ทำเนียบรุ่น

ที่

ชื่อ- สกุล

เบอร์โทร

E – Mail หรือ ที่ทำงาน

1

นายจักรกฤษณ์  สีดาเพ็ง

086-1900116

ร.ร.ศรีบุญชู- วังไฮ

2

นายเอกชัย        เรือนคำ

081-9609106

Jic-jo@hotmail.com

3

นายธิติฎฐ์        อุนจะนำ

086-9211989

ร.รงอนุบาลลำพูน

4

นางสายหยุด   พุทธวงศ์

0813863042

Saiyud@hotmail.com

5

นายไกรยุทธ    อินทรเดช

 

ร.ร.จักรคำคณาทร

6

นายอนันต์      แสนชนะ

 

สพป.ลพ.1

7

นางสุภาพรรณ  เตจา

 

 

8

นายศักดา     รัตนพงษ์

 

ร.ร.จักรคำคณาทร

9

นางสังวาล    แสนชนะ

089-5533615

ร.ร.เวียงยอง

10

นางกุลวลี     กัณทะแจ่ม

081-0350199

ร.ร.อนุบาลลำพูน

11

นางสาวพจนารถ  มั่นคง

 

สพป.ลพ. 1

12

นางศรีไว            ปาลี

 

 

13

นางณัฐธิมา      ไชยเที่ยง

 

ร.ร.อนุบาลลำพูน

14

น.ส.ศิริพรรณสินธุปัน

 

 

หน้าเว็บย่อย (3): ภาพในอดีต หน้า 2 หน้า 3
Comments