Gởi các anh chị tài liệu thi để ôn thi trước, riêng phần liên hệ thực tiễn địa phương đề nghị các anh chị bổ sung liên hệ thực tế tại địa phương mình (trong tài liệu thì liên hệ tại Long An mà cũng là vấn đề nhạy cảm nữa)
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:44, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:44, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:44, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:44, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:40, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:45, 9 thg 4, 2012
ĉ
Lớp Cao cấp,
04:45, 9 thg 4, 2012
Comments