2011 Chang Gung Mayo Clinic Symposium in Reconstructive Surgery

October 27~30, 2011
The W Hotel and Chang Gung Linkou Medical Center, Taipei, Taiwan 

  
 


 

Organizing Committee

Course Directors:

Yu-Ray Chen, M.D. Samir Mardini, M.D.
Steven L. Moran, M.D. Fu-Chan Wei, M.D.

 

Scientific Program Committee:

Yuan-Cheng Chiang, David C.C. Chuang,
Shiow-Shuh Chuang, Yur-Ren Kuo
Chih-Hung Lin, Lun-Jou Lo
Jui-Yung Yang,

 

Live Surgery Program Committee:

Cheng-Jen Chang, Kuo-Ting Chen
Chien-Tzung Chen, Ming-Huei Cheng

 

General Administration:

Ming-Huei Cheng, Yu-Te Lin
Zung-Chung Chen
子網頁 (1): Registration policy