Humánna geografia 3 (ext)

Geografia nevýrobnej sféry, najmä cestovného ruchu (HG3 pre externých študentov v 3. ročníku)

V primárnom učebnom texte sú sivou farbou indikované hyperlinky s prepojeniami na adresy internetových stránok, ktoré je potrebné si pozrieť.

Aktuálny článok v Geografickom časopise
Bučeková, Ingrid - Nováková, Gabriela - Kusendová, Dagmar (2016): Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska. Geografický časopis, ročník 68, číslo 4, pp. 333-351 [ISSN 0016-7193 (print), ISSN 2453-8787 (online)] http://www.sav.sk/journals/uploads/02151248Bucekova%20et%20al._2.pdf


Podiel jednotlivých sektorov v rôznych krajinách sveta (príp. v rôznych regiónoch, mestách a obciach Slovenska)a) na celkovej zamestnanosti, b) na celkovej tvorbe HDP, c) na celkovom medzinárodnom obchode
Zopakovať z HG2:
- Atlasy Slovenska, trojuholníkový graf a vývoj zamestnanosti v I., II. a III. sektore ekonomiky Slovenska
Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie (Kapitola 7 - Geografie služeb, s. 271-294) http://uloz.to/xXYzQzX/ekonomicka-a-socialni-geografie-pdf
NACE (OKEČ)
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_hospod%C3%A1rstvo
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/narodne-hospodarstvo/sektory-narodneho-hospodarstva/
https://managementmania.com/sk/klasifikacia-ekonomickych-cinnosti-a-odvetvi
  https://managementmania.com/sk/sektory-trhu
Geografia Priemyslu - prezentácia (str. 2-4): http://www.slideshare.net/optimistavf/priemysel
Štátnicové otázky
23. Zložky, charakteristika a lokalizačné faktory terciérneho a samostatne vyčleneného kvartérneho sektora hospodárstva. Vývoj podielu primárneho až terciérneho sektora v štruktúre hospodárstva krajín, regiónov, obcí (spôsob hodnotenia podielu jednotlivých sektorov v hospodárstve, vizualizácia vývoja čiarovým a trojuholníkovým grafom).
24. Definície cestovného ruchu. Predmet štúdia geografie cestovného ruchu. Klasifikačné kritériá pre vymedzenie rôznych druhov a foriem cestovného ruchu. Predpoklady pre rozvoj kongresového cestovného ruchu. Klasifikácia stredísk kúpeľno-liečebného cestovného ruchu podľa prírodného liečivého zdroja (uveďte príklady v Európe) a podľa významu (uveďte príklady na Slovensku).
25. Lokalizačné faktory rozmiestnenia a rozvoja cestovného ruchu
26. Stimulačné faktory rozmiestnenia a rozvoja cestovného ruchu
27. Realizačné faktory rozmiestnenia a rozvoja cestovného ruchu

Učebné texty
Primárne: GeografiaCestovnehoRuchu.pdf (sivou farbou sú v dokumente indikované prepojenia na internetové stránky, ktoré je tiež potrebné si pozrieť)
Sekundárne:
Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie (Kapitola 8 - Geografie cestovního ruchu, s. 295-332) http://uloz.to/xXYzQzX/ekonomicka-a-socialni-geografie-pdf
- Korec, Pavol (2012): Cestovný ruch Slovenska - súčasnosť a perspektívy. In: „Geovedy pre každého.“ Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dostupné na: www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/korec.pdf (k 24.2.2016)
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Cestovný ruch - http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=104564
- Regionalizácia cestovného ruchu http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=102432 , mapy: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=102523 , http://www.plesnik.info/sites/default/files/RCR_I.pdf , http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=89485
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=143964
- Chorvát, Ivan (2007): Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 132 p., [ISBN 978-80-8083-344-2] http://forumhistoriae.sk/-/cestovanie-a-turizmus-v-zrkadle-casu
Mapa a slovenské prírodné liečivé kúpele s indikáciami (s lekárskou starostlivosťou) http://sacr3-files.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/PDF%20zoznamy/Kupele/Spa_SK.pdf
- Kúpele Smerdžonka v obci Červený Kláštor získali štatút kúpeľného miesta https://spis.korzar.sme.sk/c/20381757/od-statutu-kupelneho-miesta-si-slubuju-vyssiu-navstevnost.html
Plesník, Pavol (2010): Geografia cestovného ruchu. Praha, 93 p. [ISBN 9788025472538] http://www.uniknihy.sk/produkt/geografia-cestovneho-ruchu/
Mariot, Peter - Tolmáči, Ladislav (2015): Geografia cestovného ruchu pre 3. ročník hotelových akadémií. Orbis Pictus Istropolitana, 104 p. [ISBN 9788081203091] http://www.uniknihy.sk/produkt/geografia-cestovneho-ruchu-pre-3-rocnik-hotelovych-akademii-ucebnica/
Mariot, Peter - Tolmáči, Ladislav (2015): Geografia cestovného ruchu pre 4. ročník hotelových akadémií. Orbis Pictus Istropolitana, 96 p. [ISBN 9788081203084] http://www.uniknihy.sk/produkt/geografia-cestovneho-ruchu-pre-4-rocnik-hotelovych-akademii-ucebnica/


Archív neaktuálnych oznamov


06.03.2016
Študenti, ktorí nebudú mať vypracovanú domácu úlohu zadanú 3.3.2016 ani do stredy 16.3.2016 do 17:00, budú hodnotení z predmetu HG3 známkou FX (bez ohľadu na výsledok skúšky).
Mapa má byť vytvorená z tabuľky na stránke https://volbysr.sk/sk/candidates.html ku ktorej mal byť doplnený stĺpec "Pohlavie" (značky v mape mali byť potom nasledovné: muž - modrá, žena - červená). V prípade strán zvolených do parlamentu by mohla byť tabuľka rozšírená o ďalšie stĺpce z prvej tabuľky na stránke https://volbysr.sk/sk/data04.html: Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania, Počet platných prednostných hlasov, Podiel platných prednostných hlasov v %, Kandidát (Zvolený/Náhradník).

25.02.2016
Regionálna štruktúra Slovenska, Lokalizačné faktory rozmiestnenia a rozvoja cestovného ruchu
Kde sú atraktivity cestovného ruch na Slovensku? http://www.mlandscapes.sk/

18.02.2016
Koľko peňazí dostane z vašej výplaty štát? 55 percent. https://youtu.be/jJldHo_u25M

Zaujímavosti