แผนการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนที่

 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

 

เวลา 1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4­6

 

1. สาระสำคัญ

                แผนที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยการแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกลงบนวัสดุแบนราบ การอ่านข้อมูลในแผนที่ผู้ใช้แผนที่จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของแผนที่และองค์ประกอบของแผนที่

 

2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น

                Ÿ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ส 5.1 ม. 46/1)

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของแผนที่ได้ (K)

                2. บอกประโยชน์ของแผนที่ได้ (A)

                3. อ่านข้อมูลจากแผนที่ได้ (K, P)

                4. นำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (K)

 

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

ด้านความรู้ (K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม (A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1. ทดสอบก่อนเรียน

2. ซักถามความรู้เรื่อง แผนที่

3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น

    รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

Ÿ ประเมินพฤติกรรมในการ

    ทำงานเป็นรายบุคคลในด้าน

    ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้

    ฯลฯ

Ÿ ประเมินพฤติกรรมในการ

    ทำงานเป็นรายบุคคลและเป็น

    กลุ่มในด้านการสื่อสาร   

    การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ

 

5. สาระการเรียนรู้

                Ÿ แผนที่

                 1. ชนิดของแผนที่

                 2. องค์ประกอบของแผนที่

                 3. การใช้แผนที่

 

6. แนวทางบูรณาการ

            ภาษาไทย                                                   ฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับแผนที่

            การงานอาชีพฯ                                        ศึกษาความรู้เรื่อง แผนที่ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น

                                                                                                ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้

     ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน

            1. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

            2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

            3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนในการใช้แผนที่ แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน

     ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

            4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4­6 คน ศึกษาความรู้เรื่อง แผนที่ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยลงในสมุด

            5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนประเด็นที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง แผนที่ บนกระดานดำ จากนั้นครูสรุปคำถามรวบรวมเป็นประเด็นในการศึกษา

            6. ครูอธิบายประเด็นในการศึกษาที่นักเรียนเสนอทีละข้อ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นก่อน จากนั้นครูจึงอธิบายข้อมูลในประเด็นการศึกษานั้น ๆ

                 ประเด็นการศึกษา เช่น

                 1) ความหมายและความสำคัญของแผนที่

                 2) ชนิดของแผนที่

                 3) องค์ประกอบของแผนที่

     ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

            7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทย แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาอ่านข้อมูลที่ได้จากแผนที่ดังกล่าว พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทยหน้าชั้นเรียน

     ขั้นที่ 4 นำไปใช้

            8. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำแผนที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     ขั้นที่ 5 สรุป

            9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับแผนที่

8. กิจกรรมเสนอแนะ

            ครูให้นักเรียนวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ โดยกำหนดเวลาในการเดินทาง 1 วัน

 

9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

            1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

            2. แผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทย

            3. สื่อการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

            4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

            5. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 4–6 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

 

1.   ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ _______________________________________________________

      แนวทางการพัฒนา _________________________________________________________________

2.   ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ___________________________________________________

      แนวทางแก้ไข ____________________________________________________________________

3.   สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน ___________________________________________________________

      เหตุผล __________________________________________________________________________

4.   การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ____________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

                                                                                                ลงชื่อ ________________________ ผู้สอน

                                                                                                ___________ / __________ / __________

 

 

Comments