-nī遐爾 hiah-nī

 

   

l   Phah    *

華文

台文

錯誤

人、

phah lâng phah-sǹg

 

l   tsò tsuè(非入聲) / tsoh tsok(入聲)
(較費氣ê原因是,tsò  tsoh變調了後lóng是第2聲)

號做、叫做、掠做、生做、當做、成做、變做
做人、做戲、做風颱、做法、做伙、做工、做忌、做歹、做生日、做生理、做陣、做親情、做大水

敆作kap-tsoh、種作tsìng-tsoh、作穡tsoh-sit、作田tsoh-tshân
(無列 tsok ê部份)

 

l   koh   *

又閣、閣再、猶閣、閣較

 

l   tsē/tsuē  *

偌濟juā/luā/guā-tsē/tsuē、濟濟、上濟、濟少

多多、上

 

l   pîng  * *

彼爿、規爿、反爿píng-pîng

 

l   phing / piànn

拼音phing-im

拍拚phah-piànn、拚勢piànn-sè、捙拚tshia-piànn

 

l   毋過m̄-koh  *毋閣

華文

台文

錯誤

不過

毋過m̄-koh、不過put-kò

毋閣

 

l   仝款kāng-khuán  相仝 sio-kāng/kâng  *共款

 

l   tshuì  *

 

l   kha /kioh

跤手kha-tshiú、跤數kha-siàu、跤液kha-sio̍h腳汗

腳數kioh-siàu

 

l    

華文

台文

錯誤

整個

規个kui-ê

歸個

 

l   teh/leh  *

teh/leh正在

佇咧tī-leh正在

咧欲teh-beh/teh-bueh快要

 

l   guā/juā/luā  *

偌久guā/juā/luā kú多久)、偌濟guā/juā/lu-tsē/tsuē多少)、
偌爾guā/juā/luā-nī多麼

cf: 二十外歲jī-tsa̍p guā huè/hè二十多歲

 

l   ia̍h是、猶iáu是、也

華文

台文

或是

抑是ia̍h/iah/a̍h/ah-sī

還是

猶是iáu/iah/ah/á/iá sī

也是

也是iā/ā-sī

 

l   干焦 kan-na/ta   *干單

l   爾爾 niā-niā   *耳耳

l   sia̋ng=啥人siánn-lâng   *誰人

l   一下仔 tsi̍t-ē-á (“ē”讀做“lē”是因為同化作用)  *一咧仔

 

l   華語ê 」、「」、「/ 翻寫做台語請m̄-thang直翻

華文

台文

錯誤

看我

我(=看到我

,就

講咧講咧,就

,就

一下

想一下

一下

很大聲

真大聲

真大聲

華語ê 「得+V,請m̄-thang翻做「的+V