Committees‎ > ‎

Organizing

1. N.R.Kirubakaramoorthy Chairman
2. R.Rajagopalan Vice Chairman
3. Arijit Guha
4. Dipak Poddar
5. Vijay Anand Singh
6. K.R.Lakhanpal
7. Mukul Chatterjee
8. Sherien Ryan
9. Anand Samant
10. Debashish Roy
11. C.V. Rao
12. Swaroop
13. Ashok Ruia
14. Ashok Goyal
15. P.Shankar I.A.S Rtd
16. K. Ramamurthy
17. Srihari Varghese
18. N.Shanker
19. S.Rajeev
20. Janaki Srinivasan