台二甲-教會公報

  • 1886/3 第9張 p61-63 & 1886/4 第10張 p70-71, Thô͘ Bo̍k-su kòe Āu-soaⁿ ê tāi-chì:37蕭晴 
   08佳芳1

(Hit-tia̍p Thôo Bo̍k-su tī Āu-suann ê sî-tsūn, guán tsiong i-ê siau-sit tāi-lio̍k ìn tī Kàu-huē-pò. Tann i tò-tńg--lâi tsiū tsiong i sóo king-kuè ê tāi-tsì pún-sin lâi kì, hōo guan ìn tī ē-té.)

(tia̍p涂牧師佇後山的時陣,阮將伊的消息大略印佇教會報。今伊倒轉來就將伊所經過的代誌本身來記,予阮印佇下底。)

Kū-nî káu-gue̍h, 22 ji̍t guá tuì Hú-siânn khì Lâu-tshù-tsng, tī hia lé-pài; tú-tio̍h nn̄g-ê Thuân-tō ê Sin-senn, tsiū-sī Tshîng-hiann kap Tsú-tiong-hiann, in beh kap guá khì Āu-suann. Pún sī phah-sǹg 26, tsiū-sī pài-it teh-beh khí-sin; in-uī tī Lâu-tshù-tsng tú-tio̍h Āu-suann ê hiann-tī tsa̍p-guā lâng, in kóng beh tsiūnn Hú, lâi tshiánn khuànn ū Thuân-tō ê Sin-senn thang khì Āu-suann bô; khuànn-kìnn guán teh-beh khì, i kóng iā ū pa̍t-mi̍h sū ài lâi Hú-siânn, guán sóo-í tiàm hia thing-hāu i koh tò-tńg-khì, tsiah kap in tsò-hué ji̍p suann-lāi. Kàu tsa̍p-gue̍h tshe-sann guán tsiah tī Pùn-ki-ôo kap in sann-kap khí-sin. Hit-tsi̍t-ji̍t ū peh suann-niá,kàu beh gōo-tshing tshioh kuân; in-uī ji̍t beh àm kàu Tshiū-nâ-kháu iânn tsiū tī-hia hioh mê. Tshe-sì tsá-khí koh-tsài kiânn kàu tsīn suann-bué, iok-liōng la̍k-tshing guā tshioh kuân. Tuì hia uat tuì tang-lâm-sì lo̍h-suann; suann-lōo ū put-tsí kiā,ū tsām khah pênn; kiânn kàu ji̍t àm tú-á kàu Khe-té-iânn. Iânn-puânn ê Tsóng-iâ tsin hó khuán-thāi guán. Hit ê-hng guán tsò lé-pài, Tsóng-iâ kap ping-ting ji̍p lâi thiann tō-lí. Tshe-gōo tsá-khí koh tuì hia ti̍t-ti̍t kiânn-tsiūnn pak-pîng; hit ê-hng hioh tī Kan-á-lūn iânn; tshe-la̍k tsiah kàu Pó-song. Tsit nn̄g ji̍t ê lōo-tsām ū khah guî-hiám, nā bô kuí-nā lâng tsò-hué kiânn, tsiū bô ún-tàng. Tī Pó-song pún-jiân beh tuà kheh-tiàm hioh-mê; in-uī lóng bô khang-king, koo-put-tsiong tio̍h khì Bûn-iânn, tshiánn Jī-hú hōo guán tiàm iânn-lāi hioh tsi̍t-mê; i ín guán.Hit ê-hng Jī-hú mn̄g guá beh tó-uī; guá kā i kóng beh khì Lāi-pênn-poo kap Hái-kînn sûn kàu-huē; i kóng bô tsóo-tòng guán.

舊年九月,22日我對府城去劉厝庄,佇遐禮拜;拄兩个傳道的先生,就是Tshîng兄佮Tsú-tiong兄,欲佮我去後山。本是拍算26,就是拜一咧欲起身;因為佇劉厝庄拄後山的兄弟十外人,講欲上府,來請看有傳道的先生通去後山無;看見阮咧欲去,伊講也有別物事愛來府城,阮所以踮遐聽候伊閣倒轉去,才佮做伙入山內。到十月初三阮才佇奮起湖相佮起身。彼一日有山嶺,到欲五千尺懸;因為日欲暗到樹林口營就佇遐歇暝。初四早起閣再行到盡山尾,約量六千尺懸。對遐斡對東南勢落山;山路不止崎,有站較平;行到日暗拄仔到溪底營。營盤的總爺真好款待阮。彼下昏阮做禮拜,總爺佮兵丁入來聽道理。初五早起閣對遐直直行上北爿;彼下昏歇佇橄欖崙營;初六才到寶桑。這兩日的路站有較危險,若無幾若人做伙行,就無穩當。佇寶桑本然欲蹛客店歇;因為攏無空間,姑不將著去文營,請二府予阮踮營內歇一;伊允阮。彼下昏二府問我欲佗位;我共伊講欲去內平埔佮海墘巡教會;伊講無阻擋阮。

 
17薏婷 6

The-beh koh khí-sin in-uī hia ū nn̄g-tshe-lōo, tshîng-hiann ài tuì hái-pinn khì tsîm-kóng-ò, sóo-í tsham guán tāi-ke pun-lōo. Tshe-tshit, tsiū-sī pài-gōo guán ji̍p-tang tshit-lí lōo hn̄g kàu Pi-lâm. Tī Pi-lâm tsng ū kuí-nā tshing lâng, iā ū Thâu-lâng, miâ tsò Ko-lia̍h-sáu, liāu-lí in ê tāi-tsì, put-kò in ê khiunn kap hiah-ê pún-tē lâng-lóng bô siāng.

咧欲閣起身因為遐有兩叉路,tsîng兄愛對邊去蟳廣澳,所以參阮大家分路。初七,就是拜五阮入七里路遠到卑南。佇卑南庄有幾若千人,也有頭人,名做Ko-lia̍h-sáu,料理in的代誌,不過in的腔佮遐的本地人攏無siāng

Tī tsú-āu1881, tsiū-sī Kong-sū tē-tshit-nî, Pa Bo̍k-su bat khì kàu hia, kuí-nā mê-ji̍t hioh-tiàm tī Ko-lia̍h-sáu ê tshù, iā hit ê lâng bat tsham Pa bo̍k-su tsē tsûn lâi Hú--ni̍h, tiàm tī I-kuán-lāi, hōo I-sing tánn-tia̍p i-ê ba̍k-tsiu-tsìng, tsiah tò--khì. Guán khì, in huann-hí-koh-tsài kìnn-tio̍h Bo̍k-su, lâu guán tiàm in hia, kuí-nā mê-ji̍t hó-lé khuán-thāi.

後1881,就是光緒第七年,巴牧師捌去到遐,幾若暝日歇踮佇Ko-lia̍h-sáu的厝,人捌參巴牧師坐船來府ni̍h,踮佇醫館內予醫生打揲伊的目睭症,倒去。阮去,in歡喜閣再見著牧師,留阮踮in遐,幾若暝日好禮款待。

Khó-sioh in ê khiunn guán bē hiáu kóng, in ia̍h khah m̄-bat tn̂g-lâng ê uē. Ū tsi̍t-ji̍t tsi̍t-lâng lâi tshuē guá, tsiū-sī tsîng ê Thâu-lâng ê hāu-senn, the̍h tsi̍t-tíng uánn-bō lâi hōo guá, kóng sī tsi̍t ê Bo̍k-su phah-m̄-kìnn tī in tshù, Bo̍k-su í-king tò--khì, in tsiah khioh-tio̍h, iū m̄-kánn thok-tiōng pa̍t-lâng kià lâi, kiann-liáu bô kàu Bo̍k-su ê tshù, sóo-í kín-sīn siu--khí-lâi, ǹg-bāng khuànn pa̍t-ji̍t Bo̍k-su ē koh khì.

可惜in的腔阮袂曉講,in較毋捌人的話。有一日一人來揣我,就是前的頭人的後生,提一頂帽來予我,講是一牧師拍毋見佇in厝,牧師已經倒去,in抾著,又毋敢託別人寄來,驚了無到牧師的厝,所以謹慎收來,向望看別日牧師會閣去。

Guá tsin huann-hí siu, kā I seh to-siā. Tshe-káu lé-pài, guán tī-hia tsū-tsi̍p ho̍k-sāi Siōng-tè; Ko-lia̍h-sáu tsuân-ke kap tsng--ni̍h kuí-nā lâng ji̍p-lâi tsē, tsóng-sī bē-hiáu-tit thiann. lé-pài liáu, Ko-lia̍h-sáu kā guá kóng I ē liām-tit nn̄g-siú ê si, tsiū-sī Pa Bo̍k-su ū bat sàng I tsi̍t-pún, ia̍h I tuà tī I-kuán ê sî-tsūn, siông-siông ū teh tha̍k, teh liām, sóo-í iáu ē kì-tit.

我真歡喜收,共伊說多謝。初九禮拜,阮佇遐聚集服侍上帝;Ko-lia̍h-sáu全家佮庄ni̍h幾若人入來坐,總是袂曉得聽。禮拜了,Ko-lia̍h-sáu共我講伊會唸得兩首的詩,就是巴牧師有捌送伊一本,抑伊蹛佇醫館的時陣,常常有咧讀,咧唸,所以猶會記得。

Guá thiann I liām thâu-tsi̍t siú kap tē-jī siú put-tsí si̍k, āu-lâi lio̍h-á kā I ké-bîng hit ê ì-sù, ǹg-bāng Sìng-sîn kám-kik I ê sim, kàu ē-hiáu sìn Kiù-tsú, tit-tio̍h kiù. I ê tuā hāu-senn tsin-tsiànn ài lâi Hú-siânn tha̍k-tsheh, kóng nā ka-tī bat tō-lí, tsiah ē-hiáu-tit pò-iông hōo in tsng--ni̍h ê lâng thiann; tsóng-sī lōo-tôo thài-hn̄g, in lāu-pē bô sím-mi̍h ài hōo I lâi.

我聽伊唸頭一首佮第二首不止熟,後來仔共伊解明彼意思,向望聖神感激伊的心,到會曉信救主,得著救。伊的大後生真正愛來府城讀冊,講若家己捌道理,才會曉得播揚inni̍h的人聽;總是路途太遠,in老爸無啥物愛予伊來。

21昱君 10

Tshe tsa̍p ji̍t koh khí-sin, iû-guân tsiūnn-pak kiânn ji̍p lāi-pênn-poo, 11 ji̍t ē-poo kàu tsio̍h-pâi. Tī hit king lé-pài-tn̂g kuè nn̄g-ê lé-pài. Pún-jiân pài-tn̂g khí tī Tuā-pi ê tsng, āu-lâi khuàn tsio̍h-pâi khak tuì-tiong, iū-koh tī-hia khah tsē lâng siú lé-pài, sóo-í tsiah uān-lâi hia.

初十日閣起身,猶原上北行入內平埔,11日下晡到石牌。 佇彼間禮拜堂過兩个禮拜。 本然拜堂佇大埤的庄,後來看石牌較對中,閣佇遐較濟人受禮拜,所以才來遐。

In-ui tsi̍t-nî ê kú, lóng bô thuân-tō-ê tī-teh, hiann-tī tsi̍t-ē kìnn-tio̍h guán, tsiū kám-siā Siōng-tè, khah ū tám-li̍k. Thâu-tsi̍t lé-pài-lāi 33 lâng lâi ài-beh ji̍p-kàu ; khah tsē sī thiann buē luā-kú, sóo-í ìn-- tshut-lâi ê tō-lí bô sím-mi̍h bîng ;iū-kiam tsi̍t nî kú bô Thuân-tō-ê tī--teh, kiann-liáu kà-sī bô tsiap-sio̍k.

因為一年的久,攏無傳道的佇咧,兄弟一下見阮,就感謝上帝。較有膽力。 頭一禮拜內33人來愛欲入教;較濟是聽偌久,所以in出來的道理無啥物明; 又兼一年久無傳道的佇咧,驚了教示無接續。

Ū la̍k lâng tiānn-tio̍h ē kham-tit niá sé-lé; koh ū la̍k-lâng put-tsí jia̍t-sim, bat hōo hiann-tī kap Thuân-tō-ê o-ló in-ê phín-hīng, iáu-kú tō-lí bô kàu luā bîng; guá kóng, ǹg-bāng kuí-nā le-pài-āu thāng koh lâi mn̄g in. Hit-ê kàu-huē tāi-khí-sing ū sì lâng ji̍p-kàu, tsiū-sī tī suann-tsîng niá sé-lé--ê;

有六人定著會會得領洗禮;閣有六人不熱心, 捌予兄弟佮傳的呵咾in的品行,猶閣道理無夠偌明; 我講,向望幾若禮拜後通閣來問in。彼教會代起先有四人入教,就是佇山前領洗禮的;

āu-lâi Pa Bo̍k-su khì, hit-tia̍p tsiu-sī Tsú-āu 1881 nî, ū koh-tsài tsiap-la̍p káu-ê lâng; kè-kiōng ū tsa̍p-sann lâng. Tuì Pa Bo̍k-su khì hia, hit nî kàu guán khì ê sî, tsiông-tiong ū gōo-ê lâng kuè-óng.

後來巴牧師去,彼就是主後1881年,有閣再接納九个人;計共有十三人。對巴牧師去遐,彼年到阮去的時, 從中有五个人過往。

Guán khì ia̍h ū kìm tsi̍t lâng Buán-tshan, thí-ū tshun peh lâng, tsham hit la̍k-ê sin tsiap-la̍p-ê, suà-sǹg, hit lé-pài lóng-tsóng ū 14 lâng lâi tsiū-kīn Buán-tshan. Tī-hia tē jī lé-pài ū sì-kuè khì hiah-ê tsng thàm hiann-tī, tī in tau tshuē in tsē tsham in kóng-uè ǹg-bāng in āu-lâi khah kian-sim.

阮去一人晚餐,只有賰八人, 參彼六个新接納的,紲算,彼禮拜攏總有14人來就近晚餐。佇遐第二禮拜有四界去遐的庄探兄弟。佇in兜揣inin講話向望in 後來較堅心。

Sio̍k tī hit kàu-huē, tuā-sè-hàn ū pah-guā-lâng siú lé-pài, tsa̍p-guā lâng ē tha̍k Síng-tsheh. Tsa̍p gue̍h 24 ji̍t koh-tsài tuì-hia tsiunn-pak khì kàu Tak-kai. Hit ji̍t tī Tuā-tsng hioh tàu, In Pênn-poo tē it tsá kuè Āu-suann tsiū-sī Tuā-tsng ê lâng, lâng-gia̍h iā pí pa̍t-uī khah tsē, tsóng-sī bô kuí-ê lâng thàn tō-lí. Hit mê-hng bē-tit kàu Tak-kai, tiàm Kuan-im-suann tsng hioh.Koh tsò lé-pài ê sî sann-sì-tsa̍p lâng lâi thiann tō-lí.

佇彼教會,大細漢有外人禮拜,十外人會讀聖冊。 十月24 日閣再對遐上北去到迪階。彼日佇大庄歇晝,in平埔第一早過後山就是大庄的人,人額比別位較濟,總是無幾个人道理。彼暝昏欲得到迪階,踮觀音山庄歇。閣禮拜的時三四十人來聽道理。

25采欣 

Tsāi hit ê Kuan-im-suann tsng lóng-tsóng ū 26 kháu-tsàu, tsí-ū nn̄g kháu-tsàu iáu teh pài-pu̍t; kî-û lóng tû-lû—khì lâi hâng-ho̍k tsin ê tsú. Hiah- ê hiann-tī khì Tak-kai siú lé-pài ;in ka-kī ū kóng, tuā-tsuí ê sî kuè -khe huì-khì,ài- beh khuànn kin-nî ē-tàng khí lé-pài-tn̂g tiàm in pún sóo-tsāi. Tē 25 ji̍t, tsiū-sī pài -jī ē-poo kuè -khe kàu Tak-kai ; tī-hia koh kuè nn̄g- ê lé-pài. Hit kàu-huē ê hiann-tī tsí-muē put-tsí jia̍t-sim, sui-jiân bat tú-tio̍h khún-tio̍k, iáu-kú sim-kuann tsin kian-kòo, m̄-tsiânn in-uī kan-khóo lâi pàng-sak tsú. Ta̍k ê-hng tsē-tsē lâng lâi lé-pài, iā ài tha̍k Sìng-tsheh, o̍h siá-jī. Tsi̍t hāng put-tsí thang huann-hí, tsiū-sī in-uī pài - gōo mê- hng, tsò kî-tó - huē ê sî, Hiah-ê hōo lâng khún-tio̍k-ê bô kiû Siōng-tè kā in sin-uan, put-kò sī kiû Siōng-tè kám-huà tuì -ti̍k ê sim hōo in tshénn–ngōo; khah ē-hiáu –tit tō-lí niānn- niānn. Án–ni khuànn-khí-lâi si̍t-tsāi ū sìn -Tsú ê bô iūnn . tī-hia ū mn̄g 72 lâng, tsiông-tiong ū 22 lâng, tsiàu guán só- khuànn, ē kham-tit ji̍p kàu-huē, sóo-í tuì hit-tsi̍t lé-pài tsiū kiânn sé- lé hōo in.

彼个觀音山攏總26口灶,只有兩口灶拜佛 ;其餘攏倒落去來降服真的主的兄弟去迪階守禮拜; in家己有講,大水的時過溪費氣,愛欲看今年會當起禮拜堂店in本所在。第25日就是拜二下晡過溪到迪階 佇遐過兩的禮拜。彼教會的兄弟姊妹不只熱心雖然拄著懇著,猶閣有心肝真堅固,毋成因為艱苦放捒主。逐人來禮拜,也愛讀聖書,學寫字。項不只通歡喜就是因為拜五昏,做祈禱會的時,遐的予人懇著的無求上帝共in申冤不過是求上帝感化的心予in醒悟;較會曉得道理爾爾。按呢看起來實在有信主的模樣,佇遐有問72人,總共有22人,照阮所看會得入教會,所以對彼一禮拜就行in

 

 Thôo Bo̍k-su kuè Āu-suann ê siau-sit

涂牧師過後山的消息

Tsa̍p-it gue̍h tshue jī koh kuè -khe kàu thang- Pak-sì ū tsi̍t tsng, hō-tsò má-lú–lâng, tī- hia tī hiann-tī in tau hioh tsi̍t mê.

十一月初二閣過溪通北勢有一庄,號做麻汝壟,佇遐佇兄弟in兜歇一暝.

Hit-uī ê hiann-tī bat hōo hit tsng tsóng-lí khún- tio̍k; i sī Kheh-lâng ,khah ài hiâm tō-lí sī pháinn, kiông- kiông kah in tio̍h sio-hiunn, nā-bô, tsiū bô beh iông-ún in tiàm hia, pàng-tiau beh tshiúnn-kiap in.

彼位的兄弟捌予彼庄的總理窘逐;伊是客人,較愛嫌道理是歹,強強in燒香,若無,就無欲容允in踮遐,放刁欲搶劫in.

 

Hiann-tī ū-ê put-tsí tsīn-tiong,khó-sioh tsi̍t nn̄g lâng khah bô sím- mi̍h tsai-iánn, kiû-uân pâi hiunn teh tsò -pān, sī in-uī bô tám -li̍k, tsiah án-ni.

兄弟有的不盡忠,可惜一人較無啥物知影,猶原排咧做辦,是因為無膽力,才按呢.

 

Guán ū an-uì bián-lē in-ê sim, in tsiah khah tsāi –ngóo.

阮有安慰勉勵in 的心,in 才較在.

Iū-koh guán khì kìnn tsóng-lí, lio̍h-á kap i lí-lūn; in the-sî kóng sī tuì Tsuí-bué ê tuā-ló huan-hù i tio̍h án-ni.

又閣阮去見總理,略仔佮伊理論; in 推辭講是對水尾的大老吩咐伊著按呢.

 

33欹茹 9

Tsap-it gueh tshe 8 lé-pài tī Tak-kai ū siat tsip-sū nn̄g lângtsit nn̄g lâng sī Pa bo̍k-su khì tsiap-la̍p--ê. Tshe káu ji̍t ē-poo kuè-khe kàu Thâi-gû-khenn tsng, hioh tsi̍t mê. Tī-hia ū kuí-nā ê hiann-tī; ū-ê luā-kú hán-tit lâi lé-pài, hit tsi̍t mê-hng teh tsò lé-pài ê sî guan tsiū bián-lē khóo-khǹg in.

十一月初八禮拜佇迪階有設執事兩人:這兩人是巴牧師去接納的。初九日下晡過溪到刣牛坑庄,歇一暝。佇遐有幾若兄弟;有的偌久罕得來禮拜,彼一暝昏咧做禮拜的阮就勉勵苦勸in

Tshe tsa̍p ji̍t koh kuè Tang-pîng ê suann beh khì Tsîm-kóng-ò; tī lōo-ni̍h tú-tio̍h Tsîm-kóng-ò kuí-nā ê hiann-tī beh lâi tsih-tsiap guán; kàu 11 ji̍t ē tàu kàu hit uī ê kàu-tn̂g. Iû-guân tuà nn̄g lé-pài; khì hiann-tī ê tshù thàm in; tī hia ū 20 lâng ài ji̍p kàu-huē, tsóng-sī mn̄g-liáu tsí-ū gōo-ê lâng ē kham-tit tsiap-la̍p;  iā ū siat tsip-sū nn̄g lâng .

初十日閣過東爿的山欲去 蟳廣澳;佇路裡拄著 蟳廣澳幾若个兄弟欲來接接阮;到11下晝到彼位的教堂。猶原蹛兩禮拜;去兄弟的厝探in;佇遐有20人愛入教會,總是問了只有五个人會堪得接納;也有設執事兩人。

Guán tāi-sing ū kā tsio̍h-pâi kap Tak-kai ê hiann-tī thong-ti, iok in tī-sî beh koh ji̍p-khì Lāi-pênn-poo; kàu hit sî , in tsiū lâi kā guán tann hîng-lí sàng-guán kàu-tè. Sing kàu Tak-kai kuè 11 gue̍h 29 ê lé-pài; tī hia koh tsiap-la̍p nn̄g lâng, kap kàu-huē tsē Tsú ê iân-sia̍h. Hit kàu-huē tsîng Pa Bo̍k-su khì ū tsiap-la̍p 11 lâng, āu-lâi ū tsi̍t-ê hiann-tī kuè-sin,  tsóng-sī ū nn̄g lâng tuì pa̍t kàu-huē puann-suá-khì tī-hia, iu-koh guá kè-kiūng ū tsiap-la̍p 24 lâng; án-ni hiān-sî lóng-tsúng ū 36 lâng. Tē 30 ji̍t guán koh lo̍h lâm kàu Tsio̍h-pâi; tī hia tsîng sóo iáu-buē tsiap-la̍p hit la̍k lâng ū koh tîng mn̄g in, iū ū mn̄g buē bat lâi mn̄g ê 31 lâng: tsiông-tiong koh tsiap-la̍p 17 lâng; án-ni hiān-sî hit kàu-huē ū 31 lâng tsāi-gia̍h. Tī-hia 12 gue̍h tshe la̍k ê lé-pài, iā ū siat nn̄g-ê tsip-sū.

阮代先有共石牌迪階的兄弟通知,約in底時欲閣入去內平埔;到彼時,in就來共阮擔行李送阮到地。先到迪階過1129的禮拜;佇閣接納兩人,佮教會罪主的饒赦。彼教會前巴牧師計有接納11人,後來有伊的兄弟過身,總是有兩人對別教會搬徙去佇遐,又閣我計共接納24人;按呢現時攏總有36人。第30日阮閣落南到石牌;佇遐前所猶未接納彼六人有閣重問in,又有問來問31人:從中閣接納17人;按呢現時教會有31人在額。佇遐12月初六的禮拜,也有設兩个執事。

Tshe tshit jit guán ji̍p tang-lâm pîng ê suann-lāi kiânn tsi̍t-ji̍t ê lōo kàu tsit sóo-tsāi hō-tsò Ha-la-pa-uan. Hia ū tshit peh kháu-tsàu pún-jiân sī tī Tsîm-kóng-ò thiann tō-lí, āu-lâi ka-tī puann-khì tī-hia khiā, iā suà khí tsi̍t king tsò lé-pài-tn̂g. Sui-jiân hia bô thuân-tō-lí ê lâng , tsāi in kú put-tsí tshut-la̍t tha̍k sìng-tsheh, ē kan-tsìng tō-lí.

初七日阮入東南爿的山內行一日的路到這所在號做 Ha-la-pa-uan。遐有七八口灶,本然是佇蟳廣澳聽道理,後來家己搬去佇遐徛,也紲去一間做禮拜。雖然遐無傳道理的人,在in kú不止出力讀聖冊,會干證道理。

   • 1888/12第43張p91-92, Kàu-hōe ê Siau-sit /Lí Chhêng     
39思穎

La̍k-gue̍h 25, Lāi-pênn-poo ū thâi Uí-guân. Káu 6 gue̍h 28 thàu-tsá, Hái-kîn ê Pênn-poo tsham A-mî ū lài Tsîm-kóng-ò sio iânn-puânn. Sènn Tsiong ê Tuā-ló hit-mê lo̍h-tsûn tô-tsáuI-ê ping iā tsáu, lóng bô hōo in thâi sí. Āu-lâi A-mî-á ji̍p ke--ni̍h, tshiúnn tiàm-thâu ê mi̍h, suà thâi hia-ê tsò sing-lí lâng. Hit-ji̍t tī-hia ū tsi̍t-ê kà-o̍h ê sian-sin hōo lâng beh thâi, tio̍h khì siám-bih-teh. Hiann-tī phah-sǹg guá iā tio̍h khì siám-bihkàu 29 tsá-khí, tsiū-sī pài-it, thàu-tsá, Gōng-hiann tsham nn̄g-ê hiann-tī tshuā guá tsiūnn lé-pài-tn̂g āu hit-ê suann-phiânn, kóng, guá tio̍h khuànn, nā ū A-mî-á tshut-lâi beh tshiau-suan, guá tio̍h khí-khì khah kuânnā bô, in ê-hng teh-beh lâi tshuā guá tò—khì lé-pài-tn̂g khùn.  In khì ê liáu-āu, guá tsiū tsiūnn suann-phiânn-tíng khì kā i khuànnin-uī A-mî-á ū lâi hia khui-hn̂g, guá tsiū kian-liáu bih tī-hia bô ún, koh kuè sai pîng ê suann-phiânn. Kàu jit kuè-tàu, tsia̍h tiám-sim liáu, siūnn beh tò tńg--khìin-uī tshiū-nâ oo-àm tio̍h ûn-á kiânntú-tú kiân kàu A-mî-á khui-hn̂g hit-tah, ji̍t í-king àm, m̄-tsai lō thang tńg--khì, tsiànn tuà hia khùn. Tī-hia mê--sî thiann-kìnn lâng teh khâm-sàu, m̄-tsai sī sím-mi̍h lâng. Kàu bîn-á-tsá-khí tú-tio̍h i, tsiànn tsai sī Tsio̍h-hōo-suànn Tshî Tsóng-lí, tsiū-sī tsîng Hô Tsóng-lí ê kiánn-sài. pênn-pênn tio̍h khì suann--ni̍h bih. I kā guá kóng, tsā-mê I bih tī-hia, guá ū lè tsit-ki hué-tshat beh tsia̍h hun, I khuànn-kìnn hué tsin kian, kiann-liáu sī A-mî-á hué-lîng-soh, lâi hia teh tng-tán beh thâi i. Iā kóng, tik-khak īn-thang tò-khì lé-pài-tn̂g, in-uī hit-ji̍t A-mî-á beh tshiau suannlán tsóng tio̍h khì khah hn̄g, kàu kuân-suann ê só-tsai. Koh kóng, I iā ū tuà tsi̍t-táu bí, thang sann-kap tsia̍h. Hit-ji̍t tsiū tsò-hué khì kuân-suann. Āu-lâi thiann-kìnn A-mî-á ū tshut-lâi tshiau, put-kò bô kàu guán bih hiah hn̄g. Guán tuà tī-hia tsi̍t lé-pài kú; ū tshuē-tioh tsit sóo-tsāi, suann khàm-khàm, tuà tī-hia, tī khàm-kha bē ak-tioh hōo.

六月25,內平埔有刣委員,到6 28透早,海墘 的平埔A-mî有來蟳廣澳的大老彼暝落船逃走;伊的兵也走,攏無予in刣死。後來A-mî-á入街裡,搶店頭的物,刣遐的做生理人。彼日佇遐有一个教學的先生予人欲刣,著去閃覕咧。兄弟拍算我也著去閃覕;到29早起,就是拜一,透早,戇兄兩個兄弟tshuā 我上禮拜堂後彼山坪,講,我著看,若 A-mî-á出來欲搜山,我著起去較懸;若無,in下昏咧欲來tshuā我倒去禮拜堂睏。In去的了後,我就上山坪頂去共伊 勸;因為A-mî-á有來遐開園,我就驚了 覕佇遐無穩,閣過西爿的山坪。到日過晝,食點心了,想欲倒轉去;因為 樹林烏暗著勻仔行;拄拄行到A-mî-á 開園彼搭,日已經暗,毋知路通轉去,正蹛遐睏。佇遐暝時聽人咧咳嗽,毋知是啥物 人。到明仔早起拄著伊,知是石雨傘總理,就是前何總理的囝婿。平平著去山裡覕。伊共我講,昨暝伊覕佇遐,我有 欲食薰,伊看見火真驚,驚了是A-mî-á火龍索,來遐當等欲刣伊。也講,的確in通倒去禮拜堂,因為彼日A-mî-á欲搜山;咱總著去較遠,到懸山的所在,閣講,伊也有帶斗米,通佮食。彼日就做伙去山。 後來聽見A-mî-á有出來搜,不過無到阮覕遐遠。阮佇遐一禮拜久;有揣著這所在,山崁崁,蹛佇遐,佇崁跤袂沃著雨。

“Hit-ê pài-it ê-hng, hiann-tī tsiàu iok ū lâi tshuē guá, tshuē bô. Iā ū thian-kìn A-mî-á kóng, in tī hn̂g-liâu ū thâi tsi̍t-lâng kia̍h pòo-hōo-suànn êhiann-tī tsiū khì khuànn, khuànn bô sin-si, iā bô kut-thâulóng m̄-tsai tsáinn-iūn.

拜一下昏,兄弟照約有來揣我,揣無。也有聽見A-mî-á講,in園寮有刣 一人攑布雨傘的;兄弟就去看,看無屍,無骨頭;攏毋知怎樣。

 

42詩婷 5

Tâi-uân-hú-siânn

台灣府城

Tsa̍p gue̍h 20, kàu Pó-song, tī-hia beh thìng-hāu Uî-jîn-hiann tuì Lāi-pênn-poo lâi; jiân-āu i bô lâi, tán kàu 25, tsiū-khí-kiânn ; 29 ji̍t kàu Pùn-ki-ôo, lóng ping-an.

十月20,到寶桑,佇遐欲聽候Uî-jîn兄對內平埔來;然後伊無來,等到25,就去行;29日到畚箕湖,攏平安。

Hit-tia̍p Pênn-poo tsham A-mî-á khì phah Pó-song iânn-puânn ê sî, hiann-tī m̄-ài kap in khì, in bô beh pàng in suah. Hiann-tī tsiū bóng tsham in khì kiânn, āu-lâi iân lōo ûn-á siám, ûn-á liu, lóng tò-tńg--lâi. Hit-sî kuann-ping beh khì bih, khah ài bih tī lán hiann-tī ê tshù; in phah-sǹg khah ún-tàng. Kàu-bué tī Pó-song tsiong tsiah-ê tāi-tsì khì kóng hōo Tāi-jîn tsai.

tia̍p平埔參阿美仔去拍寶桑盤ê時,兄弟毋愛佮in去,in 無欲放in煞。兄弟就罔參in 去行,後來沿路勻仔閃,勻仔溜,攏倒轉來。彼時官兵欲去覕,較愛覕佇咱兄弟ê厝;in 拍算較穩當。到尾佇寶桑將遮ê代誌去講予大人知。

Khó-sioh Tsîm-kóng-ò ê kàu-huē bô sím-mi̍h hing-ōng, bô ke-thinn lâng-gia̍h, hiann-tī iā bô sím-mi̍h jia̍t-sim. Iā ū hit-hō pháinn hong-sio̍k, sui-jiân sī thàn tō-lí ê lâng, in iáu-buē ū tò-khì.

可惜Tsîm-kóng-ò ê教會無啥物興旺,無加添人額,兄弟也無啥物熱心。也有彼號歹風俗,雖然是趁道理ê人,in猶袂有倒去。

Lán thiann-kìnn tsit-hō ê siau-sit, si̍t-tsāi tio̍h kám-siā Siōng-tè, in-uī  i tsiàu-kòo lán ê hiann-tī lîm-guî put-hiám. Āu-lâi Uî-jîn-hiann iā ū tshut-lâi suann-tsîng, tsha-put-to 11 gue̍h bué kàu Hú-siânn, lóng ping-an. Tsiàu i  kóng, Lāi-pênn-poo ê hiann-tī huann-hí siū i-ê khóo-khǹg, m̄-ài tuè lâng huán, iā ū kam-guān tshut tsoo hōo kuann. Kàu bué-tshiú Tāi-jîn khì hô, in ū khì hioh Tsio̍h-pâi ê lé-pài-tn̂g. Hiān-sî Āu-suann 3 ê kàu-huē lóng-bô thuân-tō--ê tī-hia.

咱聽見這號ê消息,實在著感謝上帝,因為伊照顧咱ê兄弟臨危不險。後來Uî-jîn兄也有出來山前,差不多11月尾到府城,攏平安。照伊講,內平埔ê兄弟歡喜受伊ê苦勸,毋愛人反,也有甘願出租予官。到尾手大人去in有去歇石牌ê禮拜堂。現實後山3 ê教會攏無傳ê佇遐。

Pak-lōo ê siau-sit

北路ê消息

Tsa̍p gue̍h 26 Thôo Bo̍k-su kàu Tuā-siā. In-uī hit kàu-huē hiān-sî ū kuí-tsa̍p lâng puann tò-tńg-khì in Lāi-siā, sóo-í Thôo Bo̍k-su tio̍h sûn nn̄g-uī. Tī Lāi-siā tú-tio̍h Tāi-pak-hú Kai Bo̍k-su kap in hia tsi̍t-ê Thuân-tō--ê, tsham kuí-nā ê ha̍k-sing kap hiann-tī tuì Āu-lâng lo̍h-lâi hia. Lāi-siā ê hiann-tī kìnn-tio̍h i put-tsí huann-hí; tī hit mê-hng Kai Bo̍k-su tsò lé-pài, tiah Thuân-tō 12 tsiunn 17 tsat khui-thiah khóo-khǹg. Tsham i lâi--ê iā ū nn̄g sann lâng teh khǹg hiann-tī: tsîong-tiong tsi̍t lâng tsiū in kuí-nî-lâi siat kàu-huē tī Āu-suann ê siau-sit kóng hōo in thiann. Keh tsi̍t-mê in liâm-pinn koh tńg-khì pak-lōo.

十月26 牧師到大社。因為教會現實有幾十人搬倒轉來in內社,所以牧師著巡兩位。佇內社拄著台北府牧師佮in遐一个傳道ê,參幾若ê學生佮兄弟對後龍落來遐。內社ê兄弟見著伊不歡喜;佇彼暝昏牧師作禮拜,傳道121-7節開拆苦勸。參伊來ê也有兩三人咧勸兄弟;從中一人就in教會佇後山ê消息講予in聽。隔一暝in連鞭閣轉去北路。

Tsa̍p-it-gue̍h tshe 3 Thôo Bo̍k-su kàu Poo-siā, tuà tī-hia nn̄g lé-pài kú, tsóng-sī bô sím-mi̍h lâng thang lâi hōo i mn̄g-tō-lí. Khuànn Tuā-siā Poo-siā ê kàu-huē ū kuí-nā hāng tsóo-tòng hōo in bē-tit tsìn-pōo: Tsi̍t-hāng sī kiann-liáu tsē-tsē lâng tuì khí-thâu bô sím-mi̍h tsin tsai kiù-sè ê tō-lí, sim-lāi bô sím-mi̍h bat Kiù-tsú, sóo-í ū ê ná kú ná lī-khui. Koh tsi̍t hāng sî hiān-sî in tsē-tsē hiann-tī tio̍h tiàm iânn-lāi, tsiah hōo pháinn khah-khuài ín-iú. Iáu tsi̍t hāng, tsia̍h a-phiàn ná sīng; hiàng-sî hia-ê pún-tē-lâng lóng bô lâng tsia̍h, tann ta̍k nî ná tsē, khó-sioh liân sio̍k kàu-huē-ni̍h ê lâng iā suà kuí-nā tsa̍p lâng khì bak--tio̍h.

十一月初3牧師到社,蹛佇遐兩禮拜久,總是無啥物人通來予伊問道理。看大社ê教會有幾若項予in袂得進步:一項是驚了濟濟人對起頭無啥物真知救世ê道理,心無啥物捌救主,所以有ê愈久愈離開。閣一項是現時 in濟濟兄弟著踮營內,才予歹較快引誘。猶一項,食鴉片若剩;向時遐ê本地人攏無人食,今逐年若濟,可惜連俗教會裡ê人也紲幾若十人去沐著。

Kàu 11 gue̍h 16 Thôo Bo̍k-su tuì  Poo-siā khí-sin, kàu Táu-la̍k tsham ka-tang-á nn̄g uī kuè tsi̍t lé-pài. Tī ka-tang-á ū 11 lâng tsiū-kīn lâi hōo i mn̄g, khah tsē sī tuì Tsa̍p-sann-kah lâi--ê. Tsîong-tiong ū nn̄g sann lâng khah ē hiáu-tit tō-lí, tsóng-sī iáu-buē ē tsiap-la̍p--tit.

1116牧師對社起身,到斗六參佳冬仔兩位過一禮拜。佇佳冬仔有11人就近來予伊問,較濟是對十三甲來ê。從中有兩三人較會曉得道理,總是猶袂會接納得。

Tsa̍p-it-gue̍h 24 Thôo Bo̍k-su kàu Hú-siânn. Tsiàu tsit tsuā khì, sui-jiân sûn ū 10--ê kàu-huē, khiok lóng-bô tsiap-la̍p tuā-lâng lâi niá sé-lé. Tse si̍t-tsāi m̄ sī ha̍p Kiù-tsú ê tsí-ì, kánn-sī lán kàu-huē-lāi ū sím-mi̍h put-tsiok ê mâu-pīng teh tsóo-tòng; tshiánn kok kàu-huē lâi siūnn-khuànn--teh, sūn-suà khún-kiû Siōng-tè tio̍h tsí-sī.

十一月24牧師到府城。照這逝去,雖然巡有10 ê教會,卻攏無接納大人來領洗禮。這實在毋是合救主ê旨意,敢是咱教會內有啥物不足ê 毛病咧阻擋;請各教會來想看咧,順紲懇求上帝著旨示。


  • 1890/2第57張p13-15, Āu-soaⁿ ê siau-sit / Î Jiâu-lí
43婷勻 8

Guá kú-kú ài-beh khuànn-kìnn Āu-suann tsóng-sī to̍k-to̍k kàu kū-nî-bué tsiah ū ki-huē thang khì. Āu-suann ê lé-pài-tn̂g siāng-kīn tī Hú-siânn-ê, tsì-tsió tio̍h kiânn 9 ji̍t ê lōo ; sóo-í, guán ê lâng khah hán-tit thang khì hia thàm hiann-tī tsí-muāi.

我久久愛欲看見後山總是獨獨到舊年尾才有機會通去。後山的禮拜堂上近佇府城的,至少著行9日的路;所以,阮的人較罕得通去遐探兄弟姊妹。

In-uī guá kuat-tuàn sī ài-beh siông-sè pang-tsān Āu-suann ê lâng, sóo-í guá tī buē khì ê sî ū pī-pān kuí-nā hāng mi̍h,ná-tshin- tshiūnn ting-iánn ê khì-khū, Kū-iok tiùnn-pâng ê ang-á, i-ki̍p tsheh kap tō-lí tuann put-tsí tsē.

 

因為我決斷是愛欲詳細幫贊後山的人,所以我佇未去的時有備辦幾若項物,那親像燈影的器具,舊約帳房的尪仔,以及冊佮道理單不止濟。

Tng 11 gue̍h 26 ji̍t, sī tuì Hú-siânn khí-sin, iū kàu 2 gue̍h tshe tò-tńg lâi, lóng ū pîng-an. Si̍t-tsāi tio̍h kám-siā Siōng-tè ê tuā-in.

Tng1126日,是對府城起身,又到2月初7倒轉來,攏有平安。實在感謝上帝的大恩。

Tann guá tī hia nn̄g gue̍h guā ji̍t ê tiong-kan ū tuà tī tsiah-ê káu sóo-tsai siú Lé-pài-ji̍t; ─ (1)Pùn-ki-ôo, (2)Lo̍k-liâu-iânn, (3)Tsio̍h-pâi ê lé-pài-tn̂g,

(4)Tsîm-kóng-ò, (5,6)Tak-kai

ê lé-pài-tn̂g, (7)Hue-lîng-káng, (8)Lí-lāng, (9)Tik-á-kha ê lé-pài-tn̂g.

今我佇遐兩月外日的中間有蹛佇遮的所在禮拜堂(1) 畚箕湖(2)鹿寮營(3)石牌禮拜堂(4)蟳廣澳,(5,6)迪階的禮拜堂(7)花蓮港,(8)里壟,(9)竹仔跤禮拜堂。

Lí tshîng-hiann kap tshî tshun-hiann (nn̄g ê thuân tō-lí ê lâng) i-ki̍p kuí-nā kàu-huē ê lâng ū tsham guá kuè Āu-suann.

 

tshîngtshî tshun(兩的傳道理的人) 以及幾若教會的人有我過後山

In-uī lōo-nih khah-tsē tsām sī guî-hiám, kuann-hú ū siat-li̍p iânn-thâu hōo lâng ún-tàng thang tuà. Tī tsiah ê sóo-tsai siông-siông ū ki-huē thang -iông tsin ê tō-lí. Khó-sioh! Lāi-bīn ū ping-ting bē-hiáu thiann pe̍h-uē, tsóng-sī ū tsiong Sìng-king ê tsheh sàng in, sóo-í āu-lâi in bô lâng thang

Kóng sī lóng m̄-tsai in tit-tio̍h hiáu-gōo.

因為路裡較濟站是危險,官府有設立營頭予穩當通蹛。佇遮的所在常常有機會通揚真的道理。可惜!內面有兵丁袂曉聽白話,總是有聖經的冊送in,所以後來in無人通講是攏毋知in得著曉悟。

Āu-suann ê tē ū hái-kînn. Lī hái-kînn bô luā-hn̄g ū tsi̍t-tsuā suann thua tuì lâm-pîng kàu pak-pîng. Tsit-ê kīn hái-kînn ê suann ê sai-pîng ū pînn-iûnn ê sóo-tsai hō-tsò Lāi-pînn-poo. Ia̍h tsit-ê Lāi-pînn-poo ê sai-pîng ū Tâi-uân tē-it-kuân ê suann put-tsí ba̍t.

後山的地有海墘。離海墘無偌遠有一山拖對南爿到北爿。這个近海墘的山的西爿有平洋的所在號做內平埔。Ia̍h這个內平埔的西爿有台灣第一的山不只密。

 

 

45鈺欣3

  Āu-suann ê pún-tē lâng ū hun-pia̍t nn̄g luī , (1) kuân suann huan , sī ki̍k phái ài thâi lâng, ū hun kuí-nā tso̍k, kóng nn̄g sann hō ê khiunn kháu .(2) Kē suann huan, sī khah bô ài thâi lâng, tsóng—sī tsió tsió ū tshīng khò, ū hun nn̄g ê tso̍k, kóng nn̄g hō ê khiunn kháu. Khó-siohTsit nn̄g hō ê lâng long bô ki-huē thang thiann—kìnn tō-lí. Lán tsìng-lâng ing-kai tio̍h kiû Siōng-tè lâi khui-lōo hōo in kín kín tit chai Iâ-soo ê thiànn-thàng.

後山的本地人有分別兩類,(1)懸山番,是極歹愛人,有分幾若族,講兩三號的腔口,(2)低山番,是較無愛人,總是少少有tshīng khò,有分兩個族,講兩號的腔口,可惜!這兩頂號的人攏無機會通聽見道理。咱眾人應該著求上帝來開路予http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/fontPics/E701.gif緊緊得知耶穌的疼痛。

  Ting iánn, Āu-suann ê lâng put-tsí ài khuànn, in-uī hit hō ê mi̍h tsîng m̄ bat kàu tī hia, guá sóo Īng ê ang-á khah tsē sī lūn sìng-king ê tāi-tsì, sóo-í tsi̍t ê khì-kū sī tsò tuā ê lōo-īng thang kà-sī lâng, ū-sî m̄-nā kóng pe̍h-uē ê lâng lâi khuànn, kuân suann huan kap Kē suann huan ê lâng lóng huann-hí lâi khuànn.

  燈影,後山的人不止愛看,因為彼號的物前毋捌到佇遐,我所用的尪仔較濟是論聖經的代誌,所以一個器具是做大的路用通教示人,有時毌但講白話的人來看,亦有懸山番低山番的人攏歡喜來看。

  Tsio̍h-pâi kàu-huē ê lâng kīn-lâi sī khah ua̍h-tāng, In ū ka-kī khí sin ê lé-pài-tn̂g, sī kah tang ê khuàn, ta̍t tsha put to nn̄g pah gîn, tī  An hioh ji̍t ū nn̄g pah guā lâng tsū-tsi̍p, ia̍h tsit-tsūn ū tsiām-tsiām ka-thiam lâng gia̍h.

石牌教會的人近來是較活動,http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/fontPics/E701.gif有家己起新的禮拜堂,是kah tàng的款,值差不多兩百銀, 佇安後日有兩百偌人聚集,這陣有漸漸加添人額。

  Tsîm kóng ò sī tī hái-kînn, Kî û hiann-tī tsū-tsi̍p ê sóo-tsāi sī tī Lāi pênn poo, kuè suann kàu Tsîm kóng ò ū put-tsí oh tit, ia̍h bô siánn ún-tàng, guá kuè-khì ê sî ū Tsio̍h-pâi kàu-huē ê hiann-tī tshuā lōo, in-uī guán khah uànn khí-sin, sóo-í ji̍t beh lo̍h-suann tsiah kàu suann-tíng, koo-put- tsiong tī lōo tio̍h kuè mê, Siōng-tè gâu pì-iū guán, sóo-í guan hit mê lóng bô tú-tio̍h hāi. Tī tsîm kóng ò ê kàu-huē nî guā lóng bô thuân tō-lí ê lâng , tsóng—sī hiann-tī-tsí-muē kian sim ka-kī tsū-tsi̍p lâi lé-pài, Tsit tia̍p tshîng hiann beh tuà tī hia tsha put to puànn nî kú, sio̍k tī tsit ê kàu-huē ū tsi̍t ê lâng puē biū tō-lí koh tsài khì pài ngóo siōng , û tsit ji̍t I lâi tshuē guá, tsio guá kap I gī-lūn I ê tshò-gōo. kám-siā Siōng-tè, kuè bîn-á-ji̍t hit ê lâng ū kam-guān sio I ê mi̍h tī I ê mn̂g guā, tī e-hng sî koh tsài lâi lé-pài, Tsûn—nî tī bô huán ê sî , kuann-hú ū pàng thian phàu huí huāi hái-kînn tsē-tsē lâng ê tshù.

  Tsîm kóng ò是佇海墘,Kî û 兄弟聚集的所在是佇內平埔,過山到Tsîm kóng ò 有不止僫得,曷無啥穩當,我過去的時有石牌教會的兄弟http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/fontPics/F523.gif路,因為阮較晚起身,所以日欲落山才到山頂,姑不將佇路著隔,上帝http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/fontPics/F39A.gif庇佑阮,所以阮彼眠攏無拄著害。佇Tsîm kóng ò的教會年偌攏無傳道理的人,總是兄弟姊妹kian sim家己聚集來禮拜,Tsit tia̍p tshîng hiann 欲蹛佇遐插不多半年久,俗佇這个教會有一个人puē biū道理閤再去拜ngóo siōng,有一日伊來揣我招我佮伊議論伊的錯誤,感謝上帝,過明仔日彼个人有甘願燒伊的ngóo siōng的物佇伊的門外,就佇下昏時閣再來禮拜,前年佇無反的時官府有放天炮毀壞海墘濟濟人的厝。


47冠中2

Tsiah-ê lâng ū-ê kóng I ū kan-khóo , sóo-í , ài thiann-kìnn tō-lí. Kánn-sī in-ê ì-sù bô tsiâu-tsn̂g ha̍p-gî , m̄-kú nā siông-sè thiann tsin-lí kiám-tshái ū-ê beh tsin-si̍t huán-hué lâi kui-ho̍k tī siōng-tè.

 

Tak-kai kàu-huē ê lâng ū thiann-kìnn guá tī hái-kînn , sóo-í ū-ê kàu Tsîm-kóng-ò tshuā guá kuè tī in ê sóo-tsāi. Tak-kai ê kàu-huē ū tú-tio̍h iu-būn ê tāi-tsì , sóo-í bô sím-mi̍h hing-khí. Lán tio̍h kiû Siōng-tè hōo hia ê hiann-tī tsí-muāi thuat-lî ta̍k-hāng ê tshì-liān i-ki̍p tuì-ti̍k ê kè-bôo. Tī tsit-ê kàu-huē ū tsi̍t-ê hū-jîn-lâng put-tsí jia̍t-sim tha̍k Sìng-tsheh. I ê tiōng-hu kóng , I ū-sî tha̍k thàu-mî , ia̍h ū siūnn kàu lâu ba̍k-sái. Tsit-ê hū-jîn-lâng ê khuán-sit thang bián-lē tsìng-lâng lâi tuì-tiōng Sìng-tsheh. Guá khuànn-kìnn kàu-huē-lāi khah jia̍t-sim thiann-tio̍h sūn-thàn tō-lí--ê tsiū-sī ē-hiáu tha̍k Sìng-tsheh ê lâng.

 Āu-suann ê lâng put-tsí gâu bó khuán-thāi guá , sóo-í , guá ê sim lóng bô ài hiâm in sím-mi̍h tāi-tsì , tsóng-sī guá khuànn-kìnn in tsia̍h-tsiú ê hong-sio̍k sī put-tsí guî-hiám , koo-put-tsiong tio̍h kóng-khí. M̄-nā tī Āu-suann ū tsit-ê mâu-pīng , pa̍t-uī ia̍h ū , sóo-í , thong kàu-huē ê lâng ing-kai tio̍h iàu-kín tsit-ê tāi-tsì. Lâng ê sing-khu tio̍h tsò sìng-sîn ê tiān , tsóng-sī I nā tsia̍h tsiú-tsuì beh thài-ē phah-sǹg Sìng-sîn thang tuà tī I ê lāi-bīnTsìng-lâng tio̍h pàng-sak I ê su-io̍k , tsiū hi̍k-sī tsia̍h , hi̍k-sī lim , hi̍k-sī sóo-tsò long-tsóng kui îng-kng tī Siōng-tè. Kánn-sī kàu-huē tio̍h siat Kài-tsiú-huē. Tng-tsit ê lâng tio̍h tāi-sing hián-bîng I kam-guān ê sim , tsiū kî-û ê lâng thang o̍h in. Put-kuán ū sím-mi̍h lâng tiānn-tio̍h ū tsit-ê kài-tsiú ê ì-sù , beh tshiánn I kià phue lâi Hú-siânn , tsiū āu-lâi thang ìn I ê miâ tī Kàu-huē-pò.po̍h ê tsiú , kāu ê tsiú , lim siunn-kuè-thâu , ē senn-khí bú-bān , tuā-siann âu-kiò , tîm-li̍k tī tsiú , put-tsí bô tì-sik. Tsim-giân 201. Tsò-tsha̍t , tham-sim , tsia̍h tsiú-tsuì , lé-mē , khok-to̍k ê lâng , lóng-tsóng bē tit-tio̍h Siōng-tè ê kok.    

遮的人有的講伊有艱苦,所以,愛聽見道理。敢是in的意思無齊全合宜,毋過若詳細聽真理檢采有的欲真實反悔來歸服佇上帝。

 Tak-kai 教會的人有聽見我佇海墘,所以有的到Tsîm-kóng-ò 𤆬我過佇in的所在。Tak-kai的教會有拄著憂悶的代誌,所以無啥物興起。咱著求上帝予遐的兄弟姊妹脫離逐項的試煉以及對敵的計謀。佇這个教會有一个婦人人不止熱心讀聖冊。伊的丈夫講,伊有時讀透暝,抑想到流目屎。這个婦人人的款式通勉勵眾人來對重聖冊。我看見教會內較熱心聽著順趁道理--的就是會曉讀聖冊的人。

 後山的人不止𠢕母款待我,所以,我的心攏無愛嫌in啥物代誌,總是我看見in食酒的風俗是不止危險,姑不將著講起。毋但佇後山有這个毛病,別位抑有所以通教會的人應該著要緊這个代誌。人的身軀著做聖神的殿,總是伊若食酒醉欲thài會拍損聖神通蹛佇伊的內面?眾人著放拺伊的私慾,就或是所做攏總歸榮光佇上帝。敢是教會著設戒酒會。當職的人著代先顯明伊甘願的心,就其餘的人通學in。不管有啥物人聽著有這个戒酒的意思,欲請伊寄批來府城,就後來通印伊的名佇教會報。(薄的酒,厚的酒,啉傷過頭,會生起侮慢,大聲âu叫,沈溺佇酒,不止無智識。箴言201.做賊,貪心,食酒醉,詈罵,酷毒的人,攏總袂得著上帝的國。)


49珮綺 7

I ko-lîm-to 6:10. “Khah-hó bô tsia̍h bah, bô tsia̍h tsiú, bô tsò-sū kàu hōo hiann-tī kiám-tshái pua̍h-tó, kiám-tshái gāi-tio̍h, sìn bē tshim”. Lô-má 14:32. )

哥林多610. 較好無食肉,無食酒,無做事到予兄弟檢采跋倒,檢采礙著,信袂深.羅馬1421.

Tak-kai pak-pîng sann-sì ji̍t ê lōo ū tsi̍t-ê hái-kháu miâ-kiò Hue-lîng-káng. Guá siūnn beh khì hia pò-iông Tsú ê tō-lí, tsóng-sī lōo sī put-tsí guî-hiám, in-uī tshenn-huan siông-siông ài tshut-lâi thâi lâng, nā-sī hit-sî ū hiann-tī kam-guān giâ ke-si tshuā guá khì. Tī lōo--ni̍h khiok ū khuànn-kìnn tshenn-huan tī suann-pinn, tsóng-sī in bô uá-lâi kāng guán. Hit sóo-tsāi ê khe oh-tit liâu-kuè-khì, in-uī tsuí put-tsí hiông. Kám-siā Siōng-tè, I ū hōo guán long ún-tàng kàu uī. Āu-lâi guán ū khì Pān-tsá-huan ê sóo-tsāi keh-mê. Tsiah-ê lâng sī Kē-suann-huan, ná tshin-tshiūnn Āu-suann lâm-pîng ê A-mî-á ê khuán-sit, tsóng-sī in-ê khiunn-kháu bô tâng.

階北三四日的路有一个海口名叫花蓮港。我想欲去遐播揚主的道理,總是路是不只危險,因為生番常常愛出來刣人,若是彼時有兄弟甘願夯家私𤆬我去。佇路裡卻有看見生番佇山邊,總是in無倚來阮。彼所在的溪oh得潦過去,因為水不只。感謝上帝,伊有予阮攏穩當到位。後來阮有去Pān-tsá蕃的所在隔暝。遮的人是低山蕃,若親像後山南ê A-mî-á的款式,總是in的腔口無同。

Tiàm tī Hue-lîng-káng ê sî ū thiann-kinn tī khah pak-pîng ū tsi̍t-ê sóo-tsāi miâ-kiò Ka-lé-uán, tī-hia ū tsi̍t-lâng teh thuân tō-lí, sóo-í, guá suà khì hia beh thàm i. Kàu-uī tsiū ū tsē-tsē lâng liâm-pinn tshut-lâi tshíng-an guá, put-tsí huann-hí. Koh tiap-á-kú thuân tō-lí ê lâng ū tshut lâi tshuā guán ji̍p tsi̍t-king tshù sī tsò lé-pài-tn̂g ê lōo-īng. Siōng-tè ê tō-lí kàu tsit-uī sī tuì Tâi-pak ê kàu-huē thuân lo̍h--lâi, sóo-í guá liâm-pinn kā lâng kóng, guá m̄-sī Kai Bo̍k-su to̍k-to̍k sī tuì Tâi-lâm ê kàu-huē lâi beh thàm in nā-tiānn, tsiū bîn-á-tsài beh koh khí kiânn. Tsit sóo-tsāi ê lâng sī tuì Tâi-pak-hú Gî-lân-kuān tshian-suá--lâi, sī tshin-tshiunn Pênn-poo-huan ê khuán-sit. Tī ê-hng lé-pài ê sî ū tsē-tsē lâng tsū-tsi̍p put-tsí lāu-jia̍t ; pài-tn̂g bô sím-mi̍h kàu-gia̍h khuah. Lé-pài liáu ū la̍k-tsa̍p guā lâng kóng iū kam-guān pàng-sak in-ê ngóo-siōng. Kánn-sī Pak-lōo ê bo̍k-su nā khì hia tsiū beh tsiàu in-ê sóo kóng lâi kiânn.

踮佇花蓮港的時有聽見佇較北有一个所在名叫禮遠,佇遐有一人傳道理,所以,我去遐欲探伊。到位就有濟濟人連鞭出來請安我,不只歡喜。閣輒仔久傳道理的人有出來𤆬阮入一間厝是做禮拜堂的路用。上帝ê道理到這位是對台北的教會傳落來,所以我連鞭共人講,我毋是偕牧師獨獨是對台南ê教會來欲探in爾爾,就明仔載欲閣起行.這所在的人是對台北府宜蘭縣遷徙來,是親像平埔番的款式。佇下昏禮拜的時有濟濟人聚集不鬧熱;拜堂無啥物夠額闊。禮拜了有六十人講又甘願放放in的偶像。敢是北路的牧師若去遐就欲照in的所講來行。

 


52瓊誼 4 

Kàu Pài-la̍k ê-hng guán ūkoh-tsài tò-tng2-lâi Hue-liân-káng.Tī lé-pài-ji̍t u7 pâi toh kap í-liâu tī ke—ni̍h,nn̄g-poo lóng u7 tsò lé-pài.Thiann-kinn ê lâng sī tsa̍p-sik,lóng huann-hí thiann.Tī mng2-poo.U7 khì ta̍k-king tshù pun Kiù-sè tsin-lí ê tuann,sóo-í,Hue-liân-káng ê lâng au7-lâi bô thang kóng in m̄-bat thiann-kìnn Siong7-tè ê to7-lí.

  到拜六下昏阮有閣再倒轉來花蓮港。佇禮拜日有排桌佮椅條佇街裡,兩埔攏有做禮拜。聽見的人是雜色,攏歡喜聽。佇晚晡有去逐間厝分救世真理的單,所以,花蓮港的人後來無通講怹無捌聽見上帝的道理。

Kàu Pài-it tsá-khí guá ua̍t tò-tng2-khì lâm-pîng.Ji̍t-ji̍t ū kín-kín kiânn,in-uī ài pài-la̍k e7-poo kàu Lí-lang7,hoo7 lâng ti7ī ê-hng sî kuànn-kìnn tiong-iánn,iā Lé-pài-ji̍t kap in tsū-tsi̍p tsò lé-pài.Tsit-ê Lí-lang7 ê lâng put-tsí ài thiann to7-lí.In nā beh khì tso̍h-pâi siú Lé-pàiji̍t,tsiū Pài-la̍k tsá-khí tio̍h khí-kiânn,iā pài-it ê-hng tng2-lâi in tshù—ni̍h,si7 put-tsí oh-tit,sóo-í,in teh ng3-bang7 koh bô lua7-kú ti7 in ê tsng-sia7ā thang siat lé-pài-tn̂g.Ti7 Lé-pài-ji̍t si7 tsin lua7-jia̍t.Lâng be7ē-hiáu tha̍k sìng-tsheh,sóo-í,put-tsí ài o̍h Si-tsheh in-ui7 phah-sng3 in tsu7ū-tsi̍p ê sî thang siann-kap gîm.Hit-ji̍t guá u7 pang-tsan7 in tha̍k si tuì thâu kàu sì-tsa̍p-kuí siú.Kiám-tshái Tshun-hiann pa̍t-ji̍t thang khì ti7-hia kàm-si7 in.

  到拜一早起我越倒轉去南爿。這日有緊緊行,因為愛拜六下埔到理人,予人佇下昏時看見中影,也禮拜日佮聚集做禮拜。這个理人的人不止愛聽道理, 怹若欲去石牌守禮拜日,就拜六早起就起行,也拜六下昏轉來厝裡,是不止僫得,所以, 怹塊向望閣無偌久佇怹的庄社通設禮拜堂。佇禮拜日是真鬧熱,人袂曉讀聖冊,所以,不止愛學詩冊因為怹聚集的時通siann-kap吟。彼工我有幫贊怹讀詩對頭到四十幾首,撿彩tshun-hiann 別日通去佇遐教示怹。

Kuè bîn-á-tsài guá u7 koh-tsài khí-sin.Kàu Pó-tsong,tsiu7-si7 Au7-suann te7-it iàu-kín ê hái-kháu, u7 pun Kiù-sè Tsin-lí ê tuann ti7 ta̍k-king tshù,sóo-í,tsit sóo-tsai7 ê lâng ná tshin-tshiunn7 Hue-liân-káng,tsin-tsiànn u7 ki-hue7 thang tsai Siong7-te3 ê to7-lí.Guán kuè suann kàu sai-pîng E7-Tam7-tsuí lóng pîng-an.Si7 kuè é-pài-ji̍t ti7 Tik-á-kha,tsiu7 kàu Pài-sann,tsiu7-si7 ji7-gue̍h tshe-it ún-tàng kàu Hú-siânn.

  過明仔載我有閣再起身,到寶莊,就是後山第一要緊的海口,有分救世真理的單佇逐間厝,所以,一所在的人若親像花蓮港,真正有機會通知上帝的道理。阮過山到西爿下淡水攏平安。是過禮拜日佇竹仔跤就到拜三,就是二月初一穩當到府城。

Tshiánn ta̍k sóo-tsai7 ê hiann-ti7 tsí-muai7 thè Au7-suann ê lâng kap ta̍k-tíng ê huan siông-siông kî-tó Siong7-tè,in-ui7 in bô tshinn-tshunn7 suann-tsîng u7 hiah tse7 ki-hue7 thang tit-tioh kà-si7.

  請逐所在的兄弟姊妹替後山的人閣逐頂的番常常祈禱上帝,因為怹無親像山前有遐濟機會通得到教示。

Khún-kiû Siong7-tè khó-lîn tsìng-lâng,

Hoo7 thong thinn-ê kam-guan7 tâu-hâng,

Kong-phuà Môo-kuí kan-tsà kè-bôo,

Hoo7 lâng kian-sim lâi thàn Iâ-soo.

  懇求上帝可憐眾人,予通天下甘願投降,攻破魔鬼奸詐計謀,予人堅心來嘆耶穌。

 

 


Comments