Ідеологія проекту

Організація роботи в середовищі «1 учень- 1 комп’ютер» 

З метою об’єднання зусиль для створення оптимальних умов для здобуття учнівською молоддю України освіти якісно нового рівня, що забезпечить формування у неї ключових компетенцій і навичок ХХІ століття 23 липня 2008 р.  була підписана Угода про наміри між Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Компанією Intel Ukraine Microelectronics Ltd.  Відповідно до цієї угоди, починаючи з 2008 року,  загальноосвітні навчальні заклади України безоплатно отримують від Компанії Intel 2000 портативних комп’ютерів – нетбуків Classmate PC  для реалізації експерименту «1 учень - 1 комп’ютер».
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 02.02.2009 р. №54 у загальноосвітніх навчальних закладах проводиться дослідно-експериментальна робота з теми: «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в  середовищі «1 учень –1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків». 
На І етапі проекту було створено та випробувано інноваційну модель навчання «1 учень - 1 комп'ютер» у семи регіонах країни: у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Миколаївській,Одеській, областях та в місті Києві. За результатами конкурсного відбору  для участі в експерименті з цих регіонів були визначені 17 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. Визначено стримуючі фактори і ризики моделі навчання «1 учень -  1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків». Основні з них:
  • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
  • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх закладів;
  • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі сучасних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • відсутність у вчителів мотивації до використання сучасних інформаційних технологій навчання;
  • застарілі «Державні санітарні правила та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 N 9)
Незважаючи на визначені окремі стримуючі фактори, дослідно-експериментальна робота з теми: «Науково-методичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі у середовищі «1- учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків» успішно виконується відповідно до програми експерименту, а її попередні результати свідчать про перспективність даного напрямку у реалізації державних освітніх програм. У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи створено модель  навчання  «1 учень –1 комп’ютер». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 №196 про впровадження  моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер», з метою формування та змістового наповнення сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для забезпечення доступу учнів  до сучасних освітніх ресурсів, формування в них компетенцій і навичок ХХІ століття, підвищення  конкурентоспроможності вчителів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зазначена модель навчання впроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах України.


Технологія впровадження моделі 

навчання «1 учень – 1 комп’ютер»

І етап. Підготовчий:

  • формування зацікавленості педагогічного колективу до нової моделі навчання шляхом проведення ознайомчих семінарів, відвідування відкритих уроків в пілотних школах, обговорення тощо;
  • проведення батьківських зборів
  • з метою отримання згоди батьків на участь в експерименті;
  • забезпечення або організація спеціальної підготовки педагогічних кадрів на установчому семінарі з проблеми використання нетбуків;
  • створення програми науково-дослідної та експериментальної роботи за темою;
  • створення робочої групи (адміністратор, учителі-практики, які використовуватимуть нетбуки на уроках в навчальному закладі) на основі діагностування, планування її роботи;
  • розподіл функціональних обов’язків у системі вирішення завдань експерименту;
  • вибір моделі навчання в середовищі «1 учень-1 комп’ютер»;
  • розроблення нормативно-правових документів щодо використання нетбуків: правил безпечної роботи, пам’яток, журналів технічних проблем тощо; 

ІІ етап. Запуск:

  • побудова інфраструктури: поставка та налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки; 
  • забезпечення зберігання та зарядки нетбуків, обладнання класів;
  • складання та узгодження плану інформатизації навчального закладу;
  • прийняття педагогічною радою загальноосвітнього закладу рішення про особливості діяльності в дослідно-експериментальній роботі, формування творчої групи, затвердження календарно-тематичного планування педагогів з урахуванням ІКТ підтримки, положення про розподіл ресурсів ІКТ та відповідальності про їх використання,  тощо;
  • налагодження співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та учасниками проекту з інших областей України;
  • проведення початкового анкетування вчителів, учнів батьків;
  • створення інформаційного середовища школи (сайту, блогу, сторінки «1 учень-1 комп’ютер») та організація доступу до всеукраїнського ресурсу (порталу).

ІІІ етап. Реалізація проекту:

  • апробація моделі організації навчально-виховного процесу в середовищі «1 учень-1 комп’ютер»;
  • систематичне проведення занять із шкільними нетбуками в експериментальних класах;
  • розробка методичних та дидактичних матеріалів  педагогами:
  • розміщення педагогами навчальних матеріалів в інформаційному середовищі школи;
  • організація активної співпраці творчої групи;
  • обмін досвідом;
  • підвищення кваліфікації вчителів в напрямку удосконалення ІКТ-компетентностей.

Організація експериментальної роботи за проектом «1 учень - 1 комп'ютер» в загальноосвітніх навчальних закладах

З метою планування та організації роботи за проектом «1 учень-1 комп’ютер» експериментальному навчальному закладу слід створити програму науково-дослідної та експериментальної роботи. Пропонуємо розробити її за такою схемою:Відповідно до програми науково-дослідної та експериментальної роботи планується робота на навчальний рік. Визначаються види діяльності та функції окремих учасників експериментальної роботи, наприклад: (Таблиця 1)

Рекомендації щодо впровадження моделі навчання «1учень – 1 комп`ютер»: директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

Підготувати кабінет початкових класів відповідно вимог, зазначених угодою:
А) вчительський комп`ютер в якості сервера з підключенням до Інтернету;
Б) 2-3 точки доступу Wi Fi в залежності від технічних показників та кількості нетбуків;
В) створення умов для зарядки і зберігання нетбуків;
Г) бажана наявність учнівських робочих місць з горизонтальною поверхнею
Забезпечити організацію комфортних умов роботи спеціалістів по встановленню нетбуків та підключенню до бездротової мережі
Виявити рівень підготовленості серед вчителів початкових класів до експерименту з метою підготовки вчителів до впровадження проекту в 2010-2014 навчальних роках.
Провести батьківські збори з метою залучення батьків учнів до експерименту і отримати згоду батьків на участь в ньому.
Ввести курс «Мій перший нетбук» за рахунок варіативної складової в класах, що задіяні в експерименті.
Організувати роботу творчої групи: адміністратора, керівника методичної комісії, вчителя інформатики, класоводів, психолога, представника батьківського комітету та визначити серед них відповідальну особу, яка координуватиме роботу групи та відстежуватиме ефективність впровадження обраної моделі, формуватиме базу даних напрацювань та звітуватиме про хід експерименту.

 В планах роботи школи передбачити заходи щодо популяризації проекту «1учень – 1 комп`ютер»

Таблиця 1

Учасник

Обов`язки, дії, зв’язки

Учень

Формування ІК-компетенцій, участь в колективній роботі класу, виконання робіт в цифровій формі, їх публікація в шкільному інформаційному середовищі (сайт, розділ сайту, блог, сторінка будь-якого соціального сервісу Інтернету)

Отримання власних адрес та паролей в шкільному інформаційному середовищі.

Вчитель

Отримання власних адрес та паролей в шкільному інформаційному середовищі.
Створення календарно-тематичного планування окремих курсів з ІКТ підтримкою.
Проведення занять у відповідності з планом з ефективним використанням ІКТ.
Планування роботи над розвитком ІК компетенцій учнів.
Розробка та розміщення в шкільному інформаційному середовищі вдалих фрагментів освітнього процесу.
Занесення і коментування інформації про учнів в шкільному інформаційному середовищі (олімпіади, перемоги, найкращі роботи).
Інформування батьків про їх участь в шкільному інформаційному середовищі, інформування про хід навчання учня (електронний щоденник).

Розробка та публікація в шкільному інформаційному середовищі методичних матеріалів, аналітичних матеріалів освітнього процесу зі своїх предметів, занесення результатів та матеріалів атестації, конкурсів, виступів, досягнень.

Директор

Розробка стратегії школи в напрямку ІКТ з урахуванням їх пріоритетності та швидкості розвитку.
Розвиток інформаційного середовища (наприклад, створення веб-сайту школи, його оновлення, утворення веб-сторінок про хід експерименту «1 учень - 1 комп’ютер»).
Розміщення в шкільному інформаційному середовищі наказів, розпоряджень та інших документів, необхідних працівникам школи.
Оновлення та поповнення технологічної бази для реалізації планів інформатизації (наприклад, придбання комплексу для обробки інформації, комунікації, графічного вводу та виводу на папір, на екран, дошку);
Організація процесу атестації працівників з урахуванням використання ІКТ.

 

Заступник директора

 

Психолог

 

Медик

 

Лаборант

 Comments