คู่มือครูภูมิศาสตร์

คู่มือครู 

แผนการจัดการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

 ผู้เขียน

ผศ.สมมต  สมบูรณ์

ประจวบ  ตรีภักดิ์

พิมพ์จำหน่ายที่ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 

๒๑๖-๒๒๐ ถนนบำรุงเมือง สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร.  ๒๒๒๒ ๙๓๙๔   ๒๒๒๒ ๕๓๗๑- FAX  ๒๒๒๕ ๖๕๕๖   ๒๒๒๕ ๖๕๕๗

email:info@wpp.co.th

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ผู้เขียน  

ผศ.สมมต  สมบูรณ์  ประจวบ  ตรีภักดิ์

บรรณาธิการ  

สุระ  ดามาพงษ์  สุเทพ  จิตชื่น  ชะอ้อน  ศรีทอง

 

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  .. 2548

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ISBN 974-249-730-3

 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข

กรรมการผู้จัดการ

 สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช่วงชั้นที่ 3-4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ช่วงชั้นที่ 3

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา .1-2-3            รศ.ดร.จรัส-ดร.กวี

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง .1-2-3            ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ .1-2-3              .เอนก เธียรถาวร

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ .1-2-3              ดร.ไพฑูรย์-รศ.ทวีศักดิ์

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ .-1-2-3                   สมมต นึก

ช่วงชั้นที่ 4

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา .4-5-6          รศ.ดร.จรัส-ดร.กวี

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง .4-5-6          ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ .4-5-6             .เอนก เธียรถาวร

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ .4-5-6             รศ.ทวีศักดิ์  ล้อมลิ้ม 

หนังสือเรียน-แบบฝึกหัด-แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ .4-5-6                  ผศ.สมมต สมบูรณ์

คำนำ

             ­­หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ไว้อย่างกว้าง  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ชี้ทิศทางให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบสถานศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น

             บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เป็นสำนักพิมพ์วิชาการที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของสถานศึกษา ครูอาจารย์และผู้ปกครอง ที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

             การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 B ได้ร่วมมือ กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลากหลายประเภทโดยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วกำหนดโครงสร้างขอบข่ายเนื้อหาสาระของหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้อื่น  จึงมั่นใจได้ว่าสื่อการเรียนรู้ของ ทุกเล่มมีความสอดคล้องกับผังมโนทัศน์และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร    

             Bได้จัดทำสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ครบทุกสาระ โดยได้แบ่งออกเป็นชั้นปีละ 5 เล่ม ตามสาระการเรียนรู้  และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ใช้หนังสือเรียนในสถานศึกษาทุกเล่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน B จึงได้จัดทำหนังสือแบบฝึกหัด และคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา

             1.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6

             2.  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6

             3.  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6

             4.  ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6

             5.   ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6          

             คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม . เล่มนี้ มี ตอน ตอนที่ เป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม และตอนที่ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยสาระสำคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาสำหรับให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมง สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้

             หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม . นี้ จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย

                                               บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 สารบาญ

ตอนที่  1 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5...............

-    แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..................

-    ตารางวิเคราะห์ฯ มาตรฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5...........................

-   โครงสร้างสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5..............................................

-    แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5.................................

-   กำหนดการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5................................................

 ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5......................................

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ ความสำคัญของการเรียนรู้ภูมิศาสตร์..........................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์.. 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านข้อมูลในแผนที่.......................................................... ...            

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์......                                                 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย..............................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศโลก..........................                                                       

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.................................................                                 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย........................                                                

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน........................................          

 ตอนที่  1  

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1.              แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.              ตารางวิเคราะห์ฯ มาตรฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.5

3.              โครงสร้างสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.5

4.              ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.5

5.              แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.5

6.              กำหนดการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5

 แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

 (ดึงจาก คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ม. 4 หน้า 2 )

โครงสร้างสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

 1.1  ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะภูมิอากาศ และบรรยากาศของโลก

 1.2  เปลือกโลก ลักษณะภูมิประเทศ และบรรยากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

               1.3  ความหมายและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนที่และเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์

ตอนที่ 2 การอ่านข้อมูลในแผนที่

               2.1 ข้อมูลในแผนที่มีความหมายและความสำคัญอย่างไร

               2.2  ในแผนที่มีข้อมูลอะไรบ้าง

               2.3  การอ่านและวัดใช้ข้อมูลจากแผนที่ทำได้อย่างไร

ตอนที่ 3 เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์

               3.1 เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์มีความหมายและความสำคัญอย่างไร

               3.2  เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

               3.3  ตัวอย่างเครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 4 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

               4.1  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

               4.2  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีสาเหตุ

                      ผลกระทบ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ตอนที่ 5 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก

               5.1  ปัจจัยพื้นฐานสำคัญใดที่เป็นสาเหตุการเกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

                      สิ่งแวดล้อมโลก

               5.2  วิกฤตการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันมีอะไรบ้าง และ

                      ส่งผลกระทบอย่างไร

               5.3  มาตรการในการจัดการวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

ตอนที่ 6 องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               6.1  องค์กรในประเทศที่มีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               6.2  องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      ของประเทศไทย

ตอนที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

               7.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

               7.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

               7.3  พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535

               7.4  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

               7.5  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

               7.6  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

               7.7  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตอนที่ 8 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                8.1  การพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความหมายและความสำคัญอย่างไร

                8.2   การพัฒนาที่ยั่งยืนมีหลักการ และแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

                8.3   รูปแบบและแนวทางการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 ผังมโนทัศฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะภูมิอากาศ บรรยากาศของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างเปลือกโลก ลักษณะภูมิประเทศ และบรรยากาศ ความหมายและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

แผนที่และเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับ การอ่านข้อมูลใน

แผนที่ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ การอ่านและการวัดข้อมูลจากแผนที่ เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญและประเภท ของเครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เรื่อง  ความหมาย ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิกฤตการณ์ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก เรื่องปัจจัยพื้นฐานสำคัญใดที่เป็นสาเหตุการเกิดวิกฤตการณ์ ผลกระทบ และมาตรการในการจัดการวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง องค์กรในประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง ความหมาย  ความสำคัญ หลักการ แนวทางการปฏิบัติ รูปแบบ และแนวทางการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

                       รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ปัจจัย ความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ต่าง ๆ องค์ประกอบของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ความหมาย ขอบเขต แนวทางการใช้ประโยชน์ ข้อดีข้อด้อยของเครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์วิกฤตการณ์ ผลกระทบ  และแนวทางในการแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ และของโลก บทบาท ความสัมพันธ์ และความสำคัญขององค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ และแนวทางการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ฉบับที่ 9

 แผนการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ชั้น ม. 5                                                                             เวลา  40  ชั่วโมง


แผนการจัด

การเรียนรู้

 

เรื่อง

 

เวลา / ชั่วโมง

-

 

 

1

 2

 3

 4

 5


6

 

7

 

 

8

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ ความสำคัญของการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

 ความรู้เบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

 การอ่านข้อมูลในแผนที่     

 เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์                                                                                   

 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก          

 องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                          ของประเทศไทย 

 การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                        
2

5

5

5

3


 5     


3     

 

 

7    

 

              5                                             

 

Comments