1Malaysia??? or 1Money-sia for government and cronies

This website also applies to all other nations.

Rakyat didahulukan??? Kalau rakyat didahulukan, kenapa kerajaan
– rompak RM trilion,000,000,000,000 minyak harta rakyat dan jual balik kepada rakyat?
– alir keluar wang haram RM888,000,000,000 dari tahun 2000 ke 2008?
– "menghadiahkan" blok minyak bernilai RM320,000,000,000 kepada kroni?
– gelapkan RM30 bilion? Skandal Bank Negara Malaysia
– seleweng RM12.5 bilion? Skandal Zon Bebas Pelabuhan Kelang
– belanja RM1000 bagi setiap gelang getah?  http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/06/15/rm1000-for-a-rubber-band/ 
– benarkan pengeluaran rokok sedangkan merokok membunuh anda - perokok aktif mahupun pasif?


People first??? If people first, why government
– robs RM trillions,000,000,000,000 of people's oil assets and sells back to people?
– outflows RM888,000,000,000 illegally from years 2000 to 2008?
– "gives away" oil blocks worth RM320,000,000,000 to cronies?
– embezzles RM30 billion? National Bank of Malaysia Scandal
– swindles RM12.5 billion? Port Klang Free Zone Scandal
– spends RM1000 for each rubber band? 
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/06/15/rm1000-for-a-rubber-band/ 
– allows cigarette production even though smoking kills you - active and passive smokers?


Kerajaan dan kroni dapat WANG PALSU PERCUMA TANPA HAD. 
Kerajaan dan kroni dapat SEMUA YANG TERBAIK DENGAN PERCUMA.
Anda bayar untuk segalanya.
WANG ialah PEMBOHONGAN TERBESAR KERAJAAN
Tak tahukah anda kerajaan hanya taip wang palsu percuma dalam komputer mereka?
Wang digunakan untuk mengawal hamba macam anda!

Governments and cronies get UNLIMITED FREE FAKE MONEY.
Governments and cronies get the BEST OF EVERYTHING FOR FREE. 
You pay for everything.
MONEY is THE BIGGEST GOVERNMENT LIE
Don't you know that governments just type unlimited free fake money in their computers?
Money is only used to control slaves like you!


Kerana WANG dan KUASA, kerajaan kian mandul minda dan jahanam jiwa.
Because of MONEY and POWER, governments are sick and retarded.

PENYELESAIAN - Mansuh wang! Automasi & beri keperluan PERCUMA bagi semua.
SOLUTION - Abolish money! Automate & provide FREE basic necessities for all.
Mustahil? Kita ada teknologi teroka angkasa lepas.
Teknologi bangunan tertinggi di dunia. Fikirlah!
Impossible? We have technology to space venture.
Technology for world's tallest buildings. Think!


1. Bekalkan Rakyat makanan organik PERCUMA
melalui kediaman kebun bertingkat PERCUMA / Kebun Komuniti.
Jika kerajaan gagal berbuat demikian tahun 2011,
Jutaan Rakyat miskin ada pilihan - 
hasilkan keperluan sendiri dan/atau fotokopi wang*!

1. Provide People with FREE organic food 
via FREE residential vertical farms / 
Community Gardens / Food Farms.
If government fails to do this by 2011,
Millions of poor People have a choice -
produce own basic necessities and/or photocopy money*!

Bayangkan setiap yang berupaya "bekerja" hanya 100 jam setahun
untuk pastikan keperluan asas PERCUMA bagi semua di dunia tanpa wang.
Imagine every abled person "works" only 100 hours a year
to ensure FREE basic necessities for all in a world without money.

~ Let's make everything FREE / Jom jadikan semua PERCUMA http://selangormydreamstate.blogspot.com/2011/08/f.html
~ Everyone, plant fruit trees http://www.ftpf.org/