แผนการเรียนรู้ที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก

 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 

เวลา 2 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

1. สาระสำคัญ

                กระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้แก่ กระบวนการแปรสัณฐาน กระบวนการปรับระดับผิวแผ่นดิน และกระบวนการจากภายนอกโลก

 

2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น

                Ÿ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ (ส 5.1 ม. 4–6/3)

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้ (K, P)

                2. สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (A)

                3. อธิบายและถ่ายทอดความรู้เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ (P, K)

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

ด้านความรู้ (K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ซักถามความรู้เรื่อง กระบวน

    การสำคัญที่ส่งผลให้เกิด

    ลักษณะภูมิประเทศของโลก

2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น

    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

Ÿ ประเมินพฤติกรรมในการ

    ทำงานเป็นรายบุคคลในด้าน

    ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้

    ฯลฯ

Ÿ ประเมินพฤติกรรมในการ

    ทำงานเป็นรายบุคคลและเป็น

    กลุ่มในด้านการสื่อสาร การคิด

    การแก้ปัญหา ฯลฯ

 

5. สาระการเรียนรู้

                Ÿ กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก

                 1. กระบวนการแปรสัณฐาน

                 2. กระบวนการปรับระดับผิวแผ่นดิน

                 3. กระบวนการจากภายนอกโลก

 

6. แนวทางบูรณาการ

            ภาษาไทย                                              ฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้

                                                                           เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก

            การงานอาชีพฯ                                    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิด

                                                                           ลักษณะภูมิประเทศของโลก และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ

                                                                           โปรแกรม PowerPoint

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

     ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

            1. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

            2. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย และแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา แล้วให้นักเรียนร่วมกันปรึกษากับเพื่อนเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศของทวีปทั้งสองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

            3. ครูสุ่มเลือกนักเรียนเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศของทวีปทั้งสองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ครูสรุปคำตอบของนักเรียนแล้วโยงเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน

     ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

            4. ครูอธิบายเรื่อง กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก โดยวาดภาพประกอบการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ

            5. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก

            6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน เลือกลักษณะภูมิประเทศบริเวณใดบริเวณหนึ่งของโลกที่นักเรียนสนใจ ศึกษาสภาพทั่วไปและวิเคราะห์กระบวนการเกิดของลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม

            7. ขณะที่นักเรียนนำเสนอผลงาน ให้นักเรียนคนอื่นบันทึกความรู้จากการนำเสนอของกลุ่มต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกความรู้

            8. ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานของเพื่อน

     ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

            9. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมและแบบทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลกจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมและแบบทดสอบ

     ขั้นที่ 4 นำไปใช้

            10. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่อง กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก

            11. ครูให้นักเรียนนำความรู้เรื่อง กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว หรือคนในชุมชน

     ขั้นที่ 5 สรุป

            12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศของโลก แล้วให้นักเรียนบันทึกลงสมุด

 

8. กิจกรรมเสนอแนะ

            ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก แล้วนำมาวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว

 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

            1. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย

            2. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา

            3. แบบบันทึกความรู้

            4. สื่อการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

            5. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

            6. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

 

1.   ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ _______________________________________________________

      แนวทางการพัฒนา _________________________________________________________________

2.   ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ___________________________________________________

      แนวทางแก้ไข ____________________________________________________________________

3.   สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน ___________________________________________________________

      เหตุผล __________________________________________________________________________

4.   การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ____________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

                                                                                                ลงชื่อ ________________________ ผู้สอน

                                                                                                ___________ / __________ / __________

 

 

Comments